Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập tư tưởng HCM

Được đăng lên bởi Anh Nguyen
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2422 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Câu 1: Trình bày khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh?
+ Khái niệm tư tưởng:
Tư tưởng là sự phản ánh hiện thức trong ý thức, là biểu hiện quan hệ của con người với
thế giới xung quanh.
Mở rộng: Trong thuật ngữ “tư tưởng HCM” khái niệm tư tưởng có ý nghĩa ở tầm khái
quát triết học. Khái niệm này ở đây không phải dùng với ý nghĩa tinh thần - tư tưởng. Ý
nghĩa tư tưởng của một cá nhân, cộng đồng mà với ý nghĩa là một hệ thóng những quan
điểm, quan niệm, luận điểm được xây dựng trên một nền tảng triết học nhất quán, đại
biểu cho ý chí, nguyện vọng của một giai cấp, một dân tộc, được hình thành trên cơ sở
thực tiễn nhất định và trở lại chỉ đạo hoạt động thực tiễn, cải tạo hiện thực.
+ Khái niệm tư tưởng HCM:
Dựa trên những định hướng cơ bản của văn kiện ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ IX (2001)
đã xác định khá toàn diện và có hệ thống những vấn đề cốt yếu thuộc nội hàm khái niệm
tư tưởng HCM như sau:
“ Tư tưởng HCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản
của CMVN từ CMDTDCND đến CMXHCN là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát
triển chủ nghĩa Mác – LêNin vào điều kiện cụ thể của nước ta đồng thời là sự kết hợp
tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải
phóng con người”.
Câu 2: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
1. Cơ sở khách quan:
1.1.

Bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng HCM:

+ Bối cảnh lịch sử VN cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
-

XHVN trước khi thực dân Pháp xâm lược là xã hội phong kiến độc lập, nền nông
nghiệp lạc hậu, trì trệ.

-

Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta (1858), xã hội VN bước sang giai đoạn mới
và trở thành XH thuộc địa nửa phong kiến.

-

Đầu thế kỷ XX, bối cảnh VN đặt dân tộc chống cả “Tây lẫn Triều”. Các cuộc khởi
nghĩa của nông dân và các phong trào yêu nước ở thời kỳ này mặc dù dưới ngọn

cờ nào cũng đều bị thất bại hoặc dìm trong bể máu. Xã hội VN khủng hoảng về
đường lối cứu nước.
-

Nguyễn Tất Thành sinh ra trong bối cảnh nước mất nhà tan và được trưởng thành
bằng máu của các phong trào yêu nước của dân tộc, Người đã sớm tìm ra nguyên
nhân thất bại của các phong trào cứu nước của dân tộc là: Các phong trào đều
không gắn kết với tiến bộ xã hội.
Người sinh ra trong một gia đình có tinh thần yêu nước sâu sắc. Với xuất thân gia
đình là nho học, có nền nếp gia phong mẫu mực, giữ đạo hiếu và có truyền thống
hiếu học, yêu thương con người,… Thân sinh cụ phó bảng có ảnh hưởng lớn đến
việc hình thành nhân cách và tư tưởng HCM.

+ Bối cảnh quốc tế:
-

Hồ Chí Mi...
Câu 1: Trình bày khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh?
+ Khái niệm tư tưởng:
Tư tưởng là sự phản ánh hiện thức trong ý thức, là biểu hiện quan hệ của con người với
thế giới xung quanh.
Mở rộng: Trong thuật ngữ “tư tưởng HCM” khái niệm tư tưởng có ý nghĩa ở tầm khái
quát triết học. Khái niệm này ở đây không phải dùng với ý nghĩa tinh thần - tư tưởng. Ý
nghĩa tư tưởng của một cá nhân, cộng đồng mà với ý nghĩa là một hệ thóng những quan
điểm, quan niệm, luận điểm được xây dựng trên một nền tảng triết học nhất quán, đại
biểu cho ý chí, nguyện vọng của một giai cấp, một dân tộc, được hình thành trên cơ sở
thực tiễn nhất định và trở lại chỉ đạo hoạt động thực tiễn, cải tạo hiện thực.
+ Khái niệm tư tưởng HCM:
Dựa trên những định hướng cơ bản của văn kiện ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ IX (2001)
đã xác định khá toàn diện và có hệ thống những vấn đề cốt yếu thuộc nội hàm khái niệm
tư tưởng HCM như sau:
“ Tư tưởng HCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản
của CMVN từ CMDTDCND đến CMXHCN là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát
triển chủ nghĩa Mác – LêNin vào điều kiện cụ thể của nước ta đồng thời là sự kết hợp
tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải
phóng con người”.
Câu 2: Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
1. Cơ sở khách quan:
1.1. Bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng HCM:
+ Bối cảnh lịch sử VN cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
- XHVN trước khi thực dân Pháp xâm lược là xã hội phong kiến độc lập, nền nông
nghiệp lạc hậu, trì trệ.
- Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta (1858), xã hội VN bước sang giai đoạn mới
và trở thành XH thuộc địa nửa phong kiến.
- Đầu thế kỷ XX, bối cảnh VN đặt dân tộc chống cả “Tây lẫn Triều”. Các cuộc khởi
nghĩa của nông dân và các phong trào yêu nước ở thời kỳ này mặc dù dưới ngọn
Câu hỏi ôn tập tư tưởng HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập tư tưởng HCM - Người đăng: Anh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập tư tưởng HCM 9 10 856