Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập tư tưởng HCM

Được đăng lên bởi Nguyen Tuan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 388 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Câu 1: Đồng chí hãy trình bày hoàn cảnh lịch sử và nguồn gốc chủ yếu hình
thành tư tưởng Hồ Chí Minh?
Câu 12: Bằng kiến thức lý luận và thực tiễn đồng chí hãy chứng minh tư tưởng Hồ
Chí Minh “là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quí giá của Đảng và dân tộc ta, mãi
mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi” (Cương lĩnh
bổ sung và phát triển năm 2011).
Câu 13: Đ/c hãy phân tích mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã
hội trong tư tưởng Hồ Chí Minh? Liên hệ với trách nhiệm của bản thân trong việc
thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong giai
đoạn hiện nay?
NỘI DUNG CƠ BẢN
Câu 1:
* Hoàn cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh:
+ Nêu khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh:
+ Bối cảnh xuất hiện tư tưởng Hồ Chí Minh:
* Bối cảnh quốc tế
- Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn tự do
cạnh tranh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa -> chúng tiến hành xâm lược và nô
dịch các dân tộc thuộc địa.
- Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ (1914 – 1918) làm đế quốc mâu thuẫn
với đế quốc ngày càng gay gắt.
- Cách mạng tháng Mười Nga nổ ra và giành thắng lợi đó mở ra một thời đại
mới, thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH trên phạm vi quốc tế, thúc đẩy phong
trào giải phóng dân tộc trên thế giới phát triển .
- Một số Đảng cộng sản ra đời lãnh đạo phong trào đấu tranh của giai cấp công
nhân, trong đó có Đảng cộng sản Pháp là nơi lãnh tụ Hồ Chí Minh trực tiếp tham
gia sáng lập.
=> Những thành tựu giành được từ trong thực tiễn phong trào cộng sản và công
nhân quốc tế đã có ảnh hưởng tới nhận thức của lãnh tụ Hồ Chí Minh.
* Trong nước:
+ Vào giữa thể kỷ XIX, Việt Nam từ một nước phong kiến độc lập bị tư bản
Pháp xâm lược trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến.
+ Năm 1858, thực dân Pháp xâm lược nước ta, triều đình nhà Nguyễn ký hiệp
ước Pa tơ nốt năm 1884, công nhận sự bảo hộ của thực dân Pháp, dưới sự thống trị
của thực dân Pháp, đời sống nhân dân rất khổ cực, đang nung nấu chí căm thù và
chờ thời cơ vùng lên tự giải phóng.
1

+ Các cuộc khởi nghĩa, các phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong
kiến, dân chủ tư sản cùng nhân dân đứng lên đấu tranh giành độc lập. Tuy nhiên
các phong trào yêu nước đều thất bại do thiếu đường lối đúng đắn và giai cấp lãnh
đạo tiên tiến. =>Yêu cầu lịch sử đặt ra cho dân tộc phải tìm ra con đường cứu nước
mới. Trong điều kiện lịch sử ấy, Hồ Chí Minh và tư tưởng Hồ Chí Minh xuất hiện
* Ho...
CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Câu 1: Đồng chí hãy trình bày hoàn cảnh lịch sử và nguồn gốc chủ yếu hình
thành tư tưởng Hồ Chí Minh?
u 1 2: Bằng kiến thc lý lun và thc tin đồng chí hãy chng minh tư tưng H
Chí Minh “là tài sản tinh thn vô cùng to ln và quí giá ca Đảng và dân tc ta, mãi
mãi soi đưng cho sự nghip cách mng ca nhân dân ta giành thng li (Cương lĩnh
b sung và phát trin năm 2011).
Câu 13: Đ/c hãy phân tích mối quan hệ giữa độc lập dân tộc chủ nghĩa
hội trong tư ởng Hồ Chí Minh? Liên hệ với trách nhiệm của bản thân trong việc
thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa hội nước ta trong giai
đoạn hiện nay?
NỘI DUNG CƠ BẢN
Câu 1:
* Hoàn cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh:
+ Nêu khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh:
+ Bối cảnh xuất hiện tư tưởng Hồ Chí Minh:
* Bối cảnh quốc tế
- Cuối thế kXIX, đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa bản chuyển từ giai đoạn tự do
cạnh tranh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa -> chúng tiến hành xâm lược và
dịch các dân tộc thuộc địa.
- Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ (19141918) làm đế quốc mâu thuẫn
với đế quốc ngày càng gay gắt.
- Cách mạng tháng Mười Nga nổ ra giành thắng lợi đó mở ra một thời đại
mới, thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH trên phạm vi quốc tế, thúc đẩy phong
trào giải phóng dân tộc trên thế giới phát triển .
- Một số Đảng cộng sản ra đời lãnh đạo phong trào đấu tranh của giai cấp công
nhân, trong đó Đảng cộng sản Pháp là nơi lãnh tH Chí Minh trực tiếp tham
gia sáng lập.
=> Những thành tựu giành được từ trong thực tiễn phong trào cộng sản và công
nhân quốc tế đã có ảnh hưởng tới nhận thức của lãnh tụ Hồ Chí Minh.
* Trong nước:
+ Vào giữa thể kỷ XIX, Việt Nam từ một nước phong kiến độc lập bị bản
Pháp xâm lược trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến.
+ Năm 1858, thực dân Pháp xâm lược nước ta, triều đình nhà Nguyễn ký hiệp
ước Pa tơ nốt năm 1884, công nhận sự bảo hộ của thực dân Pháp, dưới sự thống trị
của thực dân Pháp, đời sống nhân dân rất khổ cực, đang nung nấu chí căm thù và
chờ thời cơ vùng lên tự giải phóng.
1
Câu hỏi ôn tập tư tưởng HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn tập tư tưởng HCM - Người đăng: Nguyen Tuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập tư tưởng HCM 9 10 597