Ktl-icon-tai-lieu

CÂU HỎI ÔN TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ 3

Được đăng lên bởi Quốc Nguyên
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1092 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ 3
Câu 1: Anh ( chị) hãy trình bày các giai đoạn hình thành và phát triển
TTHCM?
Giai đoạn hình thành và phát triển của TTHCM trải qua 5 thời kỳ:

 Thời kỳ trước 1911: Hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu
nước:
- Nguyễn Tất Thành đã tiếp thu truyền thống yêu nước từ gia đình, quê
hương, đất nước.
- Từ nhỏ Người đã tận mắt chứng kiến cuộc sống nghèo khổ, bị áp bức, bóc
lột đến cùng cực của đồng bào mình.
- Người tận mắt nhìn thấy tội ác của thực dân Pháp và thái độ ươn hèn của
bọn phong kiến Nam triều.
- Những bài học thất bại của các nhà yêu nước tièn bối và đương thời.
Quê hương và gia đình là cái nôi nuôi dưỡng tư tưởng và chí hướng cách mạng
của Hồ Chí Minh. Người đã sớm nhận ra những hạn chế của những người đi
trước và tự định ra cho mình một hướng đi mới.

 Thời kỳ 1911-1920: Tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc.
- Năm 1911, Nguyễn Ái Quốc sang phương Tây tìm đường cứu nước - đó là
việc làm mới mẻ khác so với các bậc tiền bối.
- Người tìm hiểu các cuộc CM trên thế giới và khảo sát cuộc sống của nhân
dân các dân tộc bị áp bức và lao động chính quốc.
- Năm 1919, thay mặt những người Việt Nam yêu nuớc tại Pháp, Nguyễn Ái
Quốc gửi bản yêu sách của nhân dân An Nam tới hội nghị Vecxay, đòi chính phủ
Pháp thừa nhận các quyền tự do, dân chủ và bình đẳng của nhân dân Việt Nam.
- Tháng 7-1920, người đọc sơ khảo lần thứ nhất những luận cương về vấn
đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin. Lúc bấy giờ, người đã tìm thấy con
đường cứu nước giải phóng dân tộc.
- Tháng 12-1920, Người bỏ phiếu tán thành Quốc tế III, tham gia thành lập
Đảng cộng sản Pháp. Người trở thành người Cộng sản VN đầu tiên, đánh dấu
bước chuyển biến về chất trong tư tưởng Nguyễn Ái Quốc: từ chủ nghĩa yêu nước
đến chủ nghĩa Lê-nin, từ giác ngộ dân tộc đến giác ngộ giai cấp, từ yêu nước trở
thành người Cộng sản.

Trang 1

 Thời kỳ 1921-1930: Hình thành cơ bản tư tưởng về CM VN.
- Hồ Chí Minh đã có thời kỳ hoạt động thực tiễn và lý luận sôi nổi, phong
phú trên địa bàn: Pháp (1921-1923), Liên Xô (1923-1924), Trung quốc (19241927), Thái Lan (1928-1929)…Trong thời gian này, tư tưởng Hồ Chí Minh về
cách mạng Việt Nam đã hình thành cơ bản.
- Những tác phẩm của Người có tính lý luận:
+ Bản án chế độ thực dân Pháp (1925);
+ Đường cách mệnh (1927);
+ Cương lĩnh đầu tiên của Đảng (Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt,
Chương trình tóm tắt) (1930).
Các...
CÂU HỎI ÔN TẬP
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ 3
Câu 1: Anh ( chị) hãy trình bày các giai đoạn hình thành phát triển
TTHCM?

Thời kỳ trước 1911: Hình thành tư tưởng yêu nước chí hướng cứu
nước:
!"#$%&'#()"#*+,-".*
+/".%+,0
-1!"+&2345"'67)""89.:;:5.:<
=6'>"?@":30
!"+234%#6?ABC6+/8
:D"'!3(0
!E":D%:#*+,8:)+/"0
F*+/""=GGA+H"++I"J+,"3"
@J0!"+&7,32E"'E""+
+,?;336+,"3,0
Thời kỳ 1911-1920: Tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc.
- Năm 1911,!"#$KF)7"+/"B#3+"5+, <=
L=33,3M7,:2(:)0
!"+36*'",767)"B
ABAB6:;:5=6"J)0
- Năm 1919,#3NE""+OL!3#*,C.!"#$K
F)"P:#*7BABQ!3,6";ORS#.TJ
C-2#(?A.AB:U"BABOL!30
- Tháng 7-1920, "+D7/=V5%E"=2+/"(%
(AB6%(6;W* 0WX:%#"."+&3%#
+"5+,"<"AB60
- Tháng 12-1920.!"+:1'F)'YYY.3"=2
Z"6"7C0!"+I"+6"7O!V*.A%
:+,#:'(%"++I"!"#$KF)-"[#*+,
'"[W* .-""6AB6'""6"%.-#*+,I
"+6"70
"\
CÂU HỎI ÔN TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÂU HỎI ÔN TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ 3 - Người đăng: Quốc Nguyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
CÂU HỎI ÔN TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ 3 9 10 47