Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn thi cao học môn triết học

Được đăng lên bởi Le Hai
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 2896 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Ôn tập triết học – chương trình cao học

Trả lời 15 câu hỏi ôn tập TRIẾT HỌC trong nội dung chương trình cao học
Câu 1: Quan điểm CT - XH của Nho gia ở Trung Hoa cổ đại. Sự khác nhau
trong đường lối chính trị của Nho gia, Đạo gia và Pháp gia.
1. Quan điểm CT - XH của Nho gia ở Trung Hoa cổ đại
Nho gia là một trong những trường phái triết học chính của Trung Hoa cổ đại. Phái
Nho gia được Khổng Tử sáng lập, Mạnh Tử phát triển về phía duy tâm tiên nghiệm
và Tuân Tử phát triển về phía duy vật.
v Quan điểm CT - XH của Khổng Tử:
Khổng Tử là người sáng lập ra đạo Nho, ông được phong là “Chí thánh tiên sư,
Vạn thế sư biểu”, nghĩa là thầy, thánh của muôn đời, muôn nhà.
Khổng Tử coi XH là tổng hợp các mối quan hệ giữa người với người, trong đó có
các quan hệ như: Vua-tôi, Cha-con, Chồng-vợ, Anh-em, Bạn bè. Năm mối quan hệ
này về sau được phái Nho gia gọi là Ngũ luân, trong đó 3 mối quan hệ Vua-tôi,
Cha-con, Chồng-vợ là những mối quan hệ cơ bản nhất và được gọi là Tam cương.
Những phạm trù cơ bản trong thuyết Chính trị - Đạo đức của Khổng Tử là Nhân,
Lễ, Nghĩa và Chính danh:
- Nhân: là lòng thương người. Người có nhân là người có đạo đức hoàn toàn. Trung
và Thứ là hai khía cạnh của Nhân: Trung là tính ngay thẳng với người, điều mình
muốn thì hãy làm cho người; Thứ là lòng vị tha, điều mình không muốn thì đừng
làm cho người. Trong đạo nhân, hiếu là gốc - hiếu không chỉ thể hiện ở việc phụng
dưỡng cha mẹ mà quan trọng nhất là lòng thành kính. Khổng Tử nói: “Nuôi cha mẹ
mà chẳng kính trọng thì có khác gì nuôi thú vật”.
-Lễ: là hình thức thể hiện lòng nhân. Lễ bao gồm mối quan hệ rộng lớn, từ quan hệ
thần linh đến quan hệ ứng xử giữa người với người, quan hệ đạo dức, phong tục,
tập quán, quan hệ nhà nước, luật pháp … Tuân theo lễ là một điều kiện để thực
hiện nhân đức. Người quân tử không bao giờ làm trái với lễ.
- Nghĩa: là hành vi đạo đức thể hiện đức nhân. Người làm việc nghĩa thì hy sinh lợi
ích của mình vì người khác. Nghĩa và lợi không thể dung hợp với nhau. Khổng Tử
nói: “Quân tử biết rõ về nghĩa, tiểu nhân biết rõ về lợi”.
- Chính danh: có nghĩa là phải bố trí người ở cương vị phù hợp với năng lực, người
ở cương vị nào thì phải xứng đáng với cương vị đó, phải làm đúng danh phận, chức
trách của mình “quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử”. Nói và làm không được
K15- Cao học kinh tế Cần Thơ

Ôn tập triết học – chương trình cao học

vượt chính danh:
+ Khổng Tử đề cao người hiền tài với tư tưởng Thượng hiền và khuyên các nhà cai
trị nên sử dụng người hiền tài quản lý...
Ôn tập triết học – chương trình cao học
Trả lời 15 câu hỏi ôn tập TRIẾT HỌC trong nội dung chương trình cao học
Câu 1: Quan điểm CT - XH của Nho gia ở Trung Hoa cổ đại. Sự khác nhau
trong đường lối chính trị của Nho gia, Đạo gia và Pháp gia.
1. Quan điểm CT - XH của Nho gia ở Trung Hoa cổ đại
Nho gia là một trong những trường phái triết học chính của Trung Hoa cổ đại. Phái
Nho gia được Khổng Tử sáng lập, Mạnh Tử phát triển về phía duy tâm tiên nghiệm
và Tuân Tử phát triển về phía duy vật.
v Quan điểm CT - XH của Khổng Tử:
Khổng Tử là người sáng lập ra đạo Nho, ông được phong là “Chí thánh tiên sư,
Vạn thế sư biểu”, nghĩa là thầy, thánh của muôn đời, muôn nhà.
Khổng Tử coi XH là tổng hợp các mối quan hệ giữa người với người, trong đó có
các quan hệ như: Vua-tôi, Cha-con, Chồng-vợ, Anh-em, Bạn bè. Năm mối quan hệ
này về sau được phái Nho gia gọi là Ngũ luân, trong đó 3 mối quan hệ Vua-tôi,
Cha-con, Chồng-vợ là những mối quan hệ cơ bản nhất và được gọi là Tam cương.
Những phạm trù cơ bản trong thuyết Chính trị - Đạo đức của Khổng Tử là Nhân,
Lễ, Nghĩa và Chính danh:
- Nhân: là lòng thương người. Người có nhân là người có đạo đức hoàn toàn. Trung
và Thứ là hai khía cạnh của Nhân: Trung là tính ngay thẳng với người, điều mình
muốn thì hãy làm cho người; Thứ là lòng vị tha, điều mình không muốn thì đừng
làm cho người. Trong đạo nhân, hiếu là gốc - hiếu không chỉ thể hiện ở việc phụng
dưỡng cha mẹ mà quan trọng nhất là lòng thành kính. Khổng Tử nói: “Nuôi cha mẹ
mà chẳng kính trọng thì có khác gì nuôi thú vật”.
-Lễ: là hình thức thể hiện lòng nhân. Lễ bao gồm mối quan hệ rộng lớn, từ quan hệ
thần linh đến quan hệ ứng xử giữa người với người, quan hệ đạo dức, phong tục,
tập quán, quan hệ nhà nước, luật pháp … Tuân theo lễ là một điều kiện để thực
hiện nhân đức. Người quân tử không bao giờ làm trái với lễ.
- Nghĩa: là hành vi đạo đức thể hiện đức nhân. Người làm việc nghĩa thì hy sinh lợi
ích của mình vì người khác. Nghĩa và lợi không thể dung hợp với nhau. Khổng Tử
nói: “Quân tử biết rõ về nghĩa, tiểu nhân biết rõ về lợi”.
- Chính danh: có nghĩa là phải bố trí người ở cương vị phù hợp với năng lực, người
ở cương vị nào thì phải xứng đáng với cương vị đó, phải làm đúng danh phận, chức
trách của mình “quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử”. Nói và làm không được
K15- Cao hc kinh tế Cn Thơ
Câu hỏi ôn thi cao học môn triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn thi cao học môn triết học - Người đăng: Le Hai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Câu hỏi ôn thi cao học môn triết học 9 10 358