Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn thi học sinh giỏi lich sử lớp 12

Được đăng lên bởi Doan Kim Truong
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 661 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỘT SỐ CÂU HỎI NÂNG CAO
ÔN THI HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ 12
Câu 1: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc về việc chuẩn bị về chính trị, tư
tưởng và tổ chức cho sự ra đời chính đảng vô sản ở VN ? Cống hiến to lớn
nhất trong quá trình hoạt động của NAQ là gì?
Tra lời: Sau khi tiếp nhận chủ nghĩa Mac – Lênin, tìm ra con đường cứu nước
đúng đắn, NAQ tích cực hoạt động nhằm truyền bá CN Mac-Lênin vào trong
nước….
Trình bày phần Quá trình hoạt động yêu nước của NAQ từ năm 1919 đến 6/1925
và trình bày thêm về sự ra đời và hoạt động của Hội VNCM thanh niên.
Cống hiến to lớn nhất trong quá trình hoạt động của NAQ là đến với CN
Mac – Lênin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn – con đường cách mạng vô
sản.
Câu 2: Vì sao năm 1929 ở VN xuất hiện ba tổ chức cộng sản. Ý nghĩa và hạn
chế của sự xuất hiện ba tổ chức cs đó ?
Trả lời:
* Vì sao:
- Từ cuối năm 1928 đầu 1929, phong trào cm theo khuynh hướng vô sản phát
triển mạnh mẽ ở nước ta
- Trước tình hình đó. Hội VN CM thanh niên ko còn đủ khả năng lãnh đạo Phong
trào
- Một yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải có chính đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo
nhằm đưa phong trào tiếp tục phát triển
- Đáp ứng yêu cầu Lịch sử đó, ở VN lần lượt xuất hiện ba tổ chức cộng sản trong
năm 1929: Đông Dương CS đảng, An Nam CS đảng và Đông Dương CS liên
đoàn
*Ý nghĩa:
- Đáp ứng yêu cầu khách quan của CM giải phóng dân tộc ở VN
- Đánh dấu bước trưởng thành của giai cấp công nhân VN
- Là bước chuẩn bị trực tiếp cho sự thành lập Đảng CS Vn
* Hạn chế: Ba tổ chức CS ra đời tranh giành quyền lãnh đạo , tranh giành quần
chúng gây ảnh hưởng ko tốt đến tiến trình CM VN
Câu 3: Vai trò của NAQ đối với sự thành lập Đảng CS VN?
Trả lời:
- Năm 1929 ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời ở VN: Đông Dương CS
đảng, An Nam CS đảng và Đông Dương CS liên đoàn
- Sự hoạt động riêng rẽ của ba tổ chức này gây ảnh hưởng ko tốt đến tiến trình
CM, cần phải hợp nhất ban tổ chức cộng sản thành một Đảng CS để lãnh đạo CM
- Trước tình hình đó, NAQ liền rời khỏi Xiêm sang TQ để thống nhất các tổ chức
CS
- Với tư cách là phái viên của Quốc tế CS có quyền quyết định mọi vấn đề liên
quan tới phong trào CM ở Đông Dương, NAQ thay mặt quốc tế cộng sản tổ chức
1

và chủ trì hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản để đi đến thống nhất thành lập
Đảng CS VN
Câu 4: Vì sao Đảng ra đời là bước ngoặt LS cho CM VN?
Trả lời:
- Đảng trở thành chính đảng duy nhất lãnh đạo CM VN
- Từ đây CM VN có đường lối đúng đắn, khoa học, sáng tạo
- CM VN trở thành một bộ phận khăng khít của CM thế giới
- Đảng ra đờ...
MỘT SỐ CÂU HỎI NÂNG CAO
ÔN THI HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ 12
Câu 1: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc về việc chuẩn b về chính trị,
tưởng tổ chức cho sự ra đời chính đảng sản VN ? Cống hiến to lớn
nhất trong quá trình hoạt động của NAQ là gì?
Tra lời: Sau khi tiếp nhận chủ nghĩa Mac Lênin, tìm ra con đường cứu nước
đúng đắn, NAQ tích cực hoạt động nhằm truyền CN Mac-Lênin vào trong
nước….
Trình bày phần Quá trình hoạt động yêu nước của NAQ từ năm 1919 đến 6/1925
và trình bày thêm về sự ra đời và hoạt động của Hội VNCM thanh niên.
Cống hiến to lớn nhất trong quá trình hoạt động của NAQ là đến với CN
Mac Lênin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn con đường cách mạng
sản.
Câu 2: Vì sao năm 1929 ở VN xuất hiện ba tổ chức cộng sản. Ý nghĩa và hạn
chế của sự xuất hiện ba tổ chức cs đó ?
Trả lời:
* Vì sao:
- Từ cuối năm 1928 đầu 1929, phong trào cm theo khuynh hướng sản phát
triển mạnh mẽ ở nước ta
- Trước tình hình đó. Hội VN CM thanh niên ko còn đủ khả năng lãnh đạo Phong
trào
- Một yêu cầu cấp thiết đặt ra phải có chính đảng của giai cấp sản lãnh đạo
nhằm đưa phong trào tiếp tục phát triển
- Đáp ứng yêu cầu Lịch sử đó, ở VN lần lượt xuất hiện ba tổ chức cộng sản trong
năm 1929: Đông Dương CS đảng, An Nam CS đảng Đông Dương CS liên
đoàn
*Ý nghĩa:
- Đáp ứng yêu cầu khách quan của CM giải phóng dân tộc ở VN
- Đánh dấu bước trưởng thành của giai cấp công nhân VN
- Là bước chuẩn bị trực tiếp cho sự thành lập Đảng CS Vn
* Hạn chế: Ba tổ chức CS ra đời tranh giành quyền lãnh đạo , tranh giành quần
chúng gây ảnh hưởng ko tốt đến tiến trình CM VN
Câu 3: Vai trò của NAQ đối với sự thành lập Đảng CS VN?
Trả lời:
- Năm 1929 ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời VN: Đông Dương CS
đảng, An Nam CS đảng và Đông Dương CS liên đoàn
- Sự hoạt động riêng rẽ của ba t chức y gây ảnh hưởng ko tốt đến tiến trình
CM, cần phải hợp nhất ban tổ chức cộng sản thành một Đảng CS để lãnh đạo CM
- Trước tình hình đó, NAQ liền rời khỏi Xiêm sang TQ để thống nhất các tổ chức
CS
- Với cách phái viên của Quốc tế CS có quyền quyết định mọi vấn đề liên
quan tới phong trào CM ở Đông Dương, NAQ thay mặt quốc tế cộng sản tổ chức
1
Câu hỏi ôn thi học sinh giỏi lich sử lớp 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn thi học sinh giỏi lich sử lớp 12 - Người đăng: Doan Kim Truong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Câu hỏi ôn thi học sinh giỏi lich sử lớp 12 9 10 424