Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 495 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Th>s Hoàng Văn Ngọc

- Câu hỏi ôn tập môn CNXHKH

- Năm 2008

Câu hỏi ôn thi môn
Chủ nghĩa xã hội khoa họcTh>s Hoàng Văn Ngọc

- Câu hỏi ôn tập môn CNXHKH

- Năm 2008

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
Câu1: vì sao nói tư tưởng xã hội chủ nghĩa trước Mác là xã h ội ch ủ nghĩa không t ưởng?
Làm rõ sự khác nhau cơ bản giữa chủ nghĩa xã hội không tưởng v ới ch ủ nghĩa xã h ội
khoa học.
Trả lời:
a-CNXH trước mác mang tính chất không tưởng vi:
-Không giải thích được bản chất của chế độ nô lệ làm thuê TBCN
-không nhìn thấy lực lượng xã hội có khả năng xoá bỏ được chủ nghĩa t ư b ản và xây d ựng
thành công CNXH và CNCS( đó là giai cấp vô sản cách mạng và quần chúng nhân dân lao
động )
-Không vạch ra được con đường, lối thoát đúng đắn để đi tới xã hội tương lai t ốt đ ẹp – xã h ội
XHCN
Chính vì những lẽ đó cho nên CNXH trước Mácchỉ là không tưởng và dođó không tr ở thành
hiện thực được.
b- Sự khác nhau cơ bản giữâ CNXH không tưởng và CNXH khoa học.
CNXH không tưởng và CNXH khoa học đều là những tư tưởng, học thuy ết về giải
phóng con ngừoi, giải phóng xã hội khỏi những tình trạng áp bức, bóc lột, bất công, tàn bạo, nó
đều dự báo phác hoạ về hướng về một xã hội tương lai tốt đẹp, công bằng bình đẳng, bác ái
nhân đạo và tự do hạnh phúc cho quần chúng nhân dân lao động vì một xã h ội t ương lai t ốt
đẹp.
Sự khác nhau về bản chất giữa CNXH không tưởng và CNXH khoa học .
+ CNXH không tưởngđược xây dựng chủ yếu từ những ước mơ từ lòng nhân đạo của các nhà
tư tưởng tiến bộ đương thời chứ không phải từ những căn cứ thực tiễn và khoa học . Còn
CNXH khoa học được xây dựng trên những căn cứ khoa học .Đó là điều kiện kinh tế chín muồi
của CNTB và những tinh hoa trí tuệ của nhân loại đã đạt được đầu thế kỷ XIX
+ CNXH không tưởng không giải thích được bản chất của chế độ nô lệ làm thuê, không phát
hiện được quy luật vận động của CNTB còn CNXH khoa học đã giải thích đ ược đúng đắn b ản
chất của chế độ TBCN qua việc phát hiện ra quy luật giá trị th ặng d ư . T ừ đó CNXH khoa h ọc
đã có được những luận cứ khoa học để khảng định s ự diệt vong t ất y ếu c ủa CNTB và s ự
thắng lợi tất yếu của CNXH.
+ CNXH không tưởng chưa nhận thứcđược vai trò của quầnchúng nhân dân và cũng ch ưa nhìn
ra vị trí to lớn của giai cấp vô sản trong việc xoá b ỏ CNTB và ki ến t ạo m ột tr ật t ự xã h ội m ới
còn CNXH khoa học đã nhận thức rõ vai trò to lớn của quần chúng quan trọng hơn là th ấy rõ
sức mạnh và vị trí trung tâm của giai cấp vô sản trong cu ộc đ ấu tranh xoá b ỏ xã h ội t ư b ản...
Th>s Hoàng Văn Ngc - Câu hi ôn tp môn CNXHKH - Năm 2008
u h i ôn thi n
Ch nghĩa xã h i khoa h c
WWW.TAILIEUHOC.TK
Câu hỏi ôn thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi ôn thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Câu hỏi ôn thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học 9 10 841