Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi quần thể sinh học 12

Được đăng lên bởi thuyhuongcanh
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 543 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SINH VẬT 12
(gồm 103 câu, ký hiệu đáp án là gạch chân, khi sử dụng cần lưu ý bỏ
ký hiệu của đáp án)
Câu 1 : Quan niệm nào sau đây không phải của Lamác ?
A. Ngoại cảnh thay đổi chậm chạp nên sinh vật có khả năng thích nghi.
B. Tiến hoá là quá trình phát triển có tính kế thừa.
C. Đặc điểm thích nghi là kết quả của chọn lọc tự nhiên.
D. Tiến hóa không đơn thuần là sự biến đổi.
Câu 2 : Thực chất của chọn lọc tự nhiên, theo Đắcuyn là sự phân hóa khả năng sống sót giữa các cá
thể trong
A. quần thể.
B. quần xã.
C. loài.
D. sinh giới.
Câu 3 : Tần số tương đối của 1 alen được tính bằng tỷ lệ phần trăm
A. các alen của cùng một gen.
B. các kiểu hình của alen đó trong quần thể.
C. số giao tử mang alen đó trong quần thể
D. các kiểu gen của alen đó trong quần thể
Câu 4 : Quần thể giao phối là nhóm các cá thể cùng loài trải qua nhiều thế hệ đã cùng chung sống
trong khoảng không gian xác định, trong đó các cá thể giao phối với nhau và được cách li ở mức độ
nhất định với các nhóm cá thể lân cận thuộc
A. cùng loài đó.
B. loài khác.
C. cùng quần thể.
D. cùng quần xã.
Câu 5 : Định luật Hacđi – Vanbec phản ánh sự
A. mất cân bằng di truyền của quần thể
B. mất ổn định của tần số các alen trong quần thể
C. ổn định của tần số tương đối của các alen trong quần thể
D. ổn định kiểu gen và kiểu hình trong quần thể
Câu 6 : Hạn chế của định luật Hacđi – Vanbec là do
A. các kiểu gen khác nhau sẽ có sức sống và khả năng thích nghi khác nhau
B. sự ổn định của tần số các alen trong quần thể qua các thế hệ
C. thường xuyên xảy ra quá trình đột biến và quá trình chọn lọc
D. trạng thái cân bằng di truyền trong quần thể
Câu 7 : Cho quần thể có cấu trúc di truyền ở P là : 62% AA : 26% Aa : 12% aa. Tần số tương đối
của các alen A/a là
A. A/a = 0,65/0,35
B. A/a = 0,62/0,38
C. A/a = 0,7/0,3
D. A/a = 0,75/0,25
Câu 8 : Cho quần thể giao phối có cấu trúc di truyền ban đầu chưa cân bằng là: P = 0.60 AA : 0.20
Aa : 0.20 aa. Tỉ lệ tần số alen của quần thể khi đã đạt trạng thái cân bằng là
A. A/a = 0,6/0,4
B. A/a = 0,65/0,35
C. A/a = 0,7/0,3
D. A/a = 0,75/0,25
Câu 9 : Lamác giải thích các đặc điểm hợp lý trên cơ thể sinh vật là do
A. các dạng kém thích nghi bị đào thải chỉ tồn tại những dạng thích nghi nhất.
B. ngoại cảnh thay đổi chậm chạp nên sinh vật có khả năng thích nghi kịp thời.
C. tích lũy các biến dị có lợi đào thải các biến dị có hại dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên.
D. đặc điểm biến đổi theo nguyên tắc cân bằng dưới ảnh hưởng của ngoại cảnh.
Câu 10 : Cơ chế xuất hiện dãy Alen IA, IB, I0 và al...
Trang 1/9
SINH VT 12
(gm 103 câu, ký hiu đáp án là gch chân, khi s dng cn lưu ý b
ký hiu ca đáp án)
Câu 1 : Quan nim nào sau đây không phi ca Lamác ?
A. Ngoi cnh thay đổi chm chp nên sinh vt có kh năng thích nghi.
B. Tiến hoá là quá trình phát trin có tính kế tha.
C. Đặc đim thích nghi là kết qu ca chn lc t nhiên.
D. Tiến hóa không đơn thun là s biến đổi.
Câu 2 : Thc cht ca chn lc t nhiên, theo Đắcuyn là s phân hóa kh năng sng sót gia các cá
th trong
A. qun th. B. qun xã. C. loài. D. sinh gii.
Câu 3 : Tn s tương đối ca 1 alen được tính bng t l phn trăm
A. các alen ca cùng mt gen. B. các kiu hình ca alen đó trong qun th.
C. s giao t mang alen đó trong qun th D. các kiu gen ca alen đó trong qun th
Câu 4 : Qun th giao phi là nhóm các cá th cùng loài tri qua nhiu thế h đã cùng chung sng
trong khong không gian xác định, trong đó các cá th giao phi vi nhau và được cách li mc độ
nht định vi các nhóm cá th lân cn thuc
A. cùng loài đó. B. loài khác. C. cùng qun th. D. cùng qun xã.
Câu 5 : Định lut Hacđi – Vanbec phn ánh s
A. mt cân bng di truyn ca qun th
B. mt n định ca tn s các alen trong qun th
C. n định ca tn s tương đối ca các alen trong qun th
D. n định kiu gen và kiu hình trong qun th
Câu 6 : Hn chế ca định lut Hacđi – Vanbec là do
A. các kiu gen khác nhau s có sc sng và kh năng thích nghi khác nhau
B. s n định ca tn s các alen trong qun th qua các thế h
C. thường xuyên xy ra quá trình đột biến và quá trình chn lc
D. trng thái cân bng di truyn trong qun th
Câu 7 : Cho qun th có cu trúc di truyn P là : 62% AA : 26% Aa : 12% aa. Tn s tương đối
ca các alen A/a là
A. A/a = 0,65/0,35 B. A/a = 0,62/0,38 C. A/a = 0,7/0,3 D.
A/a = 0,75/0,25
Câu 8 : Cho qun th giao phi có cu trúc di truyn ban đầu chưa cân bng là: P = 0.60 AA : 0.20
Aa : 0.20 aa. T l tn s alen ca qun th khi đã đạt trng thái cân bng là
A. A/a = 0,6/0,4 B. A/a = 0,65/0,35 C.
A/a = 0,7/0,3 D. A/a = 0,75/0,25
Câu 9 : Lamác gii thích các đặc đim hp lý trên cơ th sinh vt là do
A. các dng kém thích nghi b đào thi ch tn ti nhng dng thích nghi nht.
B.
ngoi cnh thay đổi chm chp nên sinh vt có kh năng thích nghi kp thi.
C. tích lũy các biến d có li đào thi các biến d có hi dưới tác dng ca chn lc t nhiên.
D. đặc đim biến đổi theo nguyên tc cân bng dưới nh hưởng ca ngoi cnh.
Câu 10 : Cơ chế xut hin dãy Alen I
A
, I
B
, I
0
và alen M, N quy định nhóm máu người là do :
A. đột biến phân t trung tính không liên quan chn lc t nhiên..
B. alen khác nhau có sc sng như nhau trong quá trình tiến hoá.
C. người có nhóm máu khác nhau có sc sng như nhau.
D. h thng nhóm máu nhiu gen quy đinh.
Câu 11 : Biến d nào sau đây không có tác dng cho tiến hóa ?
A.
Thường biến B. Đột biến gen
C. Đột biến cu trúc nhim sc th D. Đột biến s lượng nhim sc th
Câu 12 : Theo Lamac, nhng biến đổi trên cơ th do tác động ca ngoi cnh được di truyn và
đưa đến hình thành
câu hỏi quần thể sinh học 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi quần thể sinh học 12 - Người đăng: thuyhuongcanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
câu hỏi quần thể sinh học 12 9 10 377