Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi thảo luận Đường lối CM cũa ĐCSVN

Được đăng lên bởi nguyen-hoang-minh-1111313
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 681 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1. Chứng minh sự ra đời của Đảng CSVN là một tất yếu lịch sử?
2. Sự phát triển nhận thức của Đảng về giải quyết mối quan hệ giữa nhiệm vụ chống Đế quốc và nhiệm vụ chống
Phong kiến qua các văn kiện: Cương lĩnh chính trị đầu tiên, Luận cương chính trị, Chung quanh vấn đề về chiến
sách mới.
3. Sự phát triển nhận thức của Đảng về giải quyết mối quan hệ giữa nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt và nhiệm vụ lâu
dài của cách mạng từ Hội nghị TW 2 đến HNTW 8?
4. Phân tích tình thế, thời cơ trong cách mạng tháng Tám năm 1945? Chủ trương của Đảng để chớp thời cơ đó?
5. Sự lãnh đạo của Đảng đưa CMVN thoát khỏi tình thế hiểm nghèo giai đoạn 9/1945-12/1946?
6. Phân tích đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược lần thứ 2 của Đảng “toàn dân, toàn diện, lâu dài,
dựa vào sức mình là chính“ (1946-1950)?
7. Phân tích đường lối xây dựng chế độ dân chủ nhân dân của Đảng ta từ 1951-1954?
8. Phân tích quá trình hình thành, nội dung, ý nghĩa đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 19541965?
9. Phân tích các cơ sở để Đảng ta đề ra quyết tâm đánh Mỹ và đánh thắng Mỹ trong 2 HN BCH trung ương lần thứ
11 và 12 năm 1965?
10. Phân tích vai trò của đường Trường Sơn trong kháng chiến chống ĐQ Mỹ xâm lược?
11. Điểm giống và khác cơ bản trong đường lối CNH thời kỳ trước ĐM và từ ĐM đến nay?
12. Phân tích quan điểm của Đảng về vai trò của nguồn nhân lực trong sự nghiệp CNH ở nước ta?
13. Phân tích quan điểm của Đảng về vai trò của kinh tế nông nghiệp trong quá trình CNH, HĐH đất nước?
14. Sự phát triển nhận thức của Đảng từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung đến kinh tế thị trường định hướng XHCN?
15. Tầm quan trọng của việc hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN ?Biện pháp?
16. Nguyên tắc hoạt động của Đảng? Chủ trương xây dựng Đảng trong hệ thống chính trị?
17. Chủ trương của Đảng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta?
18. Phân tích các vai trò của văn hóa trong sự phát triển của XH?
19. Sự tác động của quá trình hội nhập đến việc xây dựng và phát triển nền văn hóa của nước ta hiện nay?
20. Chủ trương cơ bản về giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng từ 1945 đến nay? Thành tựu của công tác xóa đói
giảm nghèo trong thời kỳ đổi mới?
21. Nội dung cơ bản của đường lối đối ngoại của Đảng 1975-1986;
22. Phân tích các cơ sở để Đảng ta đổi mới đường lối đối ngoại? Nội dung cơ bản của đường lối đối ngoại 1986-nay?
23. Giới thiệu về Mặt trận TQ VN? ND cơ bản của đường lối đại đoàn kết của Đảng ta?
24. Giới thiệu về Quân đội nhân dân VN? ND cơ bản của đường lối bảo vệ TQ của Đản...
1. Chứng minh sự ra đời của Đảng CSVN là một tất yếu lịch sử?
2. Sự phát triển nhận thức của Đảng về giải quyết mối quan hệ giữa nhiệm vụ chống Đế quốc nhiệm vụ chống
Phong kiến qua các văn kiện: Cương lĩnh chính trị đầu tiên, Luận cương chính trị, Chung quanh vấn đề về chiến
sách mới.
3. Sự phát triển nhận thức của Đảng về giải quyết mối quan hệ giữa nhiệm v trực tiếp, trước mắt nhiệm v lâu
dài của cách mạng từ Hội nghị TW 2 đến HNTW 8?
4. Phân tích tình thế, thời cơ trong cách mạng tháng Tám năm 1945? Chủ trương của Đảng để chớp thời cơ đó?
5. Sự lãnh đạo của Đảng đưa CMVN thoát khỏi tình thế hiểm nghèo giai đoạn 9/1945-12/1946?
6. Phân tích đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược lần thứ 2 của Đảng “toàn dân, toàn diện, lâu dài,
dựa vào sức mình là chính“ (1946-1950)?
7. Phân tích đường lối xây dựng chế độ dân chủ nhân dân của Đảng ta từ 1951-1954?
8. Phân tích quá trình hình thành, nội dung, ý nghĩa đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1954-
1965?
9. Phân tích các sở để Đảng ta đề ra quyết tâm đánh Mỹ đánh thắng Mỹ trong 2 HN BCH trung ương lần thứ
11 và 12 năm 1965?
10. Phân tích vai trò của đường Trường Sơn trong kháng chiến chống ĐQ Mỹ xâm lược?
11. Điểm giống và khác cơ bản trong đường lối CNH thời kỳ trước ĐM và từ ĐM đến nay?
12. Phân tích quan điểm của Đảng về vai trò của nguồn nhân lực trong sự nghiệp CNH ở nước ta?
13. Phân tích quan điểm của Đảng về vai trò của kinh tế nông nghiệp trong quá trình CNH, HĐH đất nước?
14. Sự phát triển nhận thức của Đảng từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung đến kinh tế thị trường định hướng XHCN?
15. Tầm quan trọng của việc hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN ?Biện pháp?
16. Nguyên tắc hoạt động của Đảng? Chủ trương xây dựng Đảng trong hệ thống chính trị?
17. Chủ trương của Đảng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta?
18. Phân tích các vai trò của văn hóa trong sự phát triển của XH?
19. Sự tác động của quá trình hội nhập đến việc xây dựng và phát triển nền văn hóa của nước ta hiện nay?
20. Chủ trương bản về giải quyết các vấn đề hội của Đảng từ 1945 đến nay? Thành tựu của công tác xóa đói
giảm nghèo trong thời kỳ đổi mới?
21. Nội dung cơ bản của đường lối đối ngoại của Đảng 1975-1986;
22. Phân tích các cơ sở để Đảng ta đổi mới đường lối đối ngoại? Nội dung cơ bản của đường lối đối ngoại 1986-nay?
23. Giới thiệu về Mặt trận TQ VN? ND cơ bản của đường lối đại đoàn kết của Đảng ta?
24. Giới thiệu về Quân đội nhân dân VN? ND cơ bản của đường lối bảo vệ TQ của Đảng?
25. Giới thiệu về biển đảo VN? Lập trường của Đảng và Nhà nước VN trong giải quyết tranh chấp Biển đông?
26. Chứng minh đường lối đúng của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi cách mạng VN (1930-nay)?
câu hỏi thảo luận Đường lối CM cũa ĐCSVN - Người đăng: nguyen-hoang-minh-1111313
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
câu hỏi thảo luận Đường lối CM cũa ĐCSVN 9 10 31