Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi thi chuyên viên chính

Được đăng lên bởi mttqbavi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 782 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU 1: TỰ ĐỔI MỚI, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG
TRẢ LỜI:

Trãi qua 80 năm phấn đấu và trưởng thành, vượt qua muôn vàn thách
thức, với bản lĩnh của một đảng chân chính, dày dạn kinh nghiệm, luôn gắn
bó máu thịt với nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng VN đã
giành được những thắng lợi vĩ đại, nước ta từ một xứ thuộc địa nữa phong
kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do phát triển theo con đường
XHCN, nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước,
làm chủ xã hội, đất nước ta đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, đẩy mạnh
CNH, HĐH có vị thế ngày càng cao trong khu vực và trên thế giới.
Từ thực tiễn phong phú của cách mạng, qua các thời kỳ, Đảng ta luôn
khẳng định một trong các bài học kinh ghiệm đó là sự lãnh đạo đúng đắn của
Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng VN.
Tuy nhiên, Đảng cũng có lúc phạm sai lầm, khuyết điểm, nhưng với
tinh thần nghiêm túc nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật nghiêm túc tự phê
bình, sữa chữa khuyết điểm, tự đổi mới, chỉnh đốn để tiếp tực đưa sự nghiệp
cách mạng tiến lên.
1- Vì sao Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, chỉnh đốn?
Tính tất yếu tự đổi mới, tự chỉnh đốn:
Những thắng lợi của CMVN dưới sự lãnh đạo của Đảng: C/M T8/45
lập nên nhà nước VNDCCH, thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm
lược, thống nhất đất nước, BVTQ, thắng lợi của công cuộc đổi mới, hiện nay
đang giai đoạn hội nhập quốc tế.
Từ thực tiễn của CMVN chứng tỏ sự lãnh đạo của Đảng CSVN đối
với sự nghiệp CM mà không một tổ chức nào có thể thay thế được. Điều đó
được khẳng định trong cương lĩnh, Hiến pháp, đó là cơ sở pháp lý và cơ sở
đạo lý của sự lãnh đạo của Đảng, đó là sự hy sinh to lớn của các thế hẹ đảng
viên, bằng gương mẫu của đảng viên.
Trong điều kiện Đảng cầm quyền hiện nay, nội dung, phương thức
lãnh đạo của Đảng khác rất nhiều so với khi chưa có chính quyền. Ngay sau
khi giành chính quyền CT HCM đã cảnh báo nguy cơ sai lầm về đường lối
và suy thoái của CB, ĐV. Người yêu cầu phải chiến thắng 3 thứ giặc là tham
ô, lãng phí, quan liêu nếu không sẽ làm đổ vỡ cả một sự nghiệp của đảng
cầm quyền.
Yêu cầu của sự nghiệp cách mạng hiện nay:

Đòi hỏi Đảng phải phải không ngừng tự ĐM, tự CĐ để làm cho Đảng
TSVM ngang tầm với nhiệm vụ. ĐH 11 xác định: “Tiếp tục nâng cao năng
lực l.đ của Đảng và sức chiến đấu của Đảng...”.
Nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HDDH đất nước làm
nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ. Mục tiêu đặt ra trong giai đoạn
2011-2020 của Chiến lược là phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở
thà...
CÂU 1: TỰ ĐỔI MỚI, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG
TRẢ LỜI:
Trãi qua 80 năm phấn đấu trưởng thành, vượt qua muôn vàn thách
thức, với bản lĩnh của một đảng chân chính, dày dạn kinh nghiệm, luôn gắn
máu thịt với nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng VN đã
giành được những thắng lợi đại, nước ta từ một xứ thuộc địa nữa phong
kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do phát triển theo con đường
XHCN, nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước,
làm chủ hội, đất nước ta đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, đẩy mạnh
CNH, HĐH có vị thế ngày càng cao trong khu vực và trên thế giới.
Từ thực tiễn phong phú của cách mạng, qua các thời kỳ, Đảng ta luôn
khẳng định một trong các bài học kinh ghiệm đó là sự lãnh đạo đúng đắn của
Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng VN.
Tuy nhiên, Đảng cũng lúc phạm sai lầm, khuyết điểm, nhưng với
tinh thần nghm túc nhìn thẳng vào sự thật, nói sự thật nghiêm túc tự phê
nh, sữa chữa khuyết điểm, tự đổi mới, chỉnh đốn để tiếp tực đưa sự nghiệp
cách mạng tiến lên.
1- Vì sao Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, chỉnh đốn?
Tính tất yếu tự đổi mới, tự chỉnh đốn:
Những thắng lợi của CMVN ới sự lãnh đạo của Đảng: C/M T8/45
lập nên nhà nước VNDCCH, thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm
lược, thống nhất đất nước, BVTQ, thắng lợi của công cuộc đổi mới, hiện nay
đang giai đoạn hội nhập quốc tế.
Từ thực tiễn của CMVN chứng tỏ sự lãnh đạo của Đảng CSVN đối
với snghiệp CM không một tổ chức nào thể thay thế được. Điều đó
được khẳng định trong cương lĩnh, Hiến pháp, đó sở pháp sở
đạo lý của sự lãnh đạo của Đảng, đósự hy sinh to lớn của các thế hẹ đảng
viên, bằng gương mẫu của đảng viên.
Trong điều kiện Đảng cầm quyền hiện nay, nội dung, phương thức
lãnh đạo của Đảng khác rất nhiều so với khi chưa chính quyền. Ngay sau
khi giành chính quyền CT HCM đã cảnh báo nguy sai lầm về đường lối
và suy thoái của CB, ĐV. Người yêu cầu phải chiến thắng 3 thứ giặc là tham
ô, lãng phí, quan liêu nếu không sẽ làm đ vỡ cả một sự nghiệp của đảng
cầm quyền.
Yêu cầu của sự nghiệp cách mạng hiện nay:
Câu hỏi thi chuyên viên chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi thi chuyên viên chính - Người đăng: mttqbavi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Câu hỏi thi chuyên viên chính 9 10 138