Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi thi lý thuyết môn thép I

Được đăng lên bởi tuanhungquangninh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 463 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu hỏi thi lý thuyết thép.
Phần lý thuyết:
A. ÔN TẬP KẾT CẤU THÉP 1:
1. Ưu điểm và nhược điểm, phạm vi sử dụng của kết cấu thép.
2. Cấu trúc và thành phần của thép, sự làm việc của thép chịu tải trọng (kéo, nén, cứng nguội, lặp) .
3. Số hiệu thép xây dựng, quy cách thép cán trong XD và sử dụng.
4. Tính toán kết cấu theo TTGH, tải trọng tác động.
5. Tính toán cấu kiện (kéo, nén) đúng tâm và lệch tâm, uốn.
6. Ưu và nhược điểm của liên kết hàn so với liên kết đinh tán và ngược lại, các phương pháp hàn 
cơ bản trong kết cấu thép, yêu cầu và kiểm tra đường hàn. 
7. Các loại đường hàn, sự làm việc, cường độ tính toán đường hàn.
8. Tính toán các loại đường hàn: đối đầu, chồng, có bản ghép, liên kết hỗn hợp.
9. Cấu tạo và phân loại bulông.
10. Sự làm việc của bulông thường, cường độ cao chịu tải trọng.
11. Tính toán liên kết bulông, đinh tán chịu lực trục, mômen, lực cắt.
12. Bố trí bulông
13. Phân loại dầm và hệ dầm, lựa chọn chiều dày và nhịp bản sàn.
14. Dầm thép hình: chọn tiết diện, thiết kế và kiểm tra khả năng chịu lực
15. Kiểm tra ổn định tổng thể và cục bộ của dầm tổ hợp.
16. Chọn tiết diện dầm hàn, cấu tạo và tính toán mối nối dầm hàn.
17. Cấu tạo và tính toán đầu dầm ở gối tựa.
18. Phân loại và sử dụng cột thép, sơ đồ tính và chiều dài tính toán.
19. Tính toán và cấu tạo cột đặc chịu nén đúng tâm.
20. Ổn định cục bộ và tổng thể cột đặc chịu nén.
21. Sự làm việc của cột rỗng đối với trục thực và trục ảo.
22. Tính toán và cấu tạo cột rỗng chịu nén đúng tâm.
23. Tính toán và cấu tạo chân cột khớp và ngàm.
24. Tính toán và cấu tạo thân cột, đầu cột, liên kết xà vào cột.
25. Phân loại và hình dạng dàn cấu tao các thanh dàn, hình dạng hợp lý thanh dàn, các kích thước 
chính của dàn, hệ giằng dàn mái.
26. Giả thiết tính toán dàn, chiều dài tính thanh dàn trong và ngoài mặt phẳng, kiểm tra tiết diện 
thanh dàn.
27. Cấu tạo và tính toán nút dàn: nút gối, nút trung gian, nút đỉnh, nút giữa dàn.
Bài Tập: ví dụ 2.1 trang 64
ví dụ 3.3 trang 51
ví dụ 2.4, 2.5 trang 97
ví dụ 3.1 trang 111
ví dụ 3.2 trang 130
ví dụ 3.4 trang 165
ví dụ 4.1 trang 189

...
Câu h i thi lý thuy t thép. ế
Ph n lý thuy t: ế
A. ÔN T P K T C U THÉP 1:
1. u đi m và nh c đi m, ph m vi s d ng c a k t c u thép.Ư ượ ế
2. C u trúc và thành ph n c a thép, s làm vi c c a thép ch u t i tr ng (kéo, nén, c ng ngu i, l p) .
3. S hi u thép xây d ng, quy cách thép cán trong XD và s d ng.
4. Tính toán k t c u theo TTGH, t i tr ng tác đ ng.ế
5. Tính toán c u ki n (kéo, nén) đúng tâm và l ch tâm, u n.
6. u và nh c đi m c a liên k t hàn so v i liên k t đinh tán và ng c l i, các ph ng pháp hàn Ư ượ ế ế ượ ươ
c b n trong k t c u thép, yêu c u và ki m tra đ ng hàn.ơ ế ườ
7. Các lo i đ ng hàn, s làm vi c, c ng đ tính toán đ ng hàn. ườ ườ ườ
8. Tính toán các lo i đ ng hàn: đ i đ u, ch ng, có b n ghép, liên k t h n h p. ườ ế
9. C u t o và phân lo i bulông.
10. S làm vi c c a bulông th ng, c ng đ cao ch u t i tr ng. ườ ườ
11. Tính toán liên k t bulông, đinh tán ch u l c tr c, mômen, l c c t.ế
12. B trí bulông
13. Phân lo i d m và h d m, l a ch n chi u dày và nh p b n sàn.
14. D m thép hình: ch n ti t di n, thi t k và ki m tra kh năng ch u l c ế ế ế
15. Ki m tra n đ nh t ng th và c c b c a d m t h p.
16. Ch n ti t di n d m hàn, c u t o và tính toán m i n i d m hàn. ế
17. C u t o và tính toán đ u d m g i t a.
18. Phân lo i và s d ng c t thép, s đ tính và chi u dài tính toán. ơ
19. Tính toán và c u t o c t đ c ch u nén đúng tâm.
20. n đ nh c c b và t ng th c t đ c ch u nén.
21. S làm vi c c a c t r ng đ i v i tr c th c và tr c o.
22. Tính toán và c u t o c t r ng ch u nén đúng tâm.
23. Tính toán và c u t o chân c t kh p và ngàm.
24. Tính toán và c u t o thân c t, đ u c t, liên k t xà vào c t. ế
25. Phân lo i và hình d ng dàn c u tao các thanh dàn, hình d ng h p lý thanh dàn, các kích th c ướ
chính c a dàn, h gi ng dàn mái.
26. Gi thi t tính toán dàn, chi u dài tính thanh dàn trong và ngoài m t ph ng, ki m tra ti t di n ế ế
thanh dàn.
27. C u t o và tính toán nút dàn: nút g i, nút trung gian, nút đ nh, nút gi a dàn.
Bài T p: ví d 2.1 trang 64
ví d 3.3 trang 51
ví d 2.4, 2.5 trang 97
ví d 3.1 trang 111
ví d 3.2 trang 130
ví d 3.4 trang 165
ví d 4.1 trang 189
Câu hỏi thi lý thuyết môn thép I - Người đăng: tuanhungquangninh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Câu hỏi thi lý thuyết môn thép I 9 10 619