Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi thi năng lực GVG THCS

Được đăng lên bởi tantung08-gmail-com
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1205 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Câu 1: Trường trung học có các loại hình sau:
A/- Công lập và bán công
B/- Công lập, bán công và dân lập
C/- Công lập và tư thục
D/- Công lập, bán công,dân lập và tư thục
Câu 2: Theo quy định hiện hành, khi tiến hành kiểm tra đánh giá, ra đề thi giáo viên căn cứ
chủ yếu vào :
A/- Sách giáo khoa và sách bài tập
B/- Sách giáo khoa và sách giáo viên
C/- Sách giáo khoa
D/- Chuẩn kiến thức, kỷ năng của chương trình
Câu 3: Tháng an toàn giao thông quốc gia hàng năm được tổ chức vào ?
A/- Tháng 8
B/- tháng 9
C/- tháng 10
D/- Tháng 11
Câu 4: Căn cứ vào quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. Tiêu chuẩn 3 :
chất lượng giáo dục quy định về tỉ lệ học sinh bỏ học hằng năm không vượt quá :
A/1%
B/- 2%
C/- 3%
D/- 4%
Câu 5: Theo quy định hiện hành, để đủ điều kiện lên lớp, ngoài việc đạt các yêu cầu về
hạnh kiểm và học lực, học sinh được phép nghỉ học ( có phép và không phép ) tối đa là bao
nhiêu ngày ?
A/- 20 ngày
B/- 30 ngày
C/- 40 ngày
D/- 45 ngày
Câu 6: Phong trào thi đua : “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do bộ giáo
dục và đào tạo phát động vào năm nào ?
A/- 2006 – 2007
B/- 2007 – 2008
C/-2008-2009
D/- 2009 – 2010
Câu 7: Phong trào thi đua : “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” có bao
nhiêu nội dung ?
A/- 4
B/- 5
C/- 6
D/- 7
Câu 8: Theo quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS & học sinh THPT(Ban hành kèm
theo Thông tư số: 58/2011/TT- BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ
Giáo Dục và Đào tạo) những môn học có từ trên 1 tiết đến dưới 3 tiết trong một tuần thì số
lần kiểm tra thường xuyên trong một học kỳ ít nhất mấy lần:
A/- 1
B/- 2
C/- 3
D/-4
Câu 9: Theo quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS & học sinh THPT(Ban hành kèm
theo Thông tư số: 58/2011/TT- BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ
Giáo Dục và Đào tạo) những môn học có từ 1 tiết trở xuống trong một tuần thì số lần kiểm
tra
thường
xuyên
trong
một
học
kỳ
ít
nhất
mấy
lần:
A/- 1
B/- 2
C/- 3
D/- 4
Câu 10: Theo điều lệ trường THCS, Trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học :
tổng diện tích mặt bằng của trường đối với khu vực nông thôn, tính theo đầu học sinh của
trường ít nhất phải đạt :
A/- từ 6m2 trở lên
B/- từ 7m2 trở lên
C/- từ 8m2 trở lên D/- từ 10m2 trở lên
Câu 11: Theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên THPT có
bao nhiêu tiêu chuẩn ?
A/- 4
B/- 5
C/- 6
D/- 7
Câu 12: Theo quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn được tiến hành theo các
bước :
A/- GV tự đánh giá xếp loại
B/- Hiệu trưởng đánh gi...
Câu 1: Trường trung học có các loại hình sau:
A/- Công lập và bán công B/- Công lập, bán công và dân lập
C/- Công lập và tư thục D/- Công lập, bán công,dân lập và tư thục
Câu 2: Theo quy định hiệnnh, khi tiến hành kiểm tra đánh giá, ra đề thi giáo viên căn cứ
chủ yếu vào :
A/- Sách giáo khoa và sách bài tập B/- Sách giáo khoa và sách giáo viên
C/- Sách giáo khoa D/- Chuẩn kiến thức, kỷ năng của chương trình
Câu 3: Tháng an toàn giao thông quốc gia hàng năm được tổ chức vào ?
A/- Tháng 8 B/- tháng 9 C/- tháng 10 D/- Tháng 11
Câu 4: Căn cứ vào quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. Tiêu chuẩn 3 :
chất lượng giáo dục quy định về tỉ lệ học sinh bỏ học hằng năm không vượt quá :
A/- 1% B/- 2% C/- 3% D/- 4%
Câu 5: Theo quy định hiện hành, để đủ điều kiện lên lớp, ngoài việc đạt các yêu cầu về
hạnh kiểm học lực, học sinh được phép nghỉ học ( phép không phép ) tối đa bao
nhiêu ngày ?
A/- 20 ngày B/- 30 ngày C/- 40 ngày D/- 45 ngày
Câu 6: Phong trào thi đua :Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do bộ giáo
dục và đào tạo phát động vào năm nào ?
A/- 2006 – 2007 B/- 2007 – 2008 C/-2008-2009 D/- 2009 – 2010
Câu 7: Phong trào thi đua : Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bao
nhiêu nội dung ?
A/- 4 B/- 5 C/- 6 D/- 7
Câu 8: Theo quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS & học sinh THPT(Ban hành kèm
theo Thông số: 58/2011/TT- BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ
Giáo Dục Đào tạo) những môn học từ trên 1 tiết đến dưới 3 tiết trong một tuần thì số
lần kiểm tra thường xuyên trong một học kỳ ít nhất mấy lần:
A/- 1 B/- 2 C/- 3 D/-4
Câu 9: Theo quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS & học sinh THPT(Ban hành kèm
theo Thông số: 58/2011/TT- BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ
Giáo Dục Đào tạo) những môn học có từ 1 tiết trở xuống trong một tuần thì số lần kiểm
tra thường xuyên trong một học k ít nhất mấy lần:
A/- 1 B/- 2 C/- 3 D/- 4
Câu 10: Theo điều lệ trường THCS, Trường THPT trường phổ thông nhiều cấp học :
tổng diện tích mặt bằng của trường đối với khu vực nông thôn, tính theo đầu học sinh của
trường ít nhất phải đạt :
A/- từ 6m2 trở lên B/- từ 7m2 trở lên C/- từ 8m2 trở lên D/- từ 10m2 trở lên
Câu 11: Theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên THPT
bao nhiêu tiêu chuẩn ?
A/- 4 B/- 5 C/- 6 D/- 7
Câu 12: Theo quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn được tiến nh theo các
bước :
A/- GV tự đánh giá xếp loại B/- Hiệu trưởng đánh giá xếp loại
C/- Tổ Chuyên môn đánh giá xếp loại D/- Tất cả các bước trên
Câu 13: Theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, tiêu chuẩn 3 : năng lực dạy học bao nhiêu
tiêu chí ?
A/- 3 B/- 5 C/- 7 D/- 8
Câu 14 : Thông số 30/2009/TT-BGD ĐT ban nh chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS,
giáo viên THPT có hiệu lực thi hành từ tháng năm nào ?
Câu hỏi thi năng lực GVG THCS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi thi năng lực GVG THCS - Người đăng: tantung08-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Câu hỏi thi năng lực GVG THCS 9 10 937