Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi thi

Được đăng lên bởi Cảnh Nhà Quê
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 586 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C©u hái thi cho líp §L§K-K49
(Thi më vë)
1. ng ®iÖn cho nghiÖp ®îc ph©n lo¹i theo chØ tiªu c¸c nµo? dïng ®Ó lµm g×?
H·y nªu c¸c c¸ch ph©n lo¹i ®ã.
2. §å t phô t¶i hµng ngµy, th¸ng, n¨m, ® îc dïng vµo viÖc g× trong thiÕt cung cÊp
®iÖn. H·y nªu ý nghÜa vµ ph¹m vi sö dông cña tõng lo¹i.
3. T¹i sao ph¶i tÝnh phô t¶i tÝnh to¸n? nh÷ng ph¬ng ph¸p nµo ®Ó tÝnh phô t¶i tÝnh
to¸n theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng (chØ tr×nh bÇy tªn c¸c ph¬ng ph¸p ph¹m vi sö dông
cña chóng).
4. ViÖc ®a ra kh¸i niÖm T
max
τ nh»m môc ®Ých g×? T
max
τ ®îc dïng vµo viÖc
trong thiÕt kÕ CC§ ?. H·y nªu c¸ch tÝnh.
5. Khi 2 ph¬ng ¸n cÇn so s¸nh kinh tÕ thuËt ngêi ta lÊy chØ tiªu nµo ®Ó lùa chän
ph¬ng ¸n -y nªu c¸ch tÝnh.
6. Khi nhiÒu ph¬ng ¸n cÇn so s¸nh kinh thuËt ngêi ta dùa trªn chØ tiªu nµo
®Ó lùa chän ph ¬ng ¸n? NÕu muèn kÓ ®Õn c¶ ®é tin cËy CC§ cña c¸c PA n÷a th× lµm
thÕ nµo?.
7. Ng êi ta dùa trªn tÝnh chÊt ®Ó x©y dùng c¸c qui t¾c tÝnh qu¸ t¶i m¸y biÕn ¸p? ViÖc
tÝnh qu¸ t¶i m¸y biÕn ¸p dùa trªn chØ tiªu nµo? - h·y nªu c¸c qui t¾c chÝnh.
8. VËn hµnh kinh tr¹m biÕn ¸p nh»m ®¹t ®Õn môc tiªu tæng thÓ nµo? H·y tr×nh bÇy
cô thÓ c¸ch vËn hµnh kinh tÕ cho c¸c tr¹m biÕn ¸p.
9. TiÕt diÖn d©y dÉn chän theo ®iÒu kiÖn ph¸p nãng cho phÐp ®¶m o ® îc ®iÒu
kiÖn g×? H·y nªu c¸ch chän.
10. TiÕt diÖn d©y chän theo U
cf
m b¶o ® îc ®iÒu kiÖn kü thuËt nµo? H·y nªu c¸ch
tÝnh.
11. Chän d©y theo ®iÒu kiÖn kinh ®¹t ®îc môc tiªu tæng thÓ nµo?. Khi nµo th× ng êi
ta sÏ chän d©y theo ph ¬ng ph¸p nµy? H·y nªu c¸ch chän.
12. S¬ ®å thay thÕ ® êng d©y ® îc y dùng ®Ó lµm g×? . C¸c phÇn cña ®å thay thÕ
®Æc tr ng cho c¸c ®¹i l îng nµo?; H·y nªu c¸ch tÝnh c¸c phÇn tö ®ã.
13. S¬ ®å thay thÕ m¸y biÕn ¸p ® îc x©y dùng ®Óm g×? Trong tÝnh to¸n thèng ®iÖn
ngêi ta hay sö dông lo¹i®å thay thÕ nµo?; H·y nªu c¸ch tÝnh c¸c th«ng sè cña
®å thay thÕ m¸y biÕn ¸p (m¸y biÕn ¸p 2 cuén d©y).
14. T¹i sao n©ng cao cos ϕ gi¶m ® îc P, A, U t¨ng kh¶ n¨ng truyÒn t¶i
cña hÖ thèng (®êng d©y vµ m¸y biÕn ¸p).
15. ch n¸o kh«ng cÇn c«ng suÊt ph¶n kh¸ng n n©ng cao ®îc cosϕ
cña líi ?. H·y nªu c¸c biÖn ph¸p ®ã.
16. Thùc chÊt cña viÖc n©ng cao cos ϕ nhiªn lµ ? H·y nªu c¸ch c¸c biÖn
ph¸p cô thÓ.
17. H·y ph©n tÝch u nh îc ®iÓm cña 2 lo¹i thiÕt dïng trong hÖ thèng CC§. Thêng ® -
îc dïng ë ®©u? trong hÖ thèng cungp ®iÖn.
Câu hỏi thi - Trang 2
Câu hỏi thi - Người đăng: Cảnh Nhà Quê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Câu hỏi thi 9 10 255