Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm: Độc lập tuyến tính phần 1

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1367 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại Học Bách Khoa TP HCM.
Biên soạn: TS Đặng Văn Vinh. Câu hỏi trắc nghiệm: Độc lập tuyến tính phần 1.
Câu 1 : Cho M = {x, y, z} là cơ sở của không gian vectơ thực V . Với giá trị nào của số thực m thì
mx + y + 3 z, mx − 2 y + z, x − y + z cũng là cơ sở?
a m = −7.
b Các câu kia sai.
c m = 7.
d m = 7.
5
5
5
Câu 2 : Cho M = {x, y, z} là tập sinh của không gian véc tơ V . Khẳng định nào sau đây luôn
đúng?
a
{x, y, x + y + z} sinh ra V.
c {2 x, 3 y, 4 z} không sinh ra V.
b
{x, 2 y, x + y} sinh ra V.
d Hạng của họ {x, x, z} bằng 3.
Câu 3 : Cho họ véctơ M = {x, y, z, t} có hạng bằng 3. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?
a x, y, z độc lập tuyến tính.
c M độc lập tuyến tính.
b M sinh ra không gian 3 chiều.
d x là tổ hợp tuyến tính của {y, z, t}.
Câu 4 : Trong I 3 cho họ M = {( 1 , 2 , 3 ) , ( 2 , 4 , 6 ) , ( 3 , 4 , m) }. Với giá trị nào của m thì M sinh ra
R
không gian có chiều là 3?
a ∀m.
b ∃m.
c m=3 .
d m=1 .
Câu 5 : Cho không gian véctơ V có chiều bằng 3 , biết {x, y} độc lập tuyến tính. Khẳng định nào
sau đây đúng?
a V =< x, y, 2 x >.
c V =< x, y, x + 2 y >.
b Tập {x, y, 0 } độc lập tuyến tính.
d {x, y, x − y} sinh ra không gian 2 chiều.
Câu 6 : Trong không gian véctơ V cho họ M = {x, y, z, t} có hạng bằng 2 . Khẳng định nào sau
đây luôn đúng? ký hiệu: ĐLTT, PTTT, THTT là độc lập , phụ thuộc và tổ hợp tuyến tính
tương ứng.
a M sinh ra không gian 3 chiều.
c {x, y} ĐLTT.
b {2 x} không là THTT của {x, y}.
d {x, y, x + z} PTTT.
Câu 7 : Trong I 3 cho họ M = {( 1 , 1 , 1 ) , ( 2 , 3 , 5 ) , ( 3 , 4 , m) }. Với giá trị nào của m thì M sinh ra
R
không gian có chiều là 3?
a ∀m.
b m=6 .
c m=4 .
d m=6 .
Câu 8 : Cho ba vectơ {x, y, z} là cơ sở của không gian véc tơ V . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?
a {x, y, 2 y} sinh ra V .
c Hạng của họ {x, x + y, x − 2 y} bằng 2.
b {x, 2 y, z} phụ thuộc tuyến tính.
d {x, y, x + y + z} không sinh ra V .
Câu 9 : Cho M = {x, y, z, t} là tập sinh của không gian vectơ V , biết {x, y, z} độc lập tuyến tính.
Khẳng định nào sau đây luôn đúng?
a Hạng của họ {x, y, z, 2 x + y − z} bằng c Các câu kia sai.
4.
b Dim ( V ) = 3 .
d t là tổ hợp tuyến tính của {x, y, z}.
Câu 10 : Cho V =< ( 1 , 1 , 1 ) ; ( 2 , −1 , 3 ) ; ( 1 , 0 , 1 ) >. Với giá trị nào của m thì x = ( 2 , 1 , m) ∈ V .
a m=2 .
b m=0 .
c ∀m.
d ∃m.
Câu 11 : Với giá trị nào của k thì M ...
Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa TP HCM.
Bieân soaïn: TS Ñaëng Vaên Vinh. Caâu hoûi traéc nghieäm: Ñoäc laäp tuyeán tính phaàn 1.
Caâu 1 : Cho M = {x, y, z} laø sôû cuûa khoâng gian vectô thöïc V . Vôùi gi trò naøo cuûa s thöïc m t
mx + y + 3 z, mx 2 y + z, x y + z cuõng l sôû?
a m =
7
5
. b Caùc caâu kia sai. c m =
7
5
. d m =
7
5
.
Caâu 2 : Cho M = {x, y, z} laø taäp sinh cuûa khoâng gian veùc V . Khaúng ñònh naøo sau ñaây luoân
ñuùng?
a {x, y, x + y + z} sinh ra V. c {2 x, 3 y, 4 z} khoâng sinh ra V.
b {x, 2 y, x + y} sinh ra V. d Haïng cuûa hoï {x, x, z} baèng 3.
Caâu 3 : Cho hoï veùc M = {x, y, z, t} coù haïng baèng 3. Khaúng ñònh naøo sau ñaây luoân ñuùng?
a x, y, z ñoäc laäp tuyeán tính. c M ñoäc laäp tuyeán tính.
b M sinh ra khoâng gian 3 chieàu. d x laø toå ïp tuyeán tính cuûa {y, z, t}.
Caâu 4 : Trong IR
3
cho hoï M = {( 1 , 2 , 3 ) , ( 2 , 4 , 6 ) , ( 3 , 4 , m) }. Vôùi giaù trò naøo cuûa m thì M sinh ra
khoâng gian c chieàu laø 3?
a m. b m. c m = 3 . d m = 1 .
Caâu 5 : Cho khoâng gian veùctô V coù chieàu baèng 3 , bieát {x, y} ñoäc laäp tuyeán tính. Khaúng ñònh naøo
sau ñaây ñuùng?
a V =< x, y, 2 x >. c V =< x, y, x + 2 y >.
b Taäp {x, y, 0 } ñoäc laäp tuyeán tính. d {x, y, x y} sinh ra khoâng gian 2 chieàu.
Caâu 6 : Trong khoâng gian veùctô V cho hoï M = {x, y, z, t} coù haïng baèng 2 . Khaúng ñònh naøo sau
ñaây luoân ñuùng? kyù hieäu: ÑLTT, PTTT, THTT laø ñoäc laäp , ph thuoäc v toå hôïp tuyeán tính
töông öùng.
a M sinh ra khoâng gian 3 chieàu. c {x, y} ÑLTT.
b {2 x} khoâng laø THTT cuûa {x, y}. d {x, y, x + z} PTTT.
Caâu 7 : Trong IR
3
cho hoï M = {( 1 , 1 , 1 ) , ( 2 , 3 , 5 ) , ( 3 , 4 , m) }. Vôùi giaù trò naøo cuûa m thì M sinh ra
khoâng gian c chieàu laø 3?
a m. b m = 6 . c m = 4 . d m = 6 .
Caâu 8 : Cho ba vectô {x, y, z} laø cô sôû cuûa khoâng gian veùc V . Khaúng ñònh naøo sau ñaây luoân ñuùng?
a {x, y, 2 y} sinh ra V . c Haïng cuûa h {x, x + y, x 2 y} baèng 2.
b {x, 2 y, z} phuï thuoäc tuyeán tính. d {x, y, x + y + z} khoâng sinh ra V .
Caâu 9 : Cho M = {x, y, z, t} laø taäp sinh cuûa khoâng gian vectô V , bieát {x, y, z} ñoäc laäp tuyeán tính.
Khaúng ñònh naøo sau ñaây luoân ñuùng?
a Haïng cuûa hoï {x, y, z, 2 x + y z} baèng
4.
c Caùc caâu kia sai.
b Dim ( V ) = 3 . d t laø toå hôïp tuyeán tính cuûa {x, y, z}.
Caâu 10 : Cho V =< ( 1 , 1 , 1 ) ; ( 2 , 1 , 3 ) ; ( 1 , 0 , 1 ) >. Vôùi giaù trò naøo cuûa m thì x = ( 2 , 1 , m) V .
a m = 2 . b m = 0 . c m. d m.
Caâu 11 : Vôùi giaù trò naøo cuûa k thì M = {( 1 , 1 , 1 ) , ( 1 , 2 , 3 ) , ( 0 , 1 , 2 ) , ( 0 , 2 , k) } SINH ra IR
3
?
a k = 4 . b k = 4 . c k = 2 . d Khoâng toàn taïi k.
Caâu 12 : Cho V =< x, y, z, t >. Giaû söû t laø t hôïp tuyeán tính cuûa x, y, z. Khaüng ñònh naøo luoân ñuùng?
a 2 x + y + 3 t khoâng laø veùctô cuûa V . c x, y, t ñoäc laäp tuyeán tính.
b 3 caâu kia ñeàu sai. d {x, y, z} laø taäp sinh cuûa V .
Caâu 13 : Cho khoâng gian vecto V sinh ra bôûi 4 vecto v
1
, v
2
, v
3
, v
4
. Giaû söû v
1
, v
3
laø heä ñoäc laäp tuyeán
tính ïc ñaïi cuûa heä v
1
, v
2
, v
3
, v
4
. Khaúng ñònh naøo sau ñaây ñuùng?
a v
1
, v
2
, v
3
khoâng sinh ra V .
c v
2
laø toå ïp tuyeán tính cuûa v
1
, v
3
, v
4
.
b
C
a
ù
c
c
a
â
u
k
h
a
ù
c
ñ
e
à
u
s
a
i
.
d
.
Câu hỏi trắc nghiệm: Độc lập tuyến tính phần 1 - Trang 2
Câu hỏi trắc nghiệm: Độc lập tuyến tính phần 1 - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm: Độc lập tuyến tính phần 1 9 10 178