Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm: Độc lập tuyến tính phần 3

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1205 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại Học Bách Khoa TP HCM.
Biên soạn: TS Đặng Văn Vinh. Câu hỏi trắc nghiệm: Độc lập tuyến tính phần 3.
Câu 1 : Cho M = {x, y, z} là cơ sở của không gian véc tơ V . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?
a
{2 x, y, 4 z} không sinh ra V.
c Hạng của họ {x, y, x + 2 y + z} bằng 2.
b
{3 x, 2 y, z} sinh V.
d
{x, 2 y, x + y} sinh ra V.
Câu 2 : Cho họ véctơ M = {x, y, z} là tập sinh của không gian véctơ V . Khẳng định nào sau đây
luôn đúng?
a 2 x+3 y ∈ V.
c Dim( V ) = 3 .
b Hạng của họ x + y, x − y, x bằng 2 .
d 3 câu kia đều sai.
Câu 3 : Cho {( 1 , 1 , 1 ) , ( 2 , 1 , 0 ) , ( 5 , 3 , 1 ) } là tập sinh của không gian con F . Khẳng định nào luôn đúng?
a {( 1 , 0 , −3 ) } ∈ F .
c {( 1 , 1 , 1 ) , ( 2 , 3 , −1 ) } là cơ sở của F .
b dim( F ) = 3 .
d Các câu kia sai.
Câu 4 : Trong không gian véctơ V cho E = {x, y, z} là cơ sở, t là một véctơ của V . Khẳng định
nào sau đây luôn đúng?
a Hạng của 2 x, y, x + 2 y bằng 3.
c t là tổ hợp tuyến tính của y, z.
b Các câu kia sai.
d 2 x+3 y+t∈V .
Câu 5 : Trong I 3 cho họ M = {( 2 , 1 , 3 ) , ( 4 , 2 , 5 ) , ( 4 , 3 , m) }. Với giá trị nào của m thì M sinh ra
R
không gian có chiều là 2?
a ∀m.
b m = −6 .
c ∃m.
d m=2 .
Câu 6 : Cho V =< v1 , v2 , v3 , v4 >. Cho V4 là tổ hợp tuyến tính của v1 , v2 , v3 . Khẳng định nào luôn
đúng?
a v1 , v2 , v3 là cơ sở của V .
c dim( V ) = 3 .
b 3 câu kia đều sai.
d v1 , v2 , v3 , v4 độc lập tuyến tính.
Câu 7 : Cho {x, y, z, t} là tập sinh của không gian véctơ V . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?
a 3 câu kia đều sai.
c x + 2 y là tổ hợp tuyến tính của x, y, z.
b x+2 y ∈ V.
d Dim( V ) = 4 .
Câu 8 : Trong R4 cho tập B = {( 1 , 1 , 2 , 1 ) , ( 2 , 3 , 1 , 4 ) , ( 0 , 0 , 0 , 0 ) , ( 3 , 4 , 3 , 5 ) }. Khẳng định nào đúng?
a Hạng của B là 2 . b B là cơ sở của c Hạng của B là 3 . d B sinh ra R4 .
R4 .
Câu 9 : Cho x, y, z là cơ sở của không gian véctơ V . Tìm tất cả các giá trị của m để
x + y + z, 2 x + y + z, x + 2 y + z, 3 x + my + z là tập sinh của không gian vécto V .
a ∀m.
b m=2 .
c m=3 .
d ∃m.
Câu 10 : Cho x, y, z là cơ sở của không gian véctơ V . Tìm tất cả các giá trị của m để
x + 2 y + z, 2 x + y + z, 3 x + my + 2 z là cơ sở của không gian vécto V .
a m = −3 .
b m=3 .
c m=2 .
d ∀m.
Câu 11 : Cho họ véctơ M = {x, y, z, t} có hạng bằng 3. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?
a x, y, z độc lập tuyến tính.
c...
Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa TP HCM.
Bieân soaïn: TS Ñaëng Vaên Vinh. Caâu hoûi traéc nghieäm: Ñoäc laäp tuyeán tính phaàn 3.
Caâu 1 : Cho M = {x, y, z} laø sôû cu ûa khoâng gian veùc V . Kh aúng ñònh naøo sau ñaây luoân ñuùng ?
a {2 x, y, 4 z} kh oâng s inh ra V. c Haïng cuû a hoï {x, y, x + 2 y + z} baèn g 2.
b {3 x, 2 y, z} sin h V. d {x, 2 y, x + y} s inh r a V.
Caâu 2 : Cho hoï veùctô M = {x, y, z} l taäp sinh cuûa k hoân g g ian veùctô V . Khaún g ñònh naøo sau ñaây
luoân ñuùng ?
a 2 x + 3 y ∈ V . c Dim( V ) = 3 .
b Haïn g cuûa hoï x + y, x y, x baèn g 2 . d 3 caâu k ia ñeàu sai.
Caâu 3 : Cho {( 1 , 1 , 1 ) , ( 2 , 1 , 0 ) , ( 5 , 3 , 1 ) } l taäp s inh cuûa kh oâng g ian con F . Khaún g ñònh n aøo luoân ñuùng ?
a {( 1 , 0 , 3 ) } F. c {( 1 , 1 , 1 ) , ( 2 , 3 , 1 ) } laø sô û cuûa F.
b d im( F ) = 3 . d C aùc caâu ki a sai.
Caâu 4 : Tron g kho âng gian veùctô V cho E = {x, y, z} laø sôû, t laø mo ät veùctô cuûa V . Khaún g ñònh
n aøo sau ñaây lu oân ñuùng ?
a Haïng cuûa 2 x, y, x + 2 y baèng 3. c t laø toå hôïp tuyeán t ính cuûa y, z.
b C aùc caâu kia sai. d 2 x + 3 y + t V .
Caâu 5 : Tron g IR
3
cho hoï M = {( 2 , 1 , 3 ) , ( 4 , 2 , 5 ) , ( 4 , 3 , m) }. Vôùi g iaù tr ò naøo cuûa m th ì M s inh ra
k hoâng g ian coù chieàu laø 2 ?
a m. b m = 6 . c m. d m = 2 .
Caâu 6 : Cho V =< v
1
, v
2
, v
3
, v
4
>. Cho V
4
laø toå hôïp tuyeán tính cuûa v
1
, v
2
, v
3
. Khaúng ñònh naøo luoân
ñuùn g?
a v
1
, v
2
, v
3
laø sôû cuûa V . c dim ( V ) = 3 .
b 3 caâu kia ñeàu sai. d v
1
, v
2
, v
3
, v
4
ñoäc laäp tuye án tính.
Caâu 7 : Cho {x, y, z, t} laø taäp sin h cuûa kh oâng g ian v eùctô V . Khaúng ñònh naøo sau ñaây luoân ñu ùng?
a 3 caâu ki a ñeàu sai. c x + 2 y l toå hô ïp tuyeán tín h cuûa x, y, z.
b x + 2 y ∈ V . d Dim( V ) = 4 .
Caâu 8 : Tron g R
4
cho taäp B = {( 1 , 1 , 2 , 1 ) , ( 2 , 3 , 1 , 4 ) , ( 0 , 0 , 0 , 0 ) , ( 3 , 4 , 3 , 5 ) }. Khaún g ñònh n aøo ñuùng ?
a Haïng cuûa B laø 2 . b B laø s ôû cuûa
R
4
.
c Haïng cuûa B l 3 . d B sinh ra R
4
.
Caâu 9 : Cho x, y, z laø sô û cuûa kh oâng g ian v eùctô V . Tìm taát caû caùc giaù trò cuûa m ñeå
x + y + z, 2 x + y + z, x + 2 y + z, 3 x + my + z laø taäp sinh cuûa kh oâng g ian veùc to V .
a m. b m = 2 . c m = 3 . d m.
Caâu 10 : Cho x, y, z laø sôû cuû a khoâng g ian veùctô V . Tìm taát caû caùc giaù trò cuûa m ñeå
x + 2 y + z, 2 x + y + z, 3 x + my + 2 z laø sô û cuûa kh oâng gian v eùcto V .
a m = 3 . b m = 3 . c m = 2 . d m.
Caâu 11 : Cho h oï veùctô M = {x, y, z, t} coù haïn g baèn g 3. Kh aúng ñòn h naøo sau ña ây luoân ñuùn g?
a x, y, z ñoäc laäp tuyeá n n h. c M ñoäc laäp tuye án tính.
b C aùc caâu kia sai. d x + y + 2 t laø toå hô ïp tuyeán tính cuûa
{x, y, z, t}.
Caâu 12 : Cho M = {x, y, z} laø taäp sinh cuûa kho âng gian vectô V . Kh aúng ñònh naøo sau ñaây luoân ñuùng ?
a 2 x + 3 z ∈ V . c Dim ( V ) = 2 .
b Haïn g cuûa hoï vectô {x, y, 2 x + 3 y} baèng
2.
d 3 caâu kia ñeàu s ai.
1
Câu hỏi trắc nghiệm: Độc lập tuyến tính phần 3 - Trang 2
Câu hỏi trắc nghiệm: Độc lập tuyến tính phần 3 - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm: Độc lập tuyến tính phần 3 9 10 735