Ktl-icon-tai-lieu

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013-2014

Được đăng lên bởi kh0nggjhet
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1691 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2013-2014
*****
Câu 1: Thông tư số 30/2009/TT-BGD ĐT ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo
viên THPT có hiệu lực thi hành từ tháng năm nào?
A. Tháng 10 năm 2009
B. Tháng 12 năm 2009
C. Tháng 10 năm 2010
D. Tháng 09 năm 2010
Câu 2: Theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên THPT có bao
nhiêu tiêu chuẩn, bao nhiêu tiêu chí?
A. 4 tiêu chuẩn, 22 tiêu chí
B. 5 tiêu chuẩn, 25 tiêu chí
C. 6 tiêu chuẩn, 25 tiêu chí
D. 7 tiêu chuẩn, 26 tiêu chí
Câu 3: Theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên, Tiêu chuẩn 3: năng lực dạy học có bao nhiêu
tiêu chí?
A. 6 tiêu chí
B. 7 tiêu chí
C. 8 tiêu chí
D. 5 tiêu chí
Câu 4: Tiêu chí Xây dựng môi trường học tập thuộc Tiêu chuẩn nào trong chuẩn nghề nghiệp
giáo viên?
A. Tiêu chuẩn 2: Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục
B. Tiêu chuẩn 3: Năng lực dạy học
C. Tiêu chuẩn 4: Năng lực giáo dục
D. Tiêu chuẩn 6: Năng lực phát triển nghề nghiệp
Câu 5: Công văn số 660/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/02/2010 Hướng dẫn đánh giá, xếp loại
GV trung học theo chuẩn giáo viên theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT qui định điểm cao
nhất của mỗi tiêu chí là:
A. 4 (bốn) điểm.
B. 5 (năm) điểm.
C. 6 (sáu) điểm.
D. 3 (ba) điểm.
Câu 6: Theo quy định về hướng dẫn đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, phương án nào
sau đây là đúng?
A. Bài soạn của giáo viên không được xem là minh chứng.
B. Khi đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp điều cần thiết và hết sức quan trọng là phải căn cứ
vào các minh chứng.
C. Đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp không được lượng hóa bằng điểm số cụ thể.
D. Hằng năm, vào cuối mỗi học kì, hiệu trưởng tổ chức đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.
Câu 7: Theo quy định về hướng dẫn đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, giáo viên được
xếp loại:
A. 4 loại (xuất sắc, khá, trung bình, kém)
B. 5 loại (xuất sắc, khá, trung bình, yếu, kém)
C. 4 loại (xuất sắc, khá, trung bình, yếu)
D. 5 loại (giỏi, khá, trung bình, yếu, kém)
Câu 8: Theo quy định về hướng dẫn đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, nội dung nào
sau đây thuộc mức điểm cao nhất trong Tiêu chí 9: Đảm bảo kiến thức môn học?
A. Nắm vững kiến thức môn học; có kiến thức chuyên sâu để có thể bồi dưỡng học sinh giỏi.
B. Có kiến thức sâu, rộng về môn học, có thể giúp đỡ đồng nghiệp những vấn đề chuyên môn mới và
khó.

C. Nắm vững các mạch kiến thức môn học xuyên suốt cấp học để đảm bảo tính chính xác, lôgic, hệ
thống.
D. Nắm vững nội dung môn học được phân ...
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2013-2014
*****
Câu 1: Thông số 30/2009/TT-BGD ĐT ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo
viên THPT có hiệu lực thi hành từ tháng năm nào?
A. Tháng 10 năm 2009
B. Tháng 12 năm 2009
C. Tháng 10 năm 2010
D. Tháng 09 năm 2010
Câu 2: Theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên THPT bao
nhiêu tiêu chuẩn, bao nhiêu tiêu chí?
A. 4 tiêu chuẩn, 22 tiêu chí
B. 5 tiêu chuẩn, 25 tiêu chí
C. 6 tiêu chuẩn, 25 tiêu chí
D. 7 tiêu chuẩn, 26 tiêu chí
Câu 3: Theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên, Tiêu chuẩn 3: năng lực dạy học có bao nhiêu
tiêu chí?
A. 6 tiêu chí
B. 7 tiêu chí
C. 8 tiêu chí
D. 5 tiêu chí
Câu 4: Tiêu chí Xây dựng môi trường học tập thuộc Tiêu chuẩn nào trong chuẩn nghề nghiệp
giáo viên?
A. Tiêu chuẩn 2: Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục
B. Tiêu chuẩn 3: Năng lực dạy học
C. Tiêu chuẩn 4: Năng lực giáo dục
D. Tiêu chuẩn 6: Năng lực phát triển nghề nghiệp
Câu 5: Công văn số 660/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/02/2010 Hướng dẫn đánh giá, xếp loại
GV trung học theo chuẩn giáo viên theo Thông số 30/2009/TT-BGDĐT qui định điểm cao
nhất của mỗi tiêu chí là:
A. 4 (bốn) điểm.
B. 5 (năm) điểm.
C. 6 (sáu) điểm.
D. 3 (ba) điểm.
Câu 6: Theo quy định về hướng dẫn đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, phương án nào
sau đây là đúng?
A. Bài soạn của giáo viên không được xem là minh chứng.
B. Khi đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp điều cần thiếthết sức quan trọng là phải căn cứ
vào các minh chứng.
C. Đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp không được lượng hóa bằng điểm số cụ thể.
D. Hằng năm, vào cuối mỗi học kì, hiệu trưởng tổ chức đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.
Câu 7: Theo quy định về hướng dẫn đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, giáo viên được
xếp loại:
A. 4 loại (xuất sắc, khá, trung bình, kém)
B. 5 loại (xuất sắc, khá, trung bình, yếu, kém)
C. 4 loại (xuất sắc, khá, trung bình, yếu)
D. 5 loại (giỏi, khá, trung bình, yếu, kém)
Câu 8: Theo quy định về hướng dẫn đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, nội dung nào
sau đây thuộc mức điểm cao nhất trong Tiêu chí 9: Đảm bảo kiến thức môn học?
A. Nắm vững kiến thức môn học; có kiến thức chuyên sâu để có thể bồi dưỡng học sinh giỏi.
B. Có kiến thức sâu, rộng về môn học, có thể giúp đỡ đồng nghiệp những vấn đề chuyên môn mới
khó.
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013-2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013-2014 - Người đăng: kh0nggjhet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013-2014 9 10 201