Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm Lý luận Nhà nước và Pháp luật (có đáp án)

Được đăng lên bởi tam-vo1
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 35876 lần   |   Lượt tải: 235 lần
LYÙ LUAÄN NHAØ NÖÔÙC VAØ PHAÙP LUAÄT
I/CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM:
1/Cheá ñoä daân chuû chæ toàn taïi ôû caùc nöôùc XHCN ñuùng hay sai? Taïi sao?
Sai. Vì cheá ñoä daân chuû tö saûn cuõng ñöôïc coi laø cheá ñoä chính trò tieán boä nhaát cuûa nhaø nöôùc tö saûn. Noù coù moät
daáu hieäu chuû yeáu sau ñaây:
-Khaû naêng cuûa nhaân daân thöïc hieän quyeàn töï do daân chuû.
-Söï toàn taïi coâng khai cuûa caùc Ñaûng caàm quyeàn vaø caùc Ñaûng ñoái laäp cuõng nhö caùc toå chöùc xaõ hoäi caùc toå chöùc
quaàn chuùng.
-Söï toàn taïi cuûa heä thoáng cô quan ñaïi dieän ñöôïc baàu theo nguyeân taéc phoå thoâng ñaàu phieáu.
-Söï thöøa nhaän veà hình thöùc söï bình ñaúng cuûa coâng daân tröôùc phaùp luaät.
-Vieäc thöïc hieän nguyeân taéc phaùp cheá tö saûn.
2/Nghò vieän ôû caùc nöôùc tö saûn chæ ñaïi dieän cho ngöôøi giaøu ñuùng hay sai? Taïi sao?
Sai. Nghò vieän ôû caùc nöôùc tö saûn ñöôïc coi laø cô quan ñaïi dieän cao nhaát cuûa nhaân daân, nghò vieän ñöôïc laäp ra
baèng con ñöôøng baàu cöû theo nguyeân taéc phoå thoâng ñaàu phieáu coù thaåm quyeàn laøm luaät, hieán phaùp, quyeát ñònh
thu chi ngaân saùch vaø kieåm tra hoaït ñoäng cuûa chính phuû.
3/Nhaø nöôùc trong xaõ hoäi coù giai caáp chæ thöïc hieän chöùc naêng traán aùp nhaèm baûo veä giai caáp caàm quyeàn ñuùng
hay sai? Taïi sao?
Sai. Nhaø nöôùc trong xaõ hoäi coù giai caáp thì chöùc naêng nhaø nöôùc laø nhöõng phöông dieän hoaït ñoäng chuû yeáu cuûa
nhaø nöôùc nhaèm thöïc hieän nhöõng nhieäm vuï ñaët ra tröôùc nhaø nöôùc. Chöùc naêng nhaø nöôùc xuaát phaùt töø baûn chaát
nhaø nöôùc luoân luoân theå hieän tính giai caáp, nhaø nöôùc laø coâng cuï saéc beùn do giai caáp thoáng trò toå chöùc ra ñeå quaûn
lyù xaõ hoäi, theå hieän tính xaõ hoäi vì söï ra ñôøi toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa nhaø nöôùc cuõng chính laø nhu caàu cuûa xaõ hoäi
bôûi vì beân caïnh vieäc nhaø nöôùc baûo veä lôïi ích cuûa giai caáp thoáng trò maø coøn baûo veä lôïi ích cuûa giai caáp bò thoáng
trò.
4/Khi cô quan ñaïi dieän Quoác hoäi vaø Nghò vieän khoâng theå hieän ñöôïc vai troø cuûa mình ñoái vôùi xaõ hoäi thì neân
xoùa boû ñuùng hay sai? Taïi sao?
Sai. Khi cô quan ñaïi dieän nhö Quoác hoäi hay nghò vieän khoâng theå hieän ñöôïc vai troø cuûa mình cuõng khoâng ñöôïc
xoaù boû vì ñaây laø cô quan quyeàn löïc cao nhaát ñaïi dieän cho yù chí nguyeän voïng vaø tính daân chuû cuûa nhaân daân
trong xaõ hoäi. Nhöõng caù nhaân ñaïi bieåu khoâng coøn xöùng ñaùng vôùi söï tín nhieäm cuûa nhaân daân seõ bò cöû tri hoaëc toå
chöùc cô quan ñaïi dieän cuøng ...
LYÙ LUAÄN NHAØ NÖÔÙC VAØ PHAÙP LUAÄT
I/CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM:
1/Cheá ñoä daân chuû chæ toàn taïi ôû caùc nöôùc XHCN ñuùng hay sai? Taïi sao?
Sai. cheá ñ daân chuû saûn cuõng ñöôïc coi l cheá ñ chính trò tieán boä nhaát cuûa nhaø nöôùc saûn. N coù moät
daáu hieäu chuû yeáu sau ñaây:
-Khaû naêng cuûa nhaân daân thöïc hieän quyeàn töï do daân chuû.
-Söï toàn taïi coâng khai cuûa caùc Ñaûng caàm quyeàn v caùc Ñaûng ñoái laäp cuõng ncaùc toå chöùc xhoäi caùc toå chöùc
quaàn chuùng.
-Söï toàn taïi cuûa heä thoáng cô quan ñaïi dieän ñöôïc baàu theo nguyeân taéc phoå thoâng ñaàu phieáu.
-Söï thöøa nhaän veà hình thöùc söï bình ñaúng cuûa coâng daân tröôùc phaùp luaät.
-Vieäc thöïc hieän nguyeân taéc phaùp cheá tö saûn.
2/Nghò vieän ôû caùc nöôùc tö saûn chæ ñaïi dieän cho ngöôøi giaøu ñuùng hay sai? Taïi sao?
Sai. Nghò vieän ôû caùc nöôùc saûn ñöôïc coi laø cô quan ñaïi dieän cao nhaát cuûa nhaân daân, nghò vieän ñöôïc laäp ra
baèng con ñöôøng baàu cöû theo nguyeân taéc phoå thoâng ñaàu phieáu c thaåm quyeàn laøm luaät, hieán phaùp, quyeát ñònh
thu chi ngaân saùch vaø kieåm tra hoaït ñoäng cuûa chính phuû.
3/Nhaø ôùc trong xaõ hoäi cgiai caáp cthöïc hieän chöùc naêng traán aùp nhaèm baûo veä giai caáp caàm quyeàn ñuùng
hay sai? Taïi sao?
Sai. Nhaø nöôùc trong xaõ hoäi coù giai caáp thì chöùc naêng nhaø nöôùc laø nhöõng phöông dieän hoaït ñoäng chuû yeáu cuûa
nhaø nöôùc nhaèm thöïc hieän nhöõng nhieäm vuï ñaët ra tröôùc nhaø nöôùc. Chöùc naêng nhaø nöôùc xuaát phaùt ø baûn chaát
nhaø nöôùc luoân luoân theå hieän tính giai caáp, nhaø nöôùc laø coâng cuï saéc beùn do giai caáp thoáng trò toå chöùc ra ñeå quaûn
lyù xaõ hoäi, theå hieän tính xaõ hoäi vì söï ra ñôøi toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa nhaø nöôùc cuõng chính laø nhu caàu cuûa xaõ hoäi
bôûi vì beân caïnh vieäc nhaø nöôùc baûo veä lôïi ích cuûa giai caáp thoáng trò maø coøn baûo veä lôïi ích cuûa giai caáp bò thoáng
trò.
4/Khi quan ñaïi dieän Quoác hoäi vaø Nghò vieän khoâng theå hieän ñöôïc vai troø cuûa mình ñoái vôùi xaõ hoäi thì neân
xoùa boû ñuùng hay sai? Taïi sao?
Sai. Khi cô quan ñaïi dieän nhö Quoác hoäi hay nghò vieän khoâng theå hieän ñöôïc vai troø cuûa mình cuõng khoâng ñöôïc
xoaù b ñaây l quan quyeàn löïc cao nhaát ñaïi dieän cho cnguyeän voïng vaø tính daân chuû cuûa nhaân daân
trong xaõ hoäi. Nhöõng caù nhaân ñaïi bieåu khoâng coøn xöùng ñaùng vôùi söï tín nhieäm cuûa nhaân daân seõ bò cöû tri hoaëc toå
chöùcquan ñaïi dieän cuøng caáp baõi nhieäm. Ñphaùt huy vai troø cuûa Quoác hoäi hay nghò vieän thì trong boä maùy
cô quan naày phaûi thöïc söï ñoåi môùi ñeå naâng cao chaát löôïng hieäu quaû hoaït ñoäng.
5/Boä maùy nhaø nöôùc thay ñoåi khi chöùc naêng nhaø nöôùc thay ñoåi ñuùng hay sai? Taïi sao?
Ñuùng. Chöùc naêng nhaø nöôùc xuaát phaùt töø baûn chaát nhaø nöôùc luoân luoân theå hieän tính giai caáp, nhaø nöôùc laø coâng
cuï saéc beùn do giai caáp thoáng trò toå chöùc ra ñeå quaûn lxhoäi cho neân khi chöùc naêng cuûa nhaø nöôùc thay ñoåi seõ
keùo theo söï thay ñoåi cuûa boä maùy nhaø nöôùc.
6/Baûn chaát cuûa nhaøôùc quyeát ñònh giaù trò xaõ hoäi cuûa nhaø nöôùc vaø vai trcuûa nhaø nöôùc ñuùng hay sai? Taïi
sao?
Ñuùng. Nhaø nöôùc laø boä maùy duy trì söï thoáng trò, laø boä maùy traán aùp cuûa giai caáp naày vôùi giai caáp khaùc, baûn chaát
nhaø nöôùc luoân luoân theå hieän tính giai caáp, nhaø nöôùc vôùi vai troø laø coâng cuï saéc beùn do giai caáp thoáng trò toå chöùc
Câu hỏi trắc nghiệm Lý luận Nhà nước và Pháp luật (có đáp án) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi trắc nghiệm Lý luận Nhà nước và Pháp luật (có đáp án) - Người đăng: tam-vo1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm Lý luận Nhà nước và Pháp luật (có đáp án) 9 10 168