Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm Môn Kinh Doanh Quốc Tế

Được đăng lên bởi mimile1976
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2073 lần   |   Lượt tải: 24 lần
MÔN KINH DOANH QUỐC TẾ
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1. Khi 1 công ty xuất khẩu SP hay DV cho NTD ở 1 quốc gia khác gọi là:
a. Đầu tư trực tiếp nước ngoaøi.
b. Thương mại quốc tế
c. Tòan cầu hóa sản xuất
d. Nhượng quyền sản xuất.
2. Nhiều quốc gia trên thế giới đã dựng lên hàng rào kiên cố đ/ TM quốc tế và vốn FDI
trong khỏang thời gian:
a. Thập niên 20 và 30
b. Thế chiến thứ 2
c. Thập niên 70 và 80
d. Thập niên 90
3. Thời gian nào, các quốc gia CN phương Tây đã thỏa thuận cởi bỏ các rào cản TM, cho
phép tự do lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ, vốn giữa các quốc gia
a. Thập niên 20 và 30
b. Thế chiến thứ 2
c. Thập niên 70 và 80
d. Thập niên 90
4. Đây không là 1 trong 3 tác động toàn cầu hóa được các kinh tế gia đề cập khi tranh
luận về vấn đề “toàn cầu hóa mang lại sự thịnh vượng hay đói nghèo”
a. Tác động của toàn cầu hóa lên việc làm và thu nhập.
b. Tác động của toàn cầu hóa lên
c. Tác động của toàn cầu hóa lên chiến lược kinh doanh toàn cầu của MNCs
d. Tác động của toàn cầu hóa lên ch ủ quyền quốc gia
5. 2 yếu tố vĩ mô đẩy mạnh dòng chảy toàn cầu hóa là:
a. Vai troø cuûa kyû thuaät coâng ngheä vaø giaûm giao dòch thöông mai quoác teá .
b.Vai troø cuûa kyû thuaät coâng ngheä vaø giaûm döï aùn ñaàu tö nöôùc ngoøai,

c. Vai trò KT công nghệ và giảm hàng rào thương mại.
d. Tất cả sai
6. Câu trả lời của bạn chỉ rõ đây không là mục tiêu chính yếu để MNCs khai thác thị
trường nước ngoài.
a. Tìm kieám nguoàn nhaân löïc
b. Môû roäng thò tröôøng
c. giảm thiểu rủi ro.
d. khẳng định vị thế
7. Học thuyết nào sau đây có nội dung phản ánh xuất khẩu là con đường mang lại phồn
vinh cho đất nước và hạn chế nhập khẩu. Đây là học thuyết ra đời vào cuối TK XV đầu
TK XVI
a. Thuyeát lôïi theá caïnh tranh
b. Thuyeát veà chu kyø soáng cuûa SP
c. Thuyeát tuyeät ñoái
d. Thuyết trọng thương
8. Học thuyết nào nêu 1 quốc gia c/môn hóa SX để XK những sản phẩm mình có lợi thế
so sánh và NK trở lại những SP mình không có lợi thế so sánh.
a.
b. David Ricardo
c. H-O
d. Michael Porter
1

9. Học thuyết này nêu 4 yếu tố cạnh tranh: thâm dụng, chiến lược công ty, … điều kiện
nhu cầu, CN hổ trợ và những vấn đề liên quan
a.
b.
c. H-O
d. M-P
10. Học thuyết này mộ phỏng mô hình thương mại thế giới ở phương diện chuyển dịch
của quy trình sản xuất từ nước phát minh ra sản phẩm ban đầu xuất khẩu ra những nước
khác và cho đến vòng đời của sản phẩm suy thoái, quốc gia này nhập kẩhu trở lại những
sản phẩm ban đầu họ đã xuất khẩu đi.
a. Thuyeát lôïi theá caïnh tranh
b. Chu kỳ sống của SP.
c. Thuyết tuyệt đối.
d. Thu...
MÔN KINH DOANH QUỐC TẾ
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1. Khi 1 công ty xuất khẩu SP hay DV cho NTD ở 1 quốc gia khác gọi là:
a. Đầu tư trc tiếp nước ngoaøi. b. Thương mại quốc tế
c. Tòan cầu hóa sản xuất d. Nhượng quyn sn xut.
2. Nhiều quốc gia trên thế giới đã dựng lên hàng rào kiên cố đ/ TM quốc tế và vốn FDI
trong khỏang thời gian:
a. Thập niên 20 và 30 b. Thế chiến thứ 2
c. Thập niên 70 và 80 d. Thập niên 90
3. Thời gian nào, các quốc gia CN phương Tây đã thỏa thuận cởi bỏ các rào cản TM, cho
phép tự do lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ, vốn giữa các quốc gia
a. Thập niên 20 và 30 b. Thế chiến thứ 2
c. Thập niên 70 và 80 d. Thập niên 90
4. Đây không là 1 trong 3 tác động toàn cầu hóa được các kinh tế gia đề cập khi tranh
luận về vấn đềtoàn cầu hóa mang lại sự thịnh vượng hay đói nghèo”
a. Tác động của toàn cầu hóa lên việc làm và thu nhập.
b. Tác động của toàn cầu hóa lên
c. Tác động của toàn cầu hóa lên chiến lược kinh doanh toàn cầu của MNCs
d. Tác động của toàn cầu hóa lên ch ủ quyền quc gia
5. 2 yếu tố vĩ mô đẩy mạnh dòng chảy toàn cầu hóa là:
a. Vai troø cuûa kyû thuaät coâng ngheä vaø giaûm giao dòch thöông mai quoác teá .
b.Vai troø cuûa kyû thuaät coâng ngheä vaø giaûm döï aùn ñaàu tö nöôùc ngoøai,
c. Vai trò KT công nghệ và giảm hàng rào thương mại.
d. Tất c sai
6. Câu trả lời của bạn chỉ rõ đây không là mục tiêu chính yếu để MNCs khai thác thị
trường nước ngoài.
a. Tìm kieám nguoàn nhaân löïc b. Môû roäng thò tröôøng
c. giảm thiểu rủi ro. d. khẳng định vị thế
7. Học thuyết nào sau đây có nội dung phản ánh xuất khẩu là con đường mang lại phồn
vinh cho đất nước và hạn chế nhập khẩu. Đây là học thuyết ra đời vào cuối TK XV đầu
TK XVI
a. Thuyeát lôïi theá caïnh tranh b. Thuyeát veà chu kyø soáng cuûa SP
c. Thuyeát tuyeät ñoái d. Thuyết trng thương
8. Học thuyết nào nêu 1 quốc gia c/môn hóa SX để XK những sản phẩm mình có lợi thế
so sánh và NK trở lại những SP mình không có lợi thế so sánh.
a. b. David Ricardo
c. H-O d. Michael Porter
1
Câu hỏi trắc nghiệm Môn Kinh Doanh Quốc Tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi trắc nghiệm Môn Kinh Doanh Quốc Tế - Người đăng: mimile1976
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm Môn Kinh Doanh Quốc Tế 9 10 394