Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm môn Mác Lênin

Được đăng lên bởi Nguyên Sly
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 1095 lần   |   Lượt tải: 0 lần
200 CÂU TRẮC NGHIỆM
NHỮNG NGUYÊN LÝ
CHỦ NGHĨA MACLENIN

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHỮNG NLCB CỦA CN MÁC LÊNIN
1. Theo quan điểm triết học mácxít, triết học ra đời trong điều kiện nào?
A) Xã hội phân chia thành giai cấp.
B) Khi xuất hiện tầng lớp trí thức biết ngạc nhiên, hoài nghi, hụt hẫng.
C) Tư duy của con người đạt trình độ khái quát cao và xuất hiện tầng lớp trí thức.
D) Khi con người biết ngạc nhiên, hoài nghi, hụt hẫng.
2. Triết học Mác ra đời trong điều kiện kinh tế – xã hội nào?
A) Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã trở thành phương thức sản xuất thống trị.
B) Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa mới xuất hiện.
C) Chủ nghĩa tư bản đã trở thành chủ nghĩa đế quốc.
D) A), B), C) đều đúng.
3. Những phát minh của khoa học tự nhiên nửa đầu thế kỷ 19 đã đem lại cơ sở khoa học cho sự phát triển (SPT) điều
gì?
A) SPT phương pháp siêu hình và chủ nghĩa cơ giới lên một trình độ mới.
B) SPT phép biện chứng từ tự phát chuyển thành tự giác.
C) SPT phép biện chứng duy tâm thành chủ nghĩa tư biện, thần bí.
D) SPT tư duy biện chứng, giúp nó thoát khỏi tính tự phát và cởi bỏ lớp vỏ thần bí duy tâm.
4. Thực chất bước chuyển cách mạng trong triết học do C.Mác và Ph.Ăngghen thực hiện là gì?
A) Thống nhất phép biện chứng và thế giới quan duy vật trong một hệ thống triết học.
B) Xây dựng được chủ nghĩa duy vật lịch sử.
C) Xác định được đối tượng triết học và khoa học tự nhiên, từ bỏ quan niệm sai lầm coi triết học là khoa học của mọi khoa học.
D) A), B), C) đều đúng.
5. Bổ sung để được một câu đúng: “Triết học Mác – Lênin là khoa học . . .”.
A) nghiên cứu mọi hiện tượng, quá trình xảy ra trong tự nhiên, xã hội và tư duy con người.
B) nghiên cứu quy luật chung nhất của thế giới.
C) của mọi khoa học.
D) nghiên cứu mọi quy luật trong thế giới.

6. Đối tượng của triết học là gì?
A) Thế giới trong tính chỉnh thể.
B) Những quy luật của tự nhiên, xã hội và tư duy con người.
C) Những hiện tượng xảy ra trong tự nhiên, xã hội và tư duy.
D) Cả B) và C).
7. Ngày nay, triết học có còn được coi là “khoa học của các khoa học”không?
A) Chỉ có triết học duy vật biện chứng.
B) Tuỳ hệ thống triết học cụ thể.
C) Có.
D) Không.
8. Triết học mácxít có chức năng (CN) gì?
A) CN chỉ đạo họat động thực tiễn.
B) CN hòan thiện lý trí và nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng.
C) CN khoa học của các khoa học.
D) CN thế giới quan và phương pháp luận phổ biến.
9. Chủ nghĩa nhị nguyên trong lịch sử triết học dựa trên quan điểm (QĐ) nào?
A) QĐ coi vật chất và ý thức là hai nguyên tố xuất phát của thế g...
200 CÂU TRC NGHIM
NHNG NGUYÊN LÝ
CH NGHĨA MAC-
LENIN
Câu hỏi trắc nghiệm môn Mác Lênin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi trắc nghiệm môn Mác Lênin - Người đăng: Nguyên Sly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm môn Mác Lênin 9 10 998