Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 5

Được đăng lên bởi Thao Nguyen
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 903 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập cuối năm
Môn: Toán lớp 4
1
5
quyển sách. Ngày thứ hai An đọc tiếp quyển sách đó. Hỏi còn
4
8
lại bao nhiêu phần quyển sách An chưa đọc?

Câu 1. Ngày thứ nhất An đọc được

A.

7
8

B.

1
8

C.

3
8

D.

6
8

Câu 2.

3 cm

Tổng độ dài các đoạn thẳng có trong hình trên là:
A. 7cm

B. 10 cm

C. 6cm

D. 3cm

Câu 3. Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà chữ số hàng chục là 7:
A. 8 số
Câu 4. KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh
A.

14
12

Câu 5. Ph©n sè b»ng ph©n sè

A.

7
14

B. 9 số

C. 10 số

D. 7 số

2 3
:
lµ:
5 7

B.

5
12

C.

14
35

D.

14
15

C.

6
9

D.

13
17

3
lµ:
7

B.

12
28

Câu 6. Cã bao nhiªu phÇn mưêi trong mét nöa:
A. 20

B. 10

C. 5

D. 4

Câu 7. An cã 24 viªn bi, B×nh cã nhiÒu h¬n trung b×nh céng sè bi cña c¶ hai b¹n lµ 8 viªn. Hái B×nh cã
bao nhiªu viªn bi?
A. 40 viªn

B. 36 viªn

C. 34 viªn

D. 32 viªn

Câu 8. Tæng cña 3 sè tù nhiªn liªn tiÕp lµ 21. T×m 3 sè tù nhiªn ®ã ?
A. 21, 22, 23

B. 19, 20, 21

C. 7, 8, 9

Câu 9. Mét m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi lµ 36 m, chiÒu réng b»ng

D. 6, 7, 8
2
chiÒu dµi. DiÖn tÝch cña
3

thöa ruéng ®ã lµ:
A. 24 m2

B. 60 m2

C. 864 m2

D. 744 m2

Câu 10. Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức: 224 + 376 : 6 x 4 là:

1

A. Chia, nhân, cộng

B. Cộng. chia, nhân

C. Nhân, chia,cộng

D. Cộng, nhân, chia

Câu 11. Sè lín nhÊt cã 5 ch÷ sè mµ tæng cña c¸c ch÷ sè b»ng 27 lµ:
A. 98 765

B. 98 730

C. 99 900

D. 99 999

Câu 12. Trong 10 ngày, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được 50kg đường. Trong 9 ngày đầu, cửa
hàng bán được 420kg đường. Hỏi ngày thứ mười, cửa hàng bán được bao nhiêu kg đường?
A. 80kg

B. 30kg

C. 47kg

D. 50kg

Câu 13. Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà không có chữ số 5:
A. 72 số

B. Không thể tính được

C. 50 số

D. 18 số

Câu 14. Trong các tích dưới đây, tích nào có kết quả gần 4000 nhất?
A. 528 x 7

B. 748 x 6

C. 812 x 5

D. 409 x 10

C. 10 đoạn thẳng.

D. 9 đoạn thẳng.

Câu 15.

Hình trên có bao nhiêu đoạn thẳng?
A. 7 đoạn thẳng.

B. 13 đoạn thẳng.

Câu 16. Biểu thức nào dưới đây có kết quả bằng 34 x 78?
A. (30 x 78) x (4 x 78)

B. (30 x 78) + (4 x 78)

C. (30 + 78) x ( 4 x 78) D. (30 + 78) + (4 + 78)
Câu 17. C¶ hai líp 4A vµ 4B cã 44 häc sinh. BiÕt r»ng 1/3 sè häc sinh líp 4A th× b»ng 2/5 sè häc sinh
líp 4B. Hái líp 4A cã bao nhiªu häc sinh?
A. 33 häc sinh.

B. 24 häc sinh.

C. 20 häc sinh.

D. 30 häc sinh.

Câu 18. Th«ng cã nhiÒu h¬n Minh 12 hßn bi. Hái Th«ng ph¶i cho Minh mÊy hßn bi ®Ó hai b¹n cã sè
bi b»ng nhau.
A. 12 hßn

B. 2 hßn

C. 6 hßn

D. 10 hßn

Câu 19. Số hạng ti...
1
Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập cuối năm
Môn: Toán lớp 4
Câu 1.
Ngày thứ nhất An đọc được
4
1
quyển sách. Ngày thứ hai An đọc tiếp
8
5
quyển sách đó. Hỏi còn
lại bao nhiêu phần quyển sách An chưa đọc?
A.
8
7
B.
8
1
C.
8
3
D.
8
6
Câu 2.
3 cm
Tổng độ dài các đoạn thẳng có trong hình trên là:
A.
7cm
B.
10 cm
C.
6cm
D.
3cm
Câu 3.
Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà chữ số hàng chục là 7:
A.
8 số
B.
9 số
C.
10 số
D.
7 số
Câu 4.
KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh
5
2
:
7
3
lµ:
A.
12
14
B.
12
5
C.
35
14
D.
15
14
Câu 5.
Ph©n sè b»ng ph©n sè
7
3
lµ:
A.
14
7
B.
28
12
C.
9
6
D.
13
Câu 6.
Cã bao nhiªu phÇn m
ư
êi trong mét nöa:
A.
20
B.
10
C.
5
D.
4
Câu 7.
An cã 24 viªn bi, B×nh cã nhiÒu h¬n trung b×nh céng sè bi cña c¶ hai b¹n lµ 8 viªn. Hái B×nh
bao nhiªu viªn bi?
A.
40 viªn
B.
36 viªn
C.
34 viªn
D.
32 viªn
Câu 8.
Tæng cña 3 sè tù nhiªn liªn tiÕp lµ 21. T×m 3 sè tù nhiªn ®ã ?
A.
21, 22, 23
B.
19, 20, 21
C.
7, 8, 9
D.
6, 7, 8
Câu 9.
Mét m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt chiÒu dµi 36 m, chiÒu réng b»ng
3
2
chiÒu dµi. DiÖn tÝch cña
thöa ruéng ®ã lµ:
A.
24 m
2
B.
60 m
2
C.
864 m
2
D.
744 m
2
Câu 10.
Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức: 224 + 376 : 6 x 4 là:
Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Người đăng: Thao Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 5 9 10 986