Ktl-icon-tai-lieu

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA Mác

Được đăng lên bởi nguyenvananh-111-gmail-com
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 524 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA
CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN
Phần I
1. Trong định nghĩa về vật chất của V.I.Lênin, đặc tính nào của mọi dạng vật chất
là quan trọng nhất để phân biệt nó với ý thức?
A) Tính thực tại khách quan độc lập với ý thức của con người.
B) Tính luôn vận động và biến đổi.
C) Tính có khối lượng và quảng tính.
D) A), B), C) đều đúng.
2. Bổ sung để được một khẳng định đúng: “Định nghĩa về vật chất của
V.I.Lênin.....”.
A) thừa nhận vật chất tồn tại khách quan ngoài ý thức con người, thông qua các
dạng cụ thể.
B) thừa nhận vật chất nói chung tồn tại vĩnh viễn, tách rời các dạng cụ thể của vật
chất.
C) đồng nhất vật chất nói chung với một dạng cụ thể của vật chất.
D) A), B), C) đều đúng.
3. Theo quan điểm triết học mácxít, khẳng định nào sau đây đúng?
A) Vat chất là nguyên tử.
B) Vật chất là nước.
C) Vật chất là đất, nước, lửa, không khí.
D) Vật chất là thực tại khách quan.
4. Định nghĩa của V.I.Lênin về vật chất khẳng định điều gì?
A) Vật chất là tổng hợp các cảm giác.
B) Vật chất là thực tại khách quan mà con người không thể nhận biết bằng cảm
giác.
C) Vật chất là sản phẩm của ý niệm tuyệt đối.
D) Vật chất là thực tại khách quan đem lại cho con người trong cảm giác.
5. Theo quan điểm triết học mácxít, khẳng định nào sau đây sai?
A) Vật chất vận động do sự tác động của những nhân tố bên ngoài nó gây ra.
B) Vật chất vận động do sự tác động của những nhân tố bên trong nó gây ra.
C) Vật chất chỉ có thể tồn tại thông qua vận động.
D) Bản thân tư duy cũng là sản phẩm của sự vận động của vật chất.
6. Theo quan điểm triết học mácxít, khẳng định nào sau đây đúng?
A) Nhờ lao động mà loài vượn đã chuyển hóa thành loài người.
B) Lao động đã biến con vượn người thành con người.
C) Lao động không chuyển hóa vượn người thành con người mà là tự nhiên đã
biến vượn thành người.
D) Nhờ lao động mà loài động vật đã biến thành loài người.
7. Theo quan điểm triết học mácxít, bản chất của ý thức là gì?
A) Linh hồn.
B) Hình ảnh chủ quan về thế giới khách quan.
C) Tổng hợp những cảm giác.
D) Sự chụp lại thế giới khách quan để có hình ảnh nguyên vẹn về nó.
8. Trong mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, ý thức có vai trò gì?
1

A) Tác động đến vật chất thông qua hoạt động thực tiễn của con người.
B) Có khả năng tự chuyển thành hình thức vật chất nhất định để tác động vào hình
thức vật chất khác.
C) Tác động trực tiếp đến vật chất.
D) Không có vai trò đối với vật chất, vì hòan tòan phụ thuộc vào vật chất.
9. Hãy sắp xếp hình thức vận động từ thấp đến cao?
A) ...
CÂU HI TRC NGHIM NHNG NGUYÊN LÝ CƠ BN CA
CH NGHĨA MÁC LÊNIN
Phn I
1. Trong đnh nghĩa về vt cht của V.I.Lênin, đc tính nào của mi dng vt cht
là quan trng nht đ phân biệt nó vi ý thc?
A) Tính thc tại khách quan đc lp vi ý thc ca con ngưi.
B) Tính luôn vn động và biến đi.
C) Tính có khi lượng và qung tính.
D) A), B), C) đu đúng.
2. B sung để đưc mt khng đnh đúng: Đnh nghĩa v vt cht ca
V.I.Lênin......
A) tha nhn vật cht tồn tại khách quan ngoài ý thc con ngưi, thông qua các
dng c th.
B) tha nhn vt cht nói chung tn tại vĩnh vin, tách rời các dng c thể ca vt
cht.
C) đng nht vt cht i chung vi mt dng c th ca vt cht.
D) A), B), C) đu đúng.
3. Theo quan đim triết học mácxít, khng đnh nào sau đây đúng?
A) Vat cht là nguyên t.
B) Vt cht là c.
C) Vt cht là đất, nưc, la, không khí.
D) Vt cht là thực ti khách quan.
4. Đnh nghĩa ca V.I.Lênin v vt cht khng đnh điu gì?
A) Vt cht là tng hp các cm giác.
B) Vt chtthc tại khách quan mà con ngưi không thể nhn biết bng cảm
giác.
C) Vt cht là sản phm ca ý nim tuyt đi.
D) Vt cht là thực ti khách quan đem li cho con ngưi trong cm giác.
5. Theo quan đim triết hc mácxít, khng đnh nào sau đây sai?
A) Vt cht vn động do s tác đng ca nhng nhân t bên ngoài nó gây ra.
B) Vt cht vn động do s tác đng ca nhng nhân t bên trong nó gây ra.
C) Vt cht ch có th tồn ti thông qua vn đng.
D) Bn thân tư duy cũng là sản phm ca s vn đng ca vt cht.
6. Theo quan đim triết học mácxít, khng đnh nào sau đây đúng?
A) Nh lao động mà loài vưn đã chuyn hóa thành loài ngưi.
B) Lao đng đã biến con vưn ngưi thành con ngưi.
C) Lao đng không chuyn hóa vưn ngưi thành con ngưi mà t nhiên đã
biến vưn thành người.
D) Nh lao động mà loài đng vt đã biến thành loài ngưi.
7. Theo quan đim triết học mácxít, bn cht ca ý thc là gì?
A) Linh hn.
B) Hình nh ch quan v thế gii khách quan.
C) Tng hp nhng cm giác.
D) S chp li thế gii khách quan đ có hình nh nguyên vn v nó.
8. Trong mi quan h gia vt cht và ý thc, ý thc có vai trò gì?
1
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA Mác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA Mác - Người đăng: nguyenvananh-111-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA Mác 9 10 33