Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm Pháp luật đại cương

Được đăng lên bởi tieuthubanggiayeuanh
Số trang: 167 trang   |   Lượt xem: 4315 lần   |   Lượt tải: 1 lần


CÂU HỎI ÔN TẬP THI TRẮC
NGHIỆM MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

1

CÂU HỎI ÔN TẬP THI TRẮC NGHIỆM MÔN
PHÁP LUẬT ĐẠI CƢƠNG
Câu 1. Sự xuất hiện của nhà nƣớc cổ đại nào sau đây có
nguyên nhân là do mâu thuẫn giai cấp gay gắt đến mức
không thể điều hòa đƣợc:
A. Nhà nƣớc Giéc – manh
B. Nhà nƣớc Rôma
C. Nhà nƣớc Aten
D. Các Nhà nƣớc phƣơng Đông
Câu 2. Theo học thuyết Mác – Lênin, nhận định nào sau đây
là đúng:
A. Tính chất giai cấp của nhà nƣớc không đổi nhƣng bản
chất của nhà nƣớc thì thay đổi qua các kiểu nhà nƣớc khác
nhau.
B. Tính chất giai cấp và bản chất của nhà nƣớc không thay
đổi qua các kiểu nhà nƣớc khác nhau.
C. Tính chất giai cấp và bản chất của nhà nƣớc luôn luôn
thay đổi qua các kiểu nhà nƣớc khác nhau.
D. Tính chất giai cấp của nhà nƣớc luôn luôn thay đổi, còn
bản chất của nhà nƣớc là không đổi qua các kiểu nhà nƣớc
khác nhau.
Câu 3. Thành phố nào sau đây không phải là thành phố trực
thuộc trung ƣơng:
A. Thành phố Huế
B. Thành phố Cần Thơ
C. Thành phố Đà Nẵng
2

D. Thành phố Hải Phòng
Câu 4. Câu nào sau đây đúng với quy định đƣợc ghi trong
Điều 15 Hiến pháp Việt Nam 1992, đã đƣợc sửa đổi, bổ
sung:
A. “…Nhà nƣớc thực hiện nhất quán chính sách phát triển
nền kinh tế thị trƣờng có sự quản lý của nhà nƣớc theo định
hƣớng XHCN…”.
B. “…Nhà nƣớc thực hiện nhất quán chính sách phát triển
nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN…”.
C. “…Nhà nƣớc thực hiện nhất quán chính sách phát triển
nền kinh tế thị trƣờng tự do cạnh tranh theo định hƣớng
XHCN…”.
D. “…Nhà nƣớc thực hiện nhất quán chính sách phát triển
nền kinh tế thị trƣờng kết hợp với kế hoạch phát triển kinh tế
của nhà nƣớc theo định hƣớng XHCN…”.
Câu 5. Sự tồn tại của nhà nƣớc:
A. Là kết quả tất yếu của xã hội loài ngƣời, ở đâu có xã hội
ở đó tồn tại nhà nƣớc
B. Là kết quả tất yếu của xã hội có giai cấp
C. Là do ý chí của các thành viên trong xã hội với mong
muốn thành lập nên nhà nƣớc để bảo vệ lợi ích chung.
D. Cả A, B và C đều đúng
Câu 6. Số lƣợng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng hiện
nay của nƣớc CHXHCN Việt Nam là:
A. 62
B. 63
C. 64
D. 65
Câu 7. Quyền lực và hệ thống tổ chức quyền lực trong xã
hội CXNT:
A. Hòa nhập vào xã hội và phục vụ lợi ích cho các thành
viên trong xã hội.
3

B. Đứng trên xã hội, tách khỏi xã hội và phục vụ lợi ích cho
Hội đồng thị tộc, tù trƣởng, các thủ lĩnh tôn giáo.
C. Đứng trên xã hội, tách khỏi xã hội và phục vụ lợi ích cho
các thành viên trong xã hội.
D. Hòa nhập vào xã hội và phục vụ cho lợi ích của Hội đồng
thị tộc, tù trƣởng, các thủ lĩnh tôn giáo.
Câu 8. Ngoài ...
1

CÂU HỎI ÔN TẬP THI TRẮC
NGHIỆM MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
Câu hỏi trắc nghiệm Pháp luật đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi trắc nghiệm Pháp luật đại cương - Người đăng: tieuthubanggiayeuanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
167 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm Pháp luật đại cương 9 10 539