Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi trắc nghiệm Sức Bền Vật liệu 2

Được đăng lên bởi phamvanhiep94
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1512 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyển vị của hệ thanh được xác định theo cách nào sau đây?
A. XuÊt ph¸t tõ nguyªn lý b¶o toµn n¨ng lîng

B. X¸c ®Þnh chuyÓn vÞ theo thÕ n¨ng biÕn d¹ng ®µn håi.
C. XuÊt ph¸t tõ nguyªn lý c«ng kh¶ dÜ cña hÖ thanh.
D. Tất cả các đáp án đều đúng
Công của ngoại lực được sinh ra như thế nào?
A. Do ngoại lực làm vật thể biến dạng
B. Do nội lực làm vật thể biến dạng.
C. Do nội lực và ngoại lực làm vật thể biến dạng

D. Tất cả các đáp án đều đúng
Vì sao công ngoại lực là công dương?
A. Gây ra các chuyển vị

B. Ngăn cản chuyển vị
C. Gây ra đàn hồi
D. Gây ra biến dạng
Vì sao công nội lực là công âm?
A. Ngăn cản chuyển vị

B. Gây ra các chuyển vị
C. Gây ra đàn hồi
D. Gây ra biến dạng
Công của ngoại lực Ang được chuyển hóa thành dạng nào sau đây?
A. Thế năng biến dạng đàn hồi.
B. Động năng
C. Cơ năng
D. Điện năng
Khi thanh chịu kéo (nén) đúng tâm, thế năng biến dạng đàn hồi được tính bằng công
thức nào sau đây?
n li

N2
dz
A. U =  
i 1 0 2EF
n li

l

n i
M2
Q2
dz    
dz
B. U =  
2GF
i 1 0 2EJ x
i 1 0
n li

M 2z
dz
C. U =  
i 1 0 2GJ p

D.U =

n li

N2

 dz +
i 1 0 2EF

n li

l

n i
M2
Q2
dz





 2GF dz
i 1 0 2EJ x
i 1 0

Khi thanh chịu xoắn, thế năng biến dạng đàn hồi được tính bằng công thức nào sau đây?
A. U =

n li

N2

 dz
i 1 0 2EF
n li

l

n i
M2
Q2
dz    
dz
B. U =  
2GF
i 1 0 2EJ x
i 1 0

n li

M 2z
dz
C. U =  
i 1 0 2GJ p
n li

N2
dz +
D.U =  
i 1 0 2EF

n li

l

n i
M2
Q2
dz    
dz


2GF
i 1 0 2EJ x
i 1 0

Khi thanh chịu uốn, thế năng biến dạng đàn hồi được tính bằng công thức nào sau đây?
n li

N2
dz
A. U =  
i 1 0 2EF
n li

l

n i
M2
Q2
dz


B. U =  

 2GF dz
i 1 0 2EJ x
i 1 0
n li

C. U =

M 2z
dz


i 1 0 2GJ p
n li

N2
dz +
D.U =  
i 1 0 2EF

n li

l

n i
M2
Q2
dz





 2GF dz
i 1 0 2EJ x
i 1 0

Khi thanh chịu đồng thời cả kéo (nén), uốn, xoắn thì thế năng biến dạng đàn hồi được
tính bằng công thức nào sau đây?
A. U =

n li

N2

 dz
i 1 0 2EF
n li

l

n i
M2
Q2
dz    
dz
B. U =  
2GF
i 1 0 2EJ x
i 1 0
n li

M 2z
dz
C. U =  
i 1 0 2GJ p
n li

N2
dz +
D.U =  
i 1 0 2EF

n li

l

n i
M2
Q2
dz    
dz


2GF
i 1 0 2EJ x
i 1 0

Công khả dĩ của ngoại lực được sinh ra như thế nào?
A. Là công sinh ra bởi các lực trên các chuyển vị.
B. Là biến dạng khả dĩ do một nguyên nhân bất kỳ gây ra.
C. Là công sinh ra bởi các lực trên các chuyển vị và biến dạng khả dĩ do một nguyên nhân
bất kỳ gây ra.
D. Tất cả các đáp án đều đúng.
Công khả dĩ ngoại lực được xác định theo côn...
Chuyển vị của hệ thanh được xác định theo cách nào sau đây?
A. XuÊt ph¸t tõ nguyªn lý b¶o toµn n¨ng lîng
B. X¸c ®Þnh chuyÓn vÞ theo thÕ n¨ng biÕn d¹ng ®µn håi.
C. XuÊt ph¸t tõ nguyªn lý c«ng kh¶ dÜ cña hÖ thanh.
D. Tất cả các đáp án đều đúng
Công của ngoại lực được sinh ra như thế nào?
A. Do ngoại lực làm vật thể biến dạng
B. Do nội lực làm vật thể biến dạng.
C. Do nội lực và ngoại lực làm vật thể biến dạng
D. Tất cả các đáp án đều đúng
Vì sao công ngoại lực là công dương?
A. Gây ra các chuyển vị
B. Ngăn cản chuyển vị
C. Gây ra đàn hồi
D. Gây ra biến dạng
Vì sao công nội lực là công âm?
A. Ngăn cản chuyển vị
B. Gây ra các chuyển vị
C. Gây ra đàn hồi
D. Gây ra biến dạng
Công của ngoại lực A
ng
được chuyển hóa thành dạng nào sau đây?
A. Thế năng biến dạng đàn hồi.
B. Động năng
C. Cơ năng
D. Điện năng
Khi thanh chịu kéo (nén) đúng tâm, thế năng biến dạng đàn hồi được tính bằng công
thức nào sau đây?
A. U =
i
l
2
n
i 1
0
N
dz
2EF
B. U =
i i
l l
2 2
n n
i 1 i 1
x
0 0
M Q
dz dz
2EJ 2GF
C. U =
i
l
2
n
z
i 1
p
0
M
dz
2GJ
D.U =
i
l
2
n
i 1
0
N
dz
2EF
+
i i
l l
2 2
n n
i 1 i 1
x
0 0
M Q
dz dz
2EJ 2GF
Khi thanh chịu xoắn, thế năng biến dạng đàn hồi được tính bằng công thức nào sau đây?
A. U =
i
l
2
n
i 1
0
N
dz
2EF
B. U =
i i
l l
2 2
n n
i 1 i 1
x
0 0
M Q
dz dz
2EJ 2GF
câu hỏi trắc nghiệm Sức Bền Vật liệu 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi trắc nghiệm Sức Bền Vật liệu 2 - Người đăng: phamvanhiep94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
câu hỏi trắc nghiệm Sức Bền Vật liệu 2 9 10 272