Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi trắc nghiệm thuế

Được đăng lên bởi Nguyễn Nữ Sard
Số trang: 111 trang   |   Lượt xem: 2418 lần   |   Lượt tải: 1 lần
A- THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Câu 1. Đối tượng chịu Thuế giá trị gia tăng là:
a.

Hàng hoá dịch vụ sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

b.

Hàng hoá, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

c.
Hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu
dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hoá, dịch vụ mua của tổ
chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu Thuế
giá trị gia tăng.
d.

Tất cả các đáp án trên.

Đáp án: c)
Câu 2. Hàng hoá, dịch vụ nào sau đây thuộc đối tượng không
chịu Thuế giá trị gia tăng:
a. Nạo vét kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp.
b. Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt.
c. Phân bón
d. Thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác.
Đáp án: a)
Câu 3. Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng
nội bộ, giá tính Thuế giá trị gia tăng là:

a. Giá bán chưa có Thuế giá trị gia tăng
b. Giá bán đã có Thuế giá trị gia tăng
c. Giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ cùng loại
d. Giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc
tương đương tại thời điểm phát sinh hoạt động trao đổi, tiêu
dùng nội bộ.
Đáp án: d)
Câu 4. Đối với hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá
trình sản xuất kinh doanh, giá tính Thuế giá trị gia tăng là:
a. Không phải tính và nộp Thuế giá trị gia tăng
b. Giá bán chưa có Thuế giá trị gia tăng
c. Giá bán đã có Thuế giá trị gia tăng
d. Giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc
tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.
Đáp án: a)
Câu 5. Giá tính Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá nhập khẩu
là:
a. Giá chưa có Thuế giá trị gia tăng

b. Giá chưa có Thuế giá trị gia tăng, đã có Thuế tiêu thụ
đặc biệt
c. Giá chưa có Thuế giá trị gia tăng, đã có Thuế nhập
khẩu
d. Giá nhập khẩu tại cửa khẩu cộng (+) với Thuế nhập
khẩu (nếu có), cộng (+) với Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có).
Đáp án: d)
Câu 6. Trường hợp xây dựng, lắp đặt thực hiện thanh toán theo
hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng xây dựng, lắp đặt
hoàn thành bàn giao, giá tính Thuế giá trị gia tăng là:
a. Giá trị xây dựng lắp đặt thực tế.
b. Giá xây dựng lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên
vật liệu, chưa có Thuế giá trị gia tăng.
c. Giá xây dựng, lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật
liệu chưa có Thuế giá trị gia tăng.
d. Giá tính thuế hạng mục công trình hoặc giá trị khối
lượng công việc hoàn thành bàn giao chưa có Thuế giá trị gia
tăng.
Đáp án: d)
Câu 7. Đối với kinh doanh bất động sản, giá tính Thuế giá trị
gia tăng là:

a. Giá chuyển nhượng bất động sản.
b. Giá chuyển nhượng bất động sản trừ giá đất.
c....
A- THU GI TR GIA TĂNG
Câu 1. Đối tượng chịu Thuế giá trị gia tăng là:
a. Hàng hoá dịch vụ sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam
b. Hàng hoá, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.
c. Hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu
dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hoá, dịch vụ mua của tổ
chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu Thuế
giá trị gia tăng.
d. Tất cả các đáp án trên.
Đáp án: c)
Câu 2. Hàng hoá, dịch vụ nào sau đây thuộc đối tượng không
chịu Thuế giá trị gia tăng:
a. Nạo vét kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp.
b. Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt.
c. Phân bón
d. Thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác.
Đáp án: a)
Câu 3. Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng
nội bộ, giá tính Thuế giá trị gia tăng là:
câu hỏi trắc nghiệm thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi trắc nghiệm thuế - Người đăng: Nguyễn Nữ Sard
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
111 Vietnamese
câu hỏi trắc nghiệm thuế 9 10 757