Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm: Toạ độ vecto

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2239 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại Học Bách Khoa TP HCM.
Biên soạn: TS Đặng Văn Vinh. Câu hỏi trắc nghiệm: Toạ độ vecto
Câu 1 : Cho E = {( 1 , 1 , 1 ) ; ( 1 , 0 , 1 ) } là cơ sở của không gian vécto thực V . Tìm toạ độ của vécto
x = ( 1 , 4 , 1 ) trong cơ sở E.
a 3 câu kia đều sai.
c [x]E = ( 1 , 4 , 0 ) T .
b [x]E = ( 4 , −3 , 0 ) T .
d [x]E = ( 4 , −3 ) T .
Câu 2 : Véctơ x có toạ độ trong cơ sở {u, v, w} là ( 3 , 1 , 5 ) T . Tìm toạ độ của x trong cơ sở
u, u + v, u + v + w.
a ( 2 , −4 , 5 ) T .
b ( 2 , 1 , −1 ) T .
c ( 3 ,1 ,4 ) T.
d ( 3 ,4 ,1 ) T.
Câu 3 : Trong không gian véc tơ V cho cơ sở E = {e1 , e2 , e3 }. Tìm toạ độ véctơ x = 3 e3 − 4 e1 + 2 e2
trong cơ sở E
a ( 3 , −4 , 0 ) .
b ( 3 , −4 , 2 ) .
c ( −4 , 2 , 3 ) .
d ( 2 , −4 , 3 ) .
Câu 4 : Véctơ x có toạ độ trong cơ sở {u, v, w} là ( 1 , 2 , −1 ) . Tìm tọa độ của véctơ x trong cơ sở
{u, u + v, u + v + w}
a ( 1 ,3 ,1 ) .
b ( 3 , −1 , −1 ) .
c ( −1 , 3 , −1 ) .
d ( 3 ,1 ,1 ) .
Câu 5 : Trong không gian V cho véctơ x có toạ độ trong cơ sở E = {e1 + e2 + e3 , 2 e1 + 3 e2 + e3 , e1 +
e2 + 3 e3 } là ( 3 , −4 , 5 ) E . Khẳng định nào sau đây đúng?
a x = −4 e2 + 1 4 e3 .
c x = e1 − 4 e2 + 1 4 e3 .
b x = 3 e1 + 4 e2 − 1 1 e3 .
d x = 3 e1 − 4 e2 + 5 e3 .
Câu 6 : Trong không gian R3 cho cơ sở: B = {( 1 , 1 , 1 ) , ( 1 , 1 , 2 ) , ( 0 , 1 , 2 ) }. Tìm toạ độ của véctơ
( 3 , 4 , 5 ) trong cơ sở B.
a ( 1 ,0 ,3 ) .
b ( 3 ,1 ,0 ) .
c ( 1 ,3 ,0 ) .
d ( 3 ,0 ,1 ) .
Câu 7 : Trong không gian véc tơ V cho ba vectơ x, y, z, biết E = {x + y + z, x + y, x} là cơ sở của
V . Tìm toạ độ véctơ v = 2 x − 3 y + 4 z trong cơ sở E
a ( 4 , −7 , 5 ) .
b ( −4 , −3 , 5 ) .
c ( 3 , −4 , 0 ) .
d ( 7 , 4 , −5 ) .
Câu 8 : Tìm véctơ x biết tọa độ của x trong cơ sở E = {( 1 , 1 , 1 ) ; ( 1 , 2 , 1 ) ; ( 1 , 1 , 2 ) } là [x]E = ( 4 , 2 , 1 ) T .
c x = ( 7 ,9 ,8 ) T.
a x = ( 2 ,0 ,8 ) T.
b x = ( 7 ,4 ,5 ) T.
d x = ( 3 ,1 ,4 ) T.
Câu 9 : Cho E = {x2 + 2 x + 1 , 2 x2 + x + 3 } là cơ sở của không gian vécto thực V . Tìm toạ độ của
vécto p( x) = −x2 + 7 x − 2 trong cơ sở E.
a [p( x) ]E = ( 3 , 2 , 0 ) T .
c 3 câu kia đều sai.
T
b [p( x) ]E = ( 5 , −3 ) .
d [p( x) ]E = ( 5 , −3 , 0 ) T .
Câu 10 : Trong không gian R4 cho cơ sở E = {( 0 , 0 , 0 , 1 ) , ( 0 , 0 , 1 , −1 ) , ( 0 , 1 , −2 , 1 ) , ( 1 , −3 , 3 , −1 ) }.ø
Tìm tọa độ véctơ v = ( 0 , 3 , −4 , 5 ) trong cơ sở E.
a [v]E = ( 0 , 4 , 2 , 3 ) T .
c [v]E = ( 4 , 2 , 3 ) T .
b [v) ]E = ( 4 , 2 , 3 , 0...
Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa TP HCM.
Bieân soaïn: TS Ñaëng Vaên Vinh. Caâu hoûi traéc nghieäm: Toaï ñoä vecto
Caâu 1 : Cho E = {( 1 , 1 , 1 ) ; ( 1 , 0 , 1 ) } l sôû cuûa khoân g gian veùc to thöïc V . Tìm toaï ñoä cuûa veùcto
x = ( 1 , 4 , 1 ) tron g sôû E.
a 3 caâu kia ñeàu sai. c [x]
E
= ( 1 , 4 , 0 )
T
.
b [x]
E
= ( 4 , 3 , 0 )
T
. d [x]
E
= ( 4 , 3 )
T
.
Caâu 2 : Veùctô x coù toaï ñ tron g sôû {u, v, w} laø ( 3 , 1 , 5 )
T
. Tìm toaï ñoä cuûa x tro ng sôû
u, u + v, u + v + w.
a ( 2 , 4 , 5 )
T
. b ( 2 , 1 , 1 )
T
. c ( 3 , 1 , 4 )
T
. d ( 3 , 4 , 1 )
T
.
Caâu 3 : Tron g k hoân g g ian v eùc tô V cho s ôû E = {e
1
, e
2
, e
3
}. Tìm toaï ñ oä v eùctô x = 3 e
3
4 e
1
+ 2 e
2
tro ng sôû E
a ( 3 , 4 , 0 ) . b ( 3 , 4 , 2 ) . c ( 4 , 2 , 3 ) . d ( 2 , 4 , 3 ) .
Caâu 4 : Veùctô x coù toaï ñoä tron g sôû {u, v, w} l ( 1 , 2 , 1 ) . Tìm toïa ñoä cuûa veùctô x tron g sôû
{u, u + v, u + v + w}
a ( 1 , 3 , 1 ) . b ( 3 , 1 , 1 ) . c ( 1 , 3 , 1 ) . d ( 3 , 1 , 1 ) .
Caâu 5 : Tron g k hoâng gian V cho veùctô x coù toaï ñoä tr ong sôû E = {e
1
+ e
2
+ e
3
, 2 e
1
+ 3 e
2
+ e
3
, e
1
+
e
2
+ 3 e
3
} laø ( 3 , 4 , 5 )
E
. Khaún g ñònh naøo sau ñaây ñuùng ?
a x = 4 e
2
+ 1 4 e
3
. c x = e
1
4 e
2
+ 1 4 e
3
.
b x = 3 e
1
+ 4 e
2
1 1 e
3
. d x = 3 e
1
4 e
2
+ 5 e
3
.
Caâu 6 : Tron g khoâng g ian R
3
cho sôû: B = {( 1 , 1 , 1 ) , ( 1 , 1 , 2 ) , ( 0 , 1 , 2 ) }. T ìm toaï ñ cuûa veùctô
( 3 , 4 , 5 ) trong c ô sôû B.
a ( 1 , 0 , 3 ) . b ( 3 , 1 , 0 ) . c ( 1 , 3 , 0 ) . d ( 3 , 0 , 1 ) .
Caâu 7 : Tron g kh oâng g ian veùc V cho b a vectô x, y, z, b ieát E = {x + y + z, x + y, x} l sôû cuûa
V . Tìm toaï ñoä veù ctô v = 2 x 3 y + 4 z trong sôû E
a ( 4 , 7 , 5 ) . b ( 4 , 3 , 5 ) . c ( 3 , 4 , 0 ) . d ( 7 , 4 , 5 ) .
Caâu 8 : Tìm veùctô x bieát toïa ñ cuûa x tro ng s ôû E = {( 1 , 1 , 1 ) ; ( 1 , 2 , 1 ) ; ( 1 , 1 , 2 ) } l [x]
E
= ( 4 , 2 , 1 )
T
.
a x = ( 2 , 0 , 8 )
T
. c x = ( 7 , 9 , 8 )
T
.
b x = ( 7 , 4 , 5 )
T
. d x = ( 3 , 1 , 4 )
T
.
Caâu 9 : Cho E = {x
2
+ 2 x + 1 , 2 x
2
+ x + 3 } laø sôû c uûa khoân g gian v eùcto thöïc V . Tìm to aï ñoä cuûa
v eùcto p( x) = x
2
+ 7 x 2 tro ng sôû E.
a [p( x) ]
E
= ( 3 , 2 , 0 )
T
. c 3 caâu kia ñeà u sai.
b [p( x) ]
E
= ( 5 , 3 )
T
. d [p( x) ]
E
= ( 5 , 3 , 0 )
T
.
Caâu 10 : Tron g k hoân g gian R
4
cho c ô sô û E = {( 0 , 0 , 0 , 1 ) , ( 0 , 0 , 1 , 1 ) , ( 0 , 1 , 2 , 1 ) , ( 1 , 3 , 3 , 1 ) }
Tìm to ïa ñoä veùctô v = ( 0 , 3 , 4 , 5 ) trong cô sôû E.
a [v]
E
= ( 0 , 4 , 2 , 3 )
T
. c [v]
E
= ( 4 , 2 , 3 )
T
.
b [v) ]
E
= ( 4 , 2 , 3 , 0 )
T
. d [v]
E
= ( 3 , 2 , 4 , 1 )
T
.
Caâu 11 : Cho {x, y, z} laøb a veùcto ñoäc laäp tuyeán tín h cuûa kh oâng g ian veùcto t höïc V . Giaû söû
E = {x + y + z, 5 x + 3 y + 3 z} l aø sôû cuûa kh oâng gian v eùcto ñöôïc sinh ra bôûi
{x + y + z, 2 x + y + z, 3 x + y + z} Tìm toaï ñoä cuûa veùcto 2 x + 4 y + 4 z trong cô sôû E.
a ( 7 , 1 )
T
. c 3 caâu kia ñe àu sai.
b ( 7 , 1 , 0 )
T
. d ( 2 , 3 , 0 )
T
.
Caâu 12 : Tron g khoân g gian R
3
cho sôû: B = {( 1 , 1 , 1 ) , ( 1 , 1 , 2 ) , ( 1 , 2 , 1 ) }. Tìm toaï ñoä cuûa veùctô
( 5 , 4 , 2 ) tr ong sô û B.
a ( 3 , 0 , 1 ) . b ( 3 , 4 , 0 ) . c ( 1 3 , 7 , 1 ) . d ( 3 , 1 , 4 ) .
1
Câu hỏi trắc nghiệm: Toạ độ vecto - Trang 2
Câu hỏi trắc nghiệm: Toạ độ vecto - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm: Toạ độ vecto 9 10 372