Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương – Điện Từ.

Được đăng lên bởi lethixuyen92
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1550 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐHKTCN TP.HCM - Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương – Điện Từ
1

Chủ đề 1: TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC ĐIỆN TÍCH – BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
Câu hỏi thuộc loại kiến thức cốt lõi
I – Các câu hỏi có thời lượng 1 phút.
1.1

Phát biểu nào sau đây là SAI?
A) Trong tự nhiên tồn tại hai loại điện tích: dương và âm.
B) Điện tích nguyên tố là điện tích có giá trị nhỏ nhất.
C) Điện tích điểm là một vật mang điện có kích thước rất nhỏ.
D) Hai vật trái dấu mà chạm nhau thì sẽ trở thành hai vật trung hòa về điện.

1.2

Phát biểu nào sau đây là SAI?
A) Hai điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, trái dấu thì hút nhau.
B) Điện tích của một hệ cô lập luôn không đổi.
C) Điện tích của electron là điện tích nguyên tố.
D) Lực tương tác giữa các điện tích điểm tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa chúng.

1.3
Quả cầu kim loại A tích điện dương +8C, quả cầu B tích điện âm –2C. Cho chúng chạm nhau
rồi tách xa nhau thì điện tích lúc sau của hai quả cầu đó có thể có giá trị nào sau đây?
A) +5C, +5C
B) +2C, + 4C
C) –3C, +9C
D) +8C, –2C
1.4
Hai vật tích điện +16C và –5C trao đổi điện tích với nhau. Điện tích lúc sau của hai vật đó
không thể có giá trị nào sau đây?
A) +5C, +6C
B) +4C, + 4C
C) –3C, +14C
D) –9C, +20C
1.5
Hai điện tích điểm cùng dấu q1 và q2 (q1 = 4q2) đặt tại A và B cách nhau một khoảng 3a trong
không khí. Đặt điện tích điểm Q trên đoạn AB, cách B một khoảng a. Lực tổng hợp do q1 và q2 tác
dụng lên Q có đặc điểm gì?
A) Luôn hướng về A.
B) Luôn hướng về B.
C) Luôn bằng không.
D) Hướng về A nếu Q trái dấu với q1.
1.6
Hai điện tích điểm trái dấu q1 và q2 (q1 = –4q2), đặt tại A và B cách nhau một khoảng 4a trong
không khí. Đặt điện tích điểm Q trên đoạn AB, cách B một khoảng a. Lực tổng hợp do q1 và q2 tác
dụng lên Q có đặc điểm gì?
A) Luôn hướng về A.
C) Luôn bằng không.

B) Luôn hướng về B.
D) Hướng về A, nếu Q trái dấu với q1.

1.7
Lực tương tác giữa 2 điện tích điểm sẽ thay đổi thế nào nếu ta cho độ lớn của mỗi điện tích
điểm đó tăng gấp đôi, đồng thời khoảng cách gữa chúng cũng tăng gấp đôi?
A) Tăng gấp đôi.
B) Giảm một nửa.
C) Không đổi.
D) Tăng gấp 4 lần.
1.8
Lực tương tác giữa 2 quả cầu tích điện sẽ thay đổi thế nào nếu ta tăng độ lớn điện tích của mỗi
quả cầu lên gấp đôi, đồng thời giảm khoảng cách giữa 2 tâm của chúng còn một nửa?
A) Tăng gấp đôi.
B) Giảm một nửa.
C) Không đổi.
D) Tăng 16 lần.
1.9
Có 2 điện tích điểm q1, q2 bằng nhau nhưng trái dấu, đặt trên đường thẳng xy như hình 1.1. Đặt
thêm điện tích điểm Q < 0 trên đường thẳng xy thì lực tác dụng lên Q:
A) có chiều về phía x, nếu ...
ĐHKTCN TP.HCM - Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương – Điện Từ. 1
GV: Đỗ Quốc Huy.
Chủ đề 1: TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC ĐIỆN TÍCH – BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
Câu hỏi thuộc loại kiến thức cốt lõi
I Các câu hỏi có thời lượng 1 phút.
1.1 Phát biểu nào sau đây là SAI?
A) Trong tự nhiên tồn tại hai loại điện tích: dương và âm.
B) Điện tích nguyên tố là điện tích có giá trị nhỏ nhất.
C) Điện tích điểm là một vật mang điện có kích thước rất nhỏ.
D) Hai vật trái dấu mà chạm nhau thì sẽ trở thành hai vật trung hòa về điện.
1.2 Phát biểu nào sau đây là SAI?
A) Hai điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, trái dấu thì hút nhau.
B) Điện tích của một hệ cô lập luôn không đổi.
C) Điện tích của electron là điện tích nguyên tố.
D) Lực tương tác giữa các điện tích điểm tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa chúng.
1.3 Quả cầu kim loại A tích điện dương +8C, quả cầu B tích điện âm 2C. Cho chúng chạm nhau
rồi tách xa nhau thì điện tích lúc sau của hai quả cầu đó có thể có giá trị nào sau đây?
A) +5C, +5C B) +2C, + 4C C) 3C, +9C D) +8C, 2C
1.4 Hai vật tích điện +16C –5C trao đổi điện tích với nhau. Điện tích lúc sau của hai vật đó
không thể có giá trị nào sau đây?
A) +5C, +6C B) +4C, + 4C C) 3C, +14C D) 9C, +20C
1.5 Hai điện tích điểm cùng dấu q
1
q
2
(q
1
= 4q
2
) đặt tại A B cách nhau một khoảng 3a trong
không khí. Đặt điện tích điểm Q trên đoạn AB, cách B một khoảng a. Lực tổng hợp do q
1
q
2
tác
dụng lên Q có đặc điểm gì?
A) Luôn hướng về A. B) Luôn hướng về B.
C) Luôn bằng không. D) Hướng về A nếu Q trái dấu với q
1
.
1.6 Hai điện tích điểm trái dấu q
1
q
2
(q
1
= 4q
2
), đặt tại A B ch nhau một khoảng 4a trong
không khí. Đặt điện tích điểm Q trên đoạn AB, cách B một khoảng a. Lực tổng hợp do q
1
q
2
tác
dụng lên Q có đặc điểm gì?
A) Luôn hướng về A. B) Luôn hướng về B.
C) Luôn bằng không. D) Hướng về A, nếu Q trái dấu với q
1
.
1.7 Lực tương tác giữa 2 điện tích điểm sẽ thay đổi thế nào nếu ta cho độ lớn của mỗi điện tích
điểm đó tăng gấp đôi, đồng thời khoảng cách gữa chúng cũng tăng gấp đôi?
A) Tăng gấp đôi. B) Giảm một nửa. C) Không đổi. D) Tăng gấp 4 lần.
1.8 Lực tương tác giữa 2 quả cầu tích điện sthay đổi thế nào nếu ta tăng độ lớn điện tích của mỗi
quả cầu lên gấp đôi, đồng thời giảm khoảng cách giữa 2 tâm của chúng còn một nửa?
A) Tăng gấp đôi. B) Giảm một nửa. C) Không đổi. D) Tăng 16 lần.
1.9 2 điện tích điểm q
1
, q
2
bằng nhau nhưng trái dấu, đặt trên đường thẳng xy như hình 1.1. Đặt
thêm điện tích điểm Q < 0 trên đường thẳng xy thì lực tác dụng lên Q:
A) có chiều về phía x, nếu Q đặt trên đoạn x q
1
.
B) có chiều về phiá y, nếu Q đặt trên đoạn q
2
y.
C) có chiều về phiá q
1
, nếu Q đặt trên đoạn q
1
q
2
.
D) có giá trị bằng không, nếu Q đặt tại trung điểm của đoạn q
1
q
2
.
Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương – Điện Từ. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương – Điện Từ. - Người đăng: lethixuyen92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương – Điện Từ. 9 10 132