Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi tư tưởng hồ chí minh

Được đăng lên bởi manhtuanhg-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 870 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 6: Trình bày tư tưởng HCM về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn
đề giai cấp trong vấn đề dân tộc
a. Kết hợp nhuần nhuyễn vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp
- Do điều kiện lịch sử Mác-ănghen chỉ nhấn mạnh vấn đề giai cấp quan tâm
giải quyết lợi ích giai cấp trên toàn thế giới
- Lênin cũng ưu tiên vấn đề giai cấp lợi ích vô sản trong một nước phải phục
tùng lợi ích vô sản trên toàn thế giới
- Quốc tế cộng sản đề cao vấn đề giai cấp coi nhẹ vđề dân tộc ko qtâm tới chủ
nghĩa yêu nước của các dân tộc thuộc địa thậm chí coi đó là chủ nghĩa dân tộc
hẹp hòi
- HCM: xuất phát từ điều kiện cụ thể của VN, người cho rằng phải kết hợp hài
hoà vđề dtộc với vđề giai cấp mà trước hết là vđề dtộc. Theo người ở các
nước thuộc địa kinh tế còn kém phát triển mâu thuẫn dân tộc chưa nổi trội
trong khi mâu thuẫn với đế quốc là gay gắt do dó phải giải quyết vđề dtộc.
Trong khi đang giải quyết vđề dtộc thì ở một trừng mực nào đó cũng giải quyết
vđề giai cấp
b. Giải phóng dtộc là vđề trên hết, trước hết; độc lập dtộc gắn liền với chủ
nghĩa xã hội
- Năm 1920 ngay khi quyết định phương hướng giải phóng và phát triển dân
tộc theo con đường của cách mạng vô sản, ở HCM đã có sự gắn bó thống
nhất giữa dtộc và giai cấp, dtộc và quốc tế, độc lập dtộc và chủ nghĩa xã hội
- Năm 1960 Người nói: "chỉ có CNXH, CNCS mới giải phóng được các dtộc
bị áp bức và những người lao động trên thế giới khói ách nô lệ"
- Tư tưởng HCM vừa phản ánh quy luật khách quan của sự nghiệp giải phóng
dtộc trong thời đại chủ nghĩa đế quốc, vừa phán ánh mối quan hệ khăng khít
giữa mục tiêu giải phóng dtộc với mục tiêu giải phóng giai cấp và giải phóng
con người. HCM nói "Nước được độc lập mà dân không được hưởng hạnh
phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì". Do đó sau khi giành được
độc lập, phải tiến lên XDCNXH, làm cho dan giàu nước mạnh, mọi người
được sung sướng tự do
c. Giải phóng dtộc tạo tiền đề để giải phóng gcấp
HCM giải quyết vđề dtộc theo quan điểm giai cấp, nhưng đồng thời đặt vđề
giai cấp trong vđề dtộc. Giải phóng dtộc khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực
dân là điều kiện giải phóng gcấp. Vì thế lợi ích của giai cấp phải phục tùng lợi
ích của dtộc
d. Giữ vững đlập của dtộc mình đồng thời tôn trọng đlập của các dtộc khác
- Là một chiến sĩ qtế chân chính, HCM ko chỉ đấu tranh cho đlập của dtộc VNmà
còn đấu tranh cho đlập của tất cả các dân tộc bị áp bức
- Người nhiệt liệt ủng hộ của kháng chiến chống nhật của nhân dân TQ, các
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ xâm lượ...
Câu 6: Trình bày tưởng HCM về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc vấn
đề giai cấp trong vấn đề dân tộc
a. Kết hợp nhuần nhuyễn vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp
- Do điều kiện lịch sử Mác-ănghen chỉ nhấn mạnh vấn đề giai cấp quan tâm
giải quyết lợi ích giai cấp trên toàn thế giới
- Lênin cũng ưu tiên vấn đề giai cấp lợi ích vô sản trong một nước phải phục
tùng lợi ích vô sản trên toàn thế giới
- Quốc tế cộng sản đề cao vấn đề giai cấp coi nhẹ vđề dân tộc ko qtâm tới chủ
nghĩa yêu nước của các dân tộc thuộc địa thậm chí coi đó là chủ nghĩa dân tộc
hẹp hòi
- HCM: xuất phát từ điều kiện cụ thể của VN, người cho rằng phải kết hợp hài
hoà vđề dtộc với vđề giai cấp mà trước hết là vđề dtộc. Theo người ở các
nước thuộc địa kinh tế còn kém phát triển mâu thuẫn dân tộc chưa nổi trội
trong khi mâu thuẫn với đế quốc là gay gắt do dó phải giải quyết vđề dtộc.
Trong khi đang giải quyết vđề dtộc thì ở một trừng mực nào đó cũng giải quyết
vđề giai cấp
b. Giải phóng dtộc là vđề trên hết, trước hết; độc lập dtộc gắn liền với chủ
nghĩa xã hội
- Năm 1920 ngay khi quyết định phương hướng giải phóng và phát triển dân
tộc theo con đường của cách mạng vô sản, ở HCM đã có sự gắn bó thống
nhất giữa dtộc và giai cấp, dtộc và quốc tế, độc lập dtộc và chủ nghĩa xã hội
- Năm 1960 Người nói: "chỉ có CNXH, CNCS mới giải phóng được các dtộc
bị áp bức và những người lao động trên thế giới khói ách nô lệ"
- Tư tưởng HCM vừa phản ánh quy luật khách quan của sự nghiệp giải phóng
dtộc trong thời đại chủ nghĩa đế quốc, vừa phán ánh mối quan hệ khăng khít
giữa mục tiêu giải phóng dtộc với mục tiêu giải phóng giai cấp và giải phóng
con người. HCM nói "Nước được độc lập mà dân không được hưởng hạnh
phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì". Do đó sau khi giành được
độc lập, phải tiến lên XDCNXH, làm cho dan giàu nước mạnh, mọi người
được sung sướng tự do
c. Giải phóng dtộc tạo tiền đề để giải phóng gcấp
HCM giải quyết vđề dtộc theo quan điểm giai cấp, nhưng đồng thời đặt vđề
giai cấp trong vđề dtộc. Giải phóng dtộc khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực
dân là điều kiện giải phóng gcấp. Vì thế lợi ích của giai cấp phải phục tùng lợi
ích của dtộc
d. Giữ vững đlập của dtộc mình đồng thời tôn trọng đlập của các dtộc khác
- một chiến sĩ qtế chân chính, HCM ko chỉ đấu tranh cho đlập của dtộc VNmà
còn đấu tranh cho đlập của tất cả các dân tộc bị áp bức
- Người nhiệt liệt ủng hộ của kháng chiến chống nhật của nhân dân TQ, các
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ xâm lược của
ndân Lào Campuchia, đ ra khẩu hiệu " giúp bạn tự giúp mình", chủ
trương phải bằng thắng lợi chung của cách mạng thế giới
câu hỏi tư tưởng hồ chí minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi tư tưởng hồ chí minh - Người đăng: manhtuanhg-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
câu hỏi tư tưởng hồ chí minh 9 10 785