Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi và bài tập chương 4 . Nguồn tài trợ ngắn hạn

Được đăng lên bởi chienthan256buoi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2524 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu hỏi và bài tập chương 4 . Nguồn tài trợ ngắn hạn
Câu 1. Trình bày nội dung cơ bản của các chính sách đầu tư vào tài sản lưu động.
Câu 2. Công Ty Bạch Đằng đang xem xét chính sách đầu tư vào tài sản lưu động cho
năm tới. Doanh thu bán hàng dự kiến cho năm tới là 1.200 tỷ đồng,lợi nhuận trước thuế
và lãi là 144 tỷ đồng, thuế suất thuế TNDN là 25%. Tài sản cố định sử dụng để tạo ra
doanh thu là 450 tỷ đồng, công ty dự kiến 60% tài sản được tài trợ bằng nợ vay với lãi
suất 12% cho cả nợ ngắn hạn và dài hạn. Ba phương án đầu tư vào tài sản lưu động đang
được xem xét :
Phương án 1. Thắt chặt . Tài sản lưu động chỉ bằng 45% doanh thu
Phương án 2. ( Vừa phải ) Tài sản lưu động bằng 50% doanh thu
Phương án 3 . ( Rộng rãi) Tài sản lưu động bằng 60% doanh thu
Cho biết:
a) Vòng quay vốn của mỗi phương án là bao nhiêu? ( 1,21 ; 1,14; 1,02)
b) Tỷ lệ hoàn vốn ( ROI) hay tỷ suất sinh lời cơ bản của mỗi phương án? ( 14,54%;
13,71%; 12,3%)
c) Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu ( ROE) của mỗi phương án ? ( 13,8%;
12,2%;9,6%)
d) Theo bạn những phương án đầu tư vào tài sản ảnh hưởng tới rủi ro của công ty
như thế nào?
Câu 3. Trình bày sự khác biệt giữa tài sản tạm thời và tài sản thường xuyên. Sự phân
biệt này có tác dụng gì trong việc hoạch định chiến lược tài trợ cho DN?
Câu 4. Trình bày sự khác biệt giữa nguồn tài trợ ngắn hạn và nguồn tài trợ dài hạn?
Câu 5. Nội dung cơ bản của chiến lược chọn nguồn tài trợ phù hợp với đời sống của
tài sản “ hedging”. Tại sao chiến lược này vẫn tiềm ẩn rủi ro?
Câu 6. Khi sử dụng các nguồn vốn ngắn hạn tài trợ cho tài sản thường xuyên sẽ xuất
hiện những rủi ro gì? Có nên loại trừ hoàn toàn những rủi ro đó bằng cách chỉ sử
dụng nguồn tài trợ dài hạn hay không?
Câu 7. Nợ tích lũy được coi là nguồn tài trợ miễn phí. Tại sao các doanh nghiệp
không sử dụng nguồn tài trợ này một cách rộng rãi?
Câu 8 . Tổng quỹ lương của công ty ABC là 1.800 triệu đồng/ tháng, tiền lương
được thanh toán mỗi tháng 2 lần, 15 ngày một lần , cho biết :
a) Mức chiếm dụng bình quân vế tiền lương của ABC là bao nhiêu?
b) Nếu doanh thu tăng gấp đôi dẫn tới quỹ lương trả mỗi tháng tăng gấp đôi thì mức
chiếm dụng bình quân là bao nhiêu?
c) Với dữ liệu như ở câu b, nếu ABC trả lương theo tuần thì mức chiếm dùng là bao
nhiêu? Biết một tháng tính tròn 30 ngày
Câu 9. Tổng số tiền điện phải trả của công ty Thép Miền Nam là : 6.300 triệu đồng/
tháng, tiền điện được thanh toán mỗi tháng 1 lần, cho biết :
a) Mức chiếm dụng bình quân về tiền điện của ABC là bao nhiêu? ( 3.150)...
Câu hỏi và bài tập chương 4 . Nguồn tài trợ ngắn hạn
Câu 1. Trình bày nội dung cơ bản của các chính sách đầu tư vào tài sản lưu động.
Câu 2. Công Ty Bạch Đằng đang xem xét chính sách đầu vào tài sản lưu động cho
năm tới. Doanh thu bán hàng dự kiến cho năm tới 1.200 tỷ đồng,lợi nhuận trước thuế
lãi là 144 tỷ đồng, thuế suất thuế TNDN là 25%. Tài sản cố định sử dụng để tạo ra
doanh thu 450 tỷ đồng, công ty dự kiến 60% tài sản được tài trợ bằng nợ vay với lãi
suất 12% cho c nợ ngắn hạn và dài hạn. Ba phương án đầu tư vào tài sản lưu động đang
được xem xét :
Phương án 1. Thắt chặt . Tài sản lưu động chỉ bằng 45% doanh thu
Phương án 2. ( Vừa phải ) Tài sản lưu động bằng 50% doanh thu
Phương án 3 . ( Rộng rãi) Tài sản lưu động bằng 60% doanh thu
Cho biết:
a) Vòng quay vốn của mỗi phương án là bao nhiêu? ( 1,21 ; 1,14; 1,02)
b) Tỷ lệ hoàn vốn ( ROI) hay tsuất sinh lờibn của mỗi phương án? ( 14,54%;
13,71%; 12,3%)
c) Tỷ sut sinh lời trên vốn chủ s hữu ( ROE) của mỗi phương án ? ( 13,8%;
12,2%;9,6%)
d) Theo bạn những phương án đu tư vào tài sản ảnh hưởng tới rủi ro của công ty
như thế nào?
Câu 3. Trình bày sự khác biệt giữa tài sản tạm thời và tài sản thường xuyên. S phân
biệt này có tác dụng gì trong việc hoạch định chiến lược tài trợ cho DN?
Câu 4. Trình bày sự khác biệt giữa nguồn tài trợ ngắn hạn và nguồn tài trợ dài hạn?
Câu 5. Nội dung cơ bản của chiến lược chọn ngun tài trợ phù hợp vi đời sống của
tài sản “ hedging”. Tại sao chiến lược này vẫn tiềm ẩn rủi ro?
Câu 6. Khi sử dụng các nguồn vốn ngắn hn tài trợ cho tài sản thường xuyên sẽ xuất
hiện những rủi ro gì? nên loại trừ hoàn toàn nhng rủi ro đó bằng ch chỉ s
dụng nguồn tài trợ dài hạn hay không?
Câu 7. N tích lũy được coi nguồn tài trợ miễn phí. Tại sao các doanh nghiệp
không sử dụng nguồn tài trợ này một cách rộng rãi?
Câu 8 . Tổng quỹ lương của công ty ABC 1.800 triệu đồng/ tháng, tiền lương
được thanh toán mỗi tháng 2 lần, 15 ngày một lần , cho biết :
a) Mức chiếm dụng bình quân vế tiền lương của ABC là bao nhiêu?
b) Nếu doanh thu tăng gấp đôi dẫn tới quỹ lương trả mỗi tháng tăng gấp đôi thì mức
chiếm dụng bình quân là bao nhiêu?
c) Với dữ liệu như ở câu b, nếu ABC trả lương theo tuần thì mức chiếm dùng là bao
nhiêu? Biết một tháng tính tròn 30 ngày
Câu 9. Tổng số tiền điện phải trả của công ty Thép Miền Nam là : 6.300 triệu đồng/
tháng, tiền điện được thanh toán mỗi tháng 1 lần, cho biết :
a) Mức chiếm dụng bình quân về tiền điện của ABC là bao nhiêu? ( 3.150)
b) Nếu doanh thu tăng gấp đôi dẫn tới tiền điện phải trả mỗi tháng tăng gấp đôi thì
mức chiếm dụng bình quân là bao nhiêu? (6.300)
c) Với dữ liệu như ở câu a, nếu giá điện tăng 20 % thì mức chiếm dụng bình quân về
tiền điện bao nhiêu? Việc chiếm dụng tiền tiện giúp công ty tiết kiệm chi phí sử
dụng vốn là bao nhiêu? Biết WACC của công ty là 14%. ( 3.780; 529,2)
d) Theo bạn nợ tích lũy thuộc nguồn vốn dài hạn hay ngắn hạn?
Câu hỏi và bài tập chương 4 . Nguồn tài trợ ngắn hạn - Trang 2
Câu hỏi và bài tập chương 4 . Nguồn tài trợ ngắn hạn - Người đăng: chienthan256buoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Câu hỏi và bài tập chương 4 . Nguồn tài trợ ngắn hạn 9 10 975