Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi và đáp án những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin

Được đăng lên bởi huynit123
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 4371 lần   |   Lượt tải: 10 lần
35 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN TRIẾT HỌC
Câu hỏi 1. Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận lý luận cấu thành của nó?
Đáp. Câu trả lời có hai ý lớn
1) Chủ nghĩa Mác-Lênin làa) “hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học, gồm
triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học của C.Mác và
Ph.Ăngghen, V.I. Lênin bảo vệ, vận dụng và phát triển; b) được hình thành trên
cơ sở kế thừa và phát triển biện chứng những giá trị lịch sử tư tưởng nhân loại
để giải thích, nhận thức thực tiễn thời đại; c) là thế giới quan duy vật biện chứng
và phương pháp luận biện chứng duy vật của nhận thức khoa học và thực tiễn
cách mạng; d) là khoa học về sự nghiệp tự giải phóng giai cấp vô sản, giải
phóng nhân dân lao động và giải phóng con người, về những quy luật chung
nhất của cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa
cộng sản; đ) là hệ tư tưởng khoa học của giai cấp công nhân và nhân dân lao
động.
2) Ba bộ phận lý luận cơ bản cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin. Chủ nghĩa MácLênin bao gồm hệ thống tri thức phong phú bao quát nhiều lĩnh vực, với những
giá trị lịch sử, thời đại và khoa học to lớn; nhưng triết học, kinh tế chính trị học và
chủ nghĩa xã hội khoa học là những bộ phận lý luận quan trọng nhất.
a) Triết học Mác-Lênin là hệ thống tri thức chung nhất về thế giới, về vị trí, vai trò
của con người trong thế giới ấy.
b) Kinh tế chính trị Mác-Lênin là hệ thống tri thức về những quy luật chi phối quá
trình sản xuất và trao đổi tư liệu sinh hoạt vật chất trong đời sống xã hội mà
trọng tâm của nó là những quy luật kinh tế của quá trình vận động, phát triển,
diệt vong tất yếu của hình thái kinh tế-xã hội tư bản chủ nghĩa cũng như sự ra
đời tất yếu của hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa.
c) Chủ nghĩa xã hội khoa học là hệ thống tri thức chung nhất về cách mạng xã
hội chủ nghĩa và quá trình hình thành, phát triển của hình thái kinh tế-xã hội cộng
sản chủ nghĩa; về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xây
dựng hình thái kinh tế-xã hội đó.
Câu hỏi 2. Sự khác nhau tương đối và sự thống nhất giữa ba bộ phận cấu
thành của chủ nghĩa Mác-Lênin?
Đáp.Câu trả lời có hai ý lớn
1) Sự khác nhau tương đối giữa triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội
khoa học với tư cách là ba bộ phận lý luận cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin thể
hiện ở chỗ chủ nghĩa xã hội khoa học không nghiên cứu những quy luật xã hội
tác động trong tất cả hoặc trong nhiều hình thái kinh tế-xã hội như chủ nghĩa duy
vật lịch sử, mà chỉ nghiên cứu các quy luật đặc thù của sự hình thàn...
35 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN TRIẾT HỌC
Câu hỏi 1. Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận lý luận cấu thành của nó?
Đáp. Câu trả lời có hai ý lớn
1) Chủ nghĩa Mác-Lênin làa) “hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học, gồm
triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học của C.Mác và
Ph.Ăngghen, V.I. Lênin bảo vệ, vận dụng và phát triển; b) được hình thành trên
cơ sở kế thừa và phát triển biện chứng những giá trị lịch sử tư tưởng nhân loại
để giải thích, nhận thức thực tiễn thời đại; c) là thế giới quan duy vật biện chứng
và phương pháp luận biện chứng duy vật của nhận thức khoa học và thực tiễn
cách mạng; d) là khoa học về sự nghiệp tự giải phóng giai cấp vô sản, giải
phóng nhân dân lao động và giải phóng con người, về những quy luật chung
nhất của cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa
cộng sản; đ) là hệ tư tưởng khoa học của giai cấp công nhân và nhân dân lao
động.
2) Ba bộ phận lý luận cơ bản cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin. Chủ nghĩa Mác-
Lênin bao gồm hệ thống tri thức phong phú bao quát nhiều lĩnh vực, với những
giá trị lịch sử, thời đại và khoa học to lớn; nhưng triết học, kinh tế chính trị học và
chủ nghĩa xã hội khoa học là những bộ phận lý luận quan trọng nhất.
a) Triết học Mác-Lênin là hệ thống tri thức chung nhất về thế giới, về vị trí, vai trò
của con người trong thế giới ấy.
b) Kinh tế chính trị Mác-Lênin là hệ thống tri thức về những quy luật chi phối quá
trình sản xuất và trao đổi tư liệu sinh hoạt vật chất trong đời sống xã hội mà
trọng tâm của nó là những quy luật kinh tế của quá trình vận động, phát triển,
diệt vong tất yếu của hình thái kinh tế-xã hội tư bản chủ nghĩa cũng như sự ra
đời tất yếu của hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa.
c) Chủ nghĩa xã hội khoa học là hệ thống tri thức chung nhất về cách mạng xã
hội chủ nghĩa và quá trình hình thành, phát triển của hình thái kinh tế-xã hội cộng
sản chủ nghĩa; về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xây
dựng hình thái kinh tế-xã hội đó.
Câu hỏi 2. Sự khác nhau tương đối và sự thống nhất giữa ba bộ phận cấu
thành của chủ nghĩa Mác-Lênin?
Đáp.Câu trả lời có hai ý lớn
1) Sự khác nhau tương đối giữa triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội
khoa học với tư cách là ba bộ phận lý luận cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin thể
hiện ở chỗ chủ nghĩa xã hội khoa học không nghiên cứu những quy luật xã hội
tác động trong tất cả hoặc trong nhiều hình thái kinh tế-xã hội như chủ nghĩa duy
vật lịch sử, mà chỉ nghiên cứu các quy luật đặc thù của sự hình thành, phát triển
của hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa. Chủ nghĩa xã hội khoa học cũng
không nghiên cứu các quan hệ kinh tế như kinh tế chính trị, mà chỉ nghiên cứu
các quan hệ chính trị-xã hội của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.
2) Sự thống nhất tương đối giữa triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội
khoa học với tư cách là ba bộ phận lý luận cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin thể
hiện ở quan niệm duy vật về lịch sử mà tư tưởng chính của nó là do sự phát
câu hỏi và đáp án những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi và đáp án những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin - Người đăng: huynit123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
câu hỏi và đáp án những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin 9 10 802