Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi và đề cương môn QLNN VỀ AN NINH QUỐC PHÒNG

Được đăng lên bởi David Tran
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 779 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Câu hỏi và đề cương môn
QLNN VỀ AN NINH QUỐC PHÒNG
C©u 1. Kh¸i niÖm An ninh quèc phßng
C©u 2: Tr×nh bµy c¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn an ninh quèc phßng
C©u 3. T tëng, quan ®iÓm, ®Þnh híng x©y dùng lùc lîng vò trang.
C©u 4. Quan ®iÓm cña §¶ng vÒ t¨ng cêng quèc phßng an ninh hiÖn nay.
C©u 5: Tr×nh bµy nguyªn t¾c qu¶n lý theo ngµnh , theo l·nh thæ
Câu 6: phân tích tại sao sự ổn giữ vững QP, AN điều kiện vừa là mục tiêu của
phát triển KT- XH
Câu 7: Nội dung quản nhà nước kết hợp kinh tế định phát triển mọi mặt
đời sống kinh tế xã hội là nền tảng của quốc phồng, an ninh, và với quốc phòng.
C©u 8: Néi dung chñ yÕu qu¶n lý nhµ níc vÒ quèc phßng.
C©u 9: Tr×nh bµy mèi quan hÖ gi÷a quèc phßng vµ sù ph¸t triÓn x· héi
C©u 10: Môc tiªu , tÝnh chÊt QLNN vÒ an ninh quèc gia vµ trËt tù an toµn x· héi
C©u 11: t¹i sao ph¶i kÕt hîp kÕt hîp kinh tÕ víi quèc phßng
C©u 12: Néi dung QLNN vÒ an ninh quèc gia vµ trËt tù an toµn x· héi
C©u 13: Tr×nh bµy hÖ thèng QLNN vÒ an ninh vµ quèc phßng
C©u 14. Tr×nh bµy c¬ chÕ qu¶n lý nhµ níc vÒ an ninh quèc phßng .
C©u 15 VÊn ®Ò x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n ë níc ta.
C©u 16: ThÕ nµo lµ thÕ trËn an ninh nh©n d©n
Câu 17: Tại sao nhà nước ta cần và có thể dựa vào nhân dân để thực hiện nhiệm vụ
an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
ĐỀ CƯƠNG
C©u 1. Kh¸i niÖm An ninh quèc phßng
An ninh ®· tõ l©u lµ nhu cÇu tÊt yÕu cña héi, mét héi ph¸t triÓn æn
®Þnh th× ph¶i cã an ninh æn ®Þnh
Kh¸i niÖm an ninh ®îc xem xÐt trªn hai gi¸c ®é
#NghÜa th«ng thêng an ninh an ninh quèc gia ®©y æn ®Þnh ph¸t triÓn
mäi mét chÕ ®é héi ®éc lËp nh quyÒn thèng nhÊt toµn vÑn l·nh thæ cña mét
quèc gia.
Câu hỏi và đề cương môn QLNN VỀ AN NINH QUỐC PHÒNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi và đề cương môn QLNN VỀ AN NINH QUỐC PHÒNG - Người đăng: David Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Câu hỏi và đề cương môn QLNN VỀ AN NINH QUỐC PHÒNG 9 10 436