Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi về xây dựng Đảng

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 10555 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Câu 1: Bản chất giai cấp công nhân Việt Nam của Đảng cộng sản Việt Nam
- Tại sao Đảng mang bản chất giai cấp công nhân
- Vận dụng của Đảng cộng sản Việt Nam : 6 phương hướng giữ gìn bản chất giai cấp
con người của Đảng cộng sản Việt Nam
- Ý nghĩa thực tiễn
Câu 2 : Nguyên tắc tập trung dân chủ
- Tại sao Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định hoạt động theo nguyên tắc tập trung
dân chủ
- Phân tích 6 nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ (Điều 9 - Điều lệ Đảng)
- Tình hình, biện pháp, nguyên tắc tập trung dân chủ
- Ý nghĩa thực tiễn
Câu 3 : Đặc điểm của Đảng cầm quyền
- Phân tích 3 đặc điểm của Đảng cầm quyền
- Rút ra ý nghĩa thực tiễn
Câu 4 : Đoàn kết thống nhất (liên hệ thực tiễn)
- Một vị trí quan trọng công tác đoàn kết thống nhất
- Cơ sở của sự đoàn kết thống nhất
- Hiện nay xây dựng khối đoàn kết thống nhất cần giải quyết những vấn đề gì ?
Câu 5 : Tổ chức cơ sở Đảng (liên hệ thực tiễn)
- Nêu phân tích nội dung vị trí quan trọng tổ chức cơ sở Đảng ?
- Tại sao phải nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng ?
- Biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng ?
- Rút ra ý nghĩa ?
Câu 6 : Công tác cán bộ của Đảng (liên hệ thực tiễn)
- Tại sao phải tiếp tục đổi mới công tác cán bộ
- Phương hướng xây dựng đội ngũ cán bộ thời ký đổi mới (CNH-HĐH)
- Nhiệm vụ và giải pháp ?
Câu 7 : xây dựng đội ngũ Đảng viên (liên hệ thực tiễn)
- Vì sao phải tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên
- Những giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên
Câu 8 : Công tác quần chúng của đảng (liên hệ thực tiễn)
- Phân tích vai trò quần chúng và công tác vận động quần chúng trong quá trình cách
mạng, nhất là trong thời kỳ đổi mới ?
- Nội dung đổi mới công tác vận động quần chúng : . Quan điểm vận động quần chúng
. Công tác chăm lo lợi ích của quần chúng
- Những biện pháp làm tốt công tác quần chúng của Đảng trong giai đoạn mới

Câu 9 : Công tác kiểm tra Đảng (liên hệ thực tiễn)
- Phân tích vị trí quan trọng của công tác kiểm tra Đảng ?
- Thực trạng công tác kiểm tra Đảng và giải pháp ?
- Ý nghĩa thực tiễn ?
Câu 10 : Phong cách lãnh đạo (liên hệ thực tiễn)
- Những đặc trưng phong cách khoa học
- Những yếu tố hình thành phong cách
- Biện pháp rèn luyện phong cách khoa học

...
Câu 1: Bản chất giai cấp công nhân Việt Nam của Đảng cộng sản Việt Nam
- Tại sao Đảng mang bản chất giai cấp công nhân
- Vận dụng của Đảng cộng sản Việt Nam : 6 phương hướng giữ gìn bản chất giai cấp
con người của Đảng cộng sản Việt Nam
- Ý nghĩa thực tiễn
Câu 2 : Nguyên tắc tập trung dân chủ
- Tại sao Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định hoạt động theo nguyên tắc tập trung
dân chủ
- Phân tích 6 nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ (Điều 9 - Điều lệ Đảng)
- Tình hình, biện pháp, nguyên tắc tập trung dân chủ
- Ý nghĩa thực tiễn
Câu 3 : Đặc điểm của Đảng cầm quyền
- Phân tích 3 đặc điểm của Đảng cầm quyền
- Rút ra ý nghĩa thực tiễn
Câu 4 : Đoàn kết thống nhất (liên hệ thực tiễn)
- Một vị trí quan trọng công tác đoàn kết thống nhất
- Cơ sở của sự đoàn kết thống nhất
- Hiện nay xây dựng khối đoàn kết thống nhất cần giải quyết những vấn đề gì ?
Câu 5 : Tổ chức cơ sở Đảng (liên hệ thực tiễn)
- Nêu phân tích nội dung vị trí quan trọng tổ chức cơ sở Đảng ?
- Tại sao phải nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng ?
- Biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng ?
- Rút ra ý nghĩa ?
Câu 6 : Công tác cán bộ của Đảng (liên hệ thực tiễn)
- Tại sao phải tiếp tục đổi mới công tác cán bộ
- Phương hướng xây dựng đội ngũ cán bộ thời ký đổi mới (CNH-HĐH)
- Nhiệm vụ và giải pháp ?
Câu 7 : xây dựng đội ngũ Đảng viên (liên hệ thực tiễn)
- Vì sao phải tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên
- Những giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên
Câu 8 : Công tác quần chúng của đảng (liên hệ thực tiễn)
- Phân tích vai trò quần chúng công tác vận động quần chúng trong quá trình cách
mạng, nhất là trong thời kỳ đổi mới ?
- Nội dung đổi mới công tác vận động quần chúng : . Quan điểm vận động quần chúng
. Công tác chăm lo lợi ích của quần chúng
- Những biện pháp làm tốt công tác quần chúng của Đảng trong giai đoạn mới
câu hỏi về xây dựng Đảng - Trang 2
câu hỏi về xây dựng Đảng - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
câu hỏi về xây dựng Đảng 9 10 686