Ktl-icon-tai-lieu

Cấu tạo động cơ ô tô

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 525 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Cấu tạo động cơ
ô tô

MỤC LỤC
Cấu tạo động cơ ....................................................................................................................... 1
ô tô...............................................................................................................................................1
MỤC LỤC.................................................................................................................................. 2
3.1. Giới thiệu chung..........................................................................................................3
3.2. Thân máy, nắp máy, xy lanh và các te........................................................................3
3.3. Cụm piston.................................................................................................................. 7
3.4. Cụm thanh truyền..................................................................................................... 14
3.5. Nhóm trục truỷu – bánh đà....................................................................................... 18
Chương IV: HỆ THỐNG PHỐI KHÍ.................................................................................. 26
4.1. Chức năng, yêu cầu và phân loại..............................................................................26
4.2. Pha phối khí động cơ đốt trong (động cơ xăng và diezel).......................................26
4.3. Kết cấu và hoạt động của hệ thống phối khí......................................................... 27
CHƯƠNG VI: HỆ THỐNG BÔI TRƠN............................................................................48
5.1. Công dụng, yêu cầu và phân loại............................................................................. 48
5.2. Các phương án bôi trơn.............................................................................................49
5.2.1. Bôi trơn bằng phương pháp vung té......................................................................49
5.3. Các chi tiết chính trong hệ thống bôi trơn............................................................... 52
5.4. Dầu bôi trơn.............................................................................................................. 58
Chương VI: HỆ THỐNG LÀM MÁT................................................................................. 60
6.1. Công dụng, yêu cầu và phân loại............................................................................. 60
6.2. Kết cấu và hoạt động của hệ thống làm m...
Cu to đng cơ
ô
Cấu tạo động cơ ô tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu tạo động cơ ô tô - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Cấu tạo động cơ ô tô 9 10 977