Ktl-icon-tai-lieu

cấu tạo nguyên tử

Được đăng lên bởi Sandy JRoyalist
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1279 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề Hóa đại cương

GV: Trần Thị Thanh Hà

CHUYÊN ĐỀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ
THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ
I. Thành phần cấu tạo của vỏ nguyên tử
Các loại hạt
Ký hiệu
Tổng số hạt
Electron
e
E (Z)
(J.J
Thomson –
1897)
Proton
p
P (Z)
(E.Rutherford1918)
Nơtron
n
N
(J-Chatwick-1932)

Điện tích
-1,602.10-19C
Qui ước: 1-

Khối lượng
0,55.10-3 u
9,1094.10-31kg

+1,602.10-19C
Qui ước: 1+

1u
1,6726.10-27kg

Không
điện

mang 1u
1,6748.10-27kg

II. Kích thước nguyên tử
-Đơn vị đo kích thước nguyên tử là nanomet(nm) hay angstrom(A0)
1 A0 = 10-10 m ; 1 nm= 10-9 m; 1nm = 10 A0.
-Nguyên tử dạng hình cầu. Đường kính khoảng 10-10 nm
-Đường kính của hạt nhân nguyên tử còn nhỏ hơn khoảng 10-5nm.
=> Đường kính nguyên tử =
đường kính hạt nhân
-Đường kính của e và của p còn nhỏ hơn nhiều (khoảng 10-8 nm). Electron chuyển động
xung quanh hạt nhân trong không gian rỗng của nguyên tử.
=> Nguyên tử có cấu tạo rỗng.
- V 1 nguyên tử = 4/3  r3 ; V 1 mol nguyên tử = 4/3  r3 .6.10 23.
-Nguyên tử nhỏ nhất là H có: r= 0,053 nm.
III. Khối lượng nguyên tử
Đơn vị khối lượng nguyên tử kí hiệu là u (u còn được gọi là đvC)
1u bằng 1/12 khối lượng của một nguyên tử đồng vị C 12
mC = 19,9265.10-27 kg => 1u =
mH = 1,6738.10-27kg =
u
HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ- NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
I. Hạt nhân nguyên tử
1. Điện tích hạt nhân
Số đơn vị điện tích hạt nhân = số e = số proton
2. Số khối
Số khối của hạt nhân bằng tổng số proton (Z) và số nơtron(Z)
A= Z+ N
Lưu ý: -Nguyên tử có Z  82 => bền => 1 

N
 1,524 hay 3Z  Tônghat  3,524Z
Z

- Nguyên tử có Z > 83 không bền, chúng được gọi là đồng vị phóng xạ.
II. Nguyên tố hóa học
1.Định nghĩa
Nguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân.

Trường THPT Chuyên Tiền Giang

1

Tài liệu luyện thi Đại học

Chuyên đề Hóa đại cương

GV: Trần Thị Thanh Hà

- Những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân đều có tính chất hóa học giống nhau.
-Nói đến nguyên tử là nói đến một loại hạt vi mô gồm các hạt nhân và lớp vỏ,còn nói
nguyên tố là nói đến tập hợp các nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân như nhau.
2. Số hiệu nguyên tử (Z)
Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của một nguyên tố được gọi là số hiệu nguyên tử
của nguyên tố đó. Nó đặc trưng cho một nguyên tố hóa học, kí hiệu là Z.
Z=P=
3. Kí hiệu các nguyên tử
A
Z

X

X: kí hiệu của nguyên tố hóa học
Z: Số hiệu nguyên tử
A: Số khối ( A= Z +N )
ĐỒNG VỊ - NGUYÊN TỬ KHỐI
I. Đồng vị
Các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số proton nhưng
khác nhau về số nơtron, do đó số khối A khác nhau.
- Phầ...
Chuyên đề Hóa đi cương GV: Trần Thị Thanh Hà
Trưng THPT Chuyên Tiền Giang 1 Tài liệu luyện thi Đại học
CHUYÊN ĐỀ CẤU TẠO NGUYÊN T
THÀNH PHẦN NGUYÊN T
I. Thành phần cấu tạo của vỏ nguyên t
Các loi hạt Ký hiệu Tổng số hạt Điện tích Khối lượng
-1,602.10
-19
C 0,55.10
-3
u Electron
(J.J Thomson
1897)
e E (Z)
Qui ước: 1- 9,1094.10
-31
kg
+1,602.10
-19
C 1u Proton
(E.Rutherford-
1918)
p P (Z)
Qui ước: 1+ 1,6726.10
-27
kg
1u Nơtron
(J-Chatwick-1932)
n N Không mang
điện
1,6748.10
-27
kg
II. Kích thước nguyên t
-Đơn vị đo kích thước nguyên t là nanomet(nm) hay angstrom(A
0
)
1 A
0
= 10
-10
m ; 1 nm= 10
-9
m; 1nm = 10 A
0
.
-Nguyên tdạng hình cu. Đường kính khoảng 10
-10
nm
-Đường kính của hạt nhân nguyên tcòn nhhơn khoảng 10
-5
nm.
=> Đường kính nguyên t = đường kính hạt nhân
-Đường kính của e và ca p còn nh hơn nhiều (khoảng 10
-8
nm). Electron chuyển động
xung quanh hạt nhân trong không gian rỗng của nguyên t.
=> Nguyên tử có cấu tạo rỗng.
- V
1 nguyên t
= 4/3
r
3
; V
1 mol nguyên t
= 4/3
r
3
.6.10
23
.
-Nguyên tnhỏ nhất là H có: r= 0,053 nm.
III. Khối lượng nguyên t
Đơn vị khi lượng nguyên tkí hiệu là u (u còn được gọi là đvC)
1u bằng 1/12 khối lượng của một nguyên tđồng vC 12
mC = 19,9265.10
-27
kg => 1u =
mH = 1,6738.10
-27
kg = u
HT NHÂN NGUYÊN T- NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
I. Hạt nhân nguyên t
1. Điện tích hạt nhân
S đơn vị điện tích hạt nhân = số e = số proton
2. Số khối
S khối của hạt nhân bằng tổng số proton (Z) và s nơtron(Z)
A= Z+ N
Lưu ý: -Nguyên tử có Z
82 => bền => 524,11
Z
N
hay ZTônghatZ 524,33
- Nguyên tử có Z > 83 không bền, chúng được gọi là đồng vị phóng xạ.
II. Nguyên t hóa học
1.Định nghĩa
Nguyên t hoá học là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân.
cấu tạo nguyên tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cấu tạo nguyên tử - Người đăng: Sandy JRoyalist
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
cấu tạo nguyên tử 9 10 2