Ktl-icon-tai-lieu

Cấu tạo nguyên tử

Được đăng lên bởi hong-son-ho
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 895 lần   |   Lượt tải: 0 lần
_______________________________________

Người soạn: Hồ Hồng Sơn
Giáo Viên Hướng Dẫn: Huỳnh Minh Huy
----------oOo----------

Các Mô Hình Cấu Tạo Nguyên Tử Cơ Bản Của Hoá Học Đại Cương
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------oOo---------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bài 1: (HSGQG_2011) Sự phá vỡ lien kết Cl-Cl trong một mol Cl2 cần một nguồn năng
lượng là 243 KJ.
Tính bước sóng photon cần sử dụng để phá vỡ liên kết Cl-Cl trong phân tử Cl2.
Bài 2: Ánh sáng thấy có phân huỷ được Br2 hay không? Cho biết năng lượng cần sử
dụng? Ánh sáng nằm ở vùng nào của quang phổ bức xạ? Tại sao hơi Brom lại có màu?
Biết năng lượng liên kết trong phân tử Br2 là 190 KJ/mol.
Bài 3: Tìm giá trị động năng thấp nhất của một electron trong giếng thế 3 chiều tương
ứng: 0,1.10-13, 1,5.10-13, 2.10-13.
Bài 4: Tính năng lượng của một photon có độ dài song là 5.104 nm.
Cho 1eV = 1,602.10-19 J.
Bài 5: (HSGQG_2013) Chuyển động của eπ dọc theo mạch Cacbon của mạch lien hợp hở
được coi là chuyển động tự do của hạt trong hợp thế một chiều, năng lượng của vi hạt
trong hợp thế được tính theo công thức:
En = n2.h2/8mA2
Trong đó:
n = 1, 2, 3,…..;
m = me = 0,1.10-31
a: Chiều dài hợp thế;
+Đối với hệ lien hợp hở:
A = (N+1).lc-c;
N: Số nguyên tử Cacbon;
Lc-c: Chiều dài của liên kết C-C;
Tính ΔE của (1-5) của Octatetraen.

...
_______________________________________
Người soạn: Hồ Hồng Sơn
Giáo Viên Hướng Dẫn: Huỳnh Minh Huy
----------oOo----------
Các Mô Hình Cấu Tạo Nguyên Tử Cơ Bản Của Hoá Học Đại Cương
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cấu tạo nguyên tử - Trang 2
Cấu tạo nguyên tử - Người đăng: hong-son-ho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Cấu tạo nguyên tử 9 10 270