Ktl-icon-tai-lieu

Câu trả lời quốc phòng 2

Được đăng lên bởi Huỳnh Tấn Vỹ
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1193 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Huỳnh Tấn Vỹ
Chú ý : Làm thành một bài luận Những dấu +, - thì mọi người xuống hàng thụt vô
2 ô nhé:D
Câu 1: Tại sao chủ nghĩa Đế Quốc và các thế lực thù địch coi VN là một trọng
điểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình- bạo lực lật đổ. Liên hệ sinh viên.
Chiến lược "diễn biến hòa bình" là một chiến lược tấn công tổng lực. Đó là chiến
lược xâm lược của chủ nghĩa đế quốc bằng các biện pháp phi bạo lực vũ trang,
bằng kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng,... tác động làm sụp đổ CNXH từ bên
trong các nước XHCN. Là một cuộc chiến tranh không có khói súng, không có
chiến lũy rõ ràng, thực hiện không đánh mà thắng. Chiến lược "Diễn biến hòa
bình" có các đặc điểm sau: Đánh bại CNXH bằng phương pháp hoà bình. Nó là
một cuộc chiến tranh không có khói súng. Chủ yếu dùng lực lượng gián tiếp thông
qua con người, lực lượng và phương tiện của chính đối phương. Đồng thời sử dụng
ngoại giao, kinh tế, văn hóa - tư tưởng làm thay đổi chế độ chính trị, khi cần thiết
mới dùng sức mạnh quân sự để răn đe. Tiến hành mang tính chất toàn cầu triển
khai trên quy mô lớn và rộng khắp; tiến hành "gặm nhấm" có trọng tâm trọng
điểm. Nó tạo dựng ngọn cờ tập hợp lực lượng ngay trong lòng các nước XHCN
bằng cách mua chuộc lôi kéo những người giữ chức vụ cao, các văn nghệ sỹ trí
thức có uy tín. những người có tư tưởng dao động.
Việt Nam một trọng điểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các
thế lực thù địch, vì: Thứ nhất, Việt Nam là nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở Đông
Nam Á ,
một trong những ngọn cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc, chống thực
dân,đếquốcvì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xãhội.
+ Bản chất tốt đẹp và sức mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam càng được
khẳng định và phát huy trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc; trong đấu tranh
cải tạo xãhội cũ,xây dựng và phát triển xã hội mới, trong xây dựng và bảo vệTổ
quốc Việt Nam xãhội chủ nghĩa.
+ Cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam chống đế quốc, thực dân,
phong kiến giành độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội đã cổ vũ mạnh mẽ
phongtràogiải phóng dân tộc ChâuÁ, Châu Phi, ChâuMỹ- Latinh.
- Thứ hai, Việt Nam không những không sụp đổ sau sự kiện Liên Xô và các nước
xã hội chủ nghĩa Đông Âu tan rã, mà còn đổi mới thành công, phát triển nhanh,
bền vữngvà có sự ổn định cao của thể chế chính.

Huỳnh Tấn Vỹ
+Vững bước tiến lên trong một thế giới biến động, phức tạp,khó lường, thể hiện
sức sống mãnh liệt củachủ nghĩa xã hội thiện thực.
+ Các thế lực thù địch không giấu giếm mưu đồ tạo dựng một nướ...
Huỳnh Tấn Vỹ
Chú ý : Làm thành một bài luận Những dấu +, - thì mọi người xuống hàng thụt vô
2 ô nhé:D
Câu 1: Tại sao chủ nghĩa Đế Quốc và các thế lực thù địch coi VN là một trọng
điểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình- bạo lực lật đổ. Liên hệ sinh viên.
Chiến lược "diễn biến hòa bình" là một chiến lược tấn công tổng lực. Đó là chiến
lược xâm lược của chủ nghĩa đế quốc bằng các biện pháp phi bạo lực vũ trang,
bằng kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng,... tác động làm sụp đổ CNXH từ bên
trong các nước XHCN. Là một cuộc chiến tranh không có khói súng, không có
chiến lũy rõ ràng, thực hiện không đánh mà thắng. Chiến lược "Diễn biến hòa
bình" có các đặc điểm sau: Đánh bại CNXH bằng phương pháp hoà bình. Nó là
một cuộc chiến tranh không có khói súng. Chủ yếu dùng lực lượng gián tiếp thông
qua con người, lực lượng và phương tiện của chính đối phương. Đồng thời sử dụng
ngoại giao, kinh tế, văn hóa - tư tưởng làm thay đổi chế độ chính trị, khi cần thiết
mới dùng sức mạnh quân sự để răn đe. Tiến hành mang tính chất toàn cầu triển
khai trên quy mô lớn và rộng khắp; tiến hành "gặm nhấm" có trọng tâm trọng
điểm. Nó tạo dựng ngọn cờ tập hợp lực lượng ngay trong lòng các nước XHCN
bằng cách mua chuộc lôi kéo những người giữ chức vụ cao, các văn nghệ sỹ trí
thức có uy tín. những người có tư tưởng dao động.
Việt Nam một trọng điểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các
thế lực thù địch, vì: Thứ nhất, Việt Nam là nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở Đông
Nam Á ,
một trong những ngọn cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc, chống thực
dân,đếquốcvì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xãhội.
+ Bản chất tốt đẹp và sức mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam càng được
khẳng định và phát huy trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc; trong đấu tranh
cải tạo xãhội cũ,xây dựng và phát triển xã hội mới, trong xây dựng và bảo vệTổ
quốc Việt Nam xãhội chủ nghĩa.
+ Cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam chống đế quốc, thực dân,
phong kiến giành độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội đã cổ vũ mạnh mẽ
phongtràogiải phóng dân tộc ChâuÁ, Châu Phi, ChâuMỹ- Latinh.
- Thứ hai, Việt Nam không những không sụp đổ sau sự kiện Liên Xô và các nước
xã hội chủ nghĩa Đông Âu tan rã, mà còn đổi mới thành công, phát triển nhanh,
bền vữngvà có sự ổn định cao của thể chế chính.
Câu trả lời quốc phòng 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu trả lời quốc phòng 2 - Người đăng: Huỳnh Tấn Vỹ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Câu trả lời quốc phòng 2 9 10 530