Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc đề thi đại học hệ tại chức

Được đăng lên bởi tonguyenthao19041994-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 3988 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phụ lục II:
CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC
(Áp dụng từ kỳ thi tháng 10 năm 2009)
(Kèm theo Công văn số: 681/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 06/02/2009
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
* Thời gian làm bài: môn trắc nghiệm: 90 phút; môn tự luận (Ngữ văn): 180 phút
(không kể thời gian giao đề)
I. MÔN TOÁN (đề thi trắc nghiệm, số câu cho mỗi thí sinh: 50 câu)
TT
Nội dung
Số câu
I. Phần chung cho tất cả thí sinh [40 câu, từ câu 01 đến 40]:
1 Đạo hàm và ứng dụng của đạo hàm
6
Tập xác định
Đạo hàm
Tính đơn điệu
Cực trị. Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất
2 Lượng giác
4
Các công thức lượng giác
Phương trình lượng giác
Phương trình, bất đẳng thức, bất phương trình, hệ phương trình, hệ
3
6
bất phương trình
Phương trình, bất phương trình
Hệ phương trình, hệ bất phương trình
Tam thức bậc hai
Bất đẳng thức
4 Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng
3
Nguyên hàm
Ứng dụng của tích phân
5 Phương pháp tọa độ trong không gian
8
Tọa độ của điểm và vectơ
Mặt phẳng
Đường thẳng
Mặt cầu
Vị trí tương đối
6 Đại số tổ hợp
3
Quy tắc cộng, quy tắc nhân
Hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp
Công thức nhị thức Niutơn

P/25/2/2009/5.2

1

TT
Nội dung
7 Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
Tọa độ của điểm và của vectơ
Đường thẳng
Đường tròn
8 Hàm số mũ và lôgarit
Các tính chất của hàm số mũ và lôgarit
Phương trình, bất phương trình, hệ phương trình, hệ bất phương trình
mũ và lôgarit
9 Khối đa diện và khối tròn xoay
Khối chóp, khối lăng trụ
Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu
II. Phần riêng: [10 câu]
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (Phần A hoặc B)
A. Theo chương trình Chuẩn [10 câu, từ câu 41 đến 50]:
1 Tiệm cận
2 Tính chất đồ thị
3 Tương giao đồ thị
4 Tích phân
5 Elip
6 Công thức khoảng cách
7 Số phức
B. Theo chương trình Nâng cao [10 câu, từ câu 51 đến 60]:
1 Tiệm cận
2 Tính chất đồ thị
3 Tương giao đồ thị
4 Tích phân
5 Elip, hypebol, parabol
6 Công thức khoảng cách
7 Số phức
II. MÔN VẬT LÍ (đề thi trắc nghiệm, số câu cho mỗi thí sinh: 50 câu)
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH [40 câu]
Chủ đề
Nội dung
Dao động • Dao động điều hoà
cơ
• Con lắc lò xo
• Con lắc đơn
• Năng lượng của con lắc lò xo và con lắc đơn
• Dao động tắt dần, dao động duy trì, dao động cưỡng bức
P/25/2/2009/5.2

Số câu
4

3

3

10

10

Số câu
7

2

Chủ đề

Sóng cơ

Dòng điện
xoay
chiều

Dao động
và sóng
điện từ

Sóng ánh
sáng

Lượng tử
ánh sáng

Hạt nhân
nguyên tử

P/25/2/2009/5.2

Nội dung
• Hiện tượng cộng hưởng
• Tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số.
Phương pháp giản đồ Fre-nen
• Thực hành: Chu kì dao độ...
Phụ lục II:
CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC
(Áp dụng từ kỳ thi tháng 10 năm 2009)
(Kèm theo Công văn số: 681/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 06/02/2009
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
* Thời gian làm bài: môn trắc nghiệm: 90 phút; môn tự luận (Ngữ văn): 180 phút
(không kể thời gian giao đề)
I. MÔN TOÁN (đề thi trắc nghiệm, số câu cho mỗi thí sinh: 50 câu)
TT Nội dung Số câu
I. Phần chung cho tất cả thí sinh [40 câu, từ câu 01 đến 40]:
1 Đạo hàm và ứng dụng của đạo hàm 6
Tập xác định
Đạo hàm
Tính đơn điệu
Cực trị. Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất
2 Lượng giác 4
Các công thức lượng giác
Phương trình lượng giác
3
Phương trình, bất đẳng thức, bất phương trình, hệ phương trình, hệ
bất phương trình
6
Phương trình, bất phương trình
Hệ phương trình, hệ bất phương trình
Tam thức bậc hai
Bất đẳng thức
4 Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng 3
Nguyên hàm
Ứng dụng của tích phân
5 Phương pháp tọa độ trong không gian 8
Tọa độ của điểm và vectơ
Mặt phẳng
Đường thẳng
Mặt cầu
Vị trí tương đối
6
Đại số tổ hợp
3
Quy tắc cộng, quy tắc nhân
Hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp
Công thức nhị thức Niutơn
P/25/2/2009/5.2
1
Cấu trúc đề thi đại học hệ tại chức - Trang 2
Cấu trúc đề thi đại học hệ tại chức - Người đăng: tonguyenthao19041994-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Cấu trúc đề thi đại học hệ tại chức 9 10 296