Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc đề thi HSG Toán 9

Được đăng lên bởi dttoan2k
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 517 lần   |   Lượt tải: 1 lần
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CẤU TRÚC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS
Môn Toán
1.Yêu cầu chung:
- Giới hạn chương trình: Theo khung phân phối chương trình tính đến trước thời
điểm thi 01 tuần (dự kiến ngày thi từ 22-29/3)
- Không ra đề vào nội dung giảm tải.
- Đề thi đảm bảo chính xác, khoa học, phân hóa được trình độ học sinh, chọn được
học sinh có năng khiếu.
- Không sao chép y nguyên những câu hỏi, đề thi đã có ở bất cứ đâu.
- Thời gian làm bài: 150 phút
- Quy định về đề thi, hướng dẫn chấm, thể thức văn bản, kí hiệu mã đề, cách ghi tên
file, niêm phong đề, nộp đề và các quy định khác: Xem trong công văn hướng dẫn
triển khai xây dựng ngân hàng đề.
2. Cấu trúc đề thi.
- Gồm các chủ đề sau:
+ Toán về biến đổi đồng nhất: Ứng dụng các hằng đẳng thức.
+ Giải phương trình, hệ phương trình.
+ Toán về số học.
+ Toán hình học.
+ Toán suy luận logic.
+ Toán bất đẳng thức, cực trị đại số- hình học
- Mức độ:
+ Khá: 5-6 điểm
+ Giỏi: 7-8 điểm
+ Xuất sắc: 9-10 điểm
02 điểm xuất sắc dành cho chủ đề hình học và bất đẳng thức, cực trị.
Hải Dương, ngày 10 tháng 9 năm 2013
Cán bộ xây dựng cấu trúc đề

Đã ký

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đã ký
Nguyễn Thị Hiền

ĐẠI SỐ
1) Toán về biến đổi đồng nhất:
Bài 1: Cho a + b + c = 0. Rút gọn biểu thức.
A

a2
b2
c2


a 2  b 2  c2 b 2  c2  c 2 c2  b 2  a 2

Bài 2: Cho a, b, c đôi một khác nhau thoả mãn điều kiện:
(a + b + c)2 = a2 + b2 + c2 . Rút gọn biểu thức:
P

a2
b2
c2


a 2  2bc b 2  2ac c 2  2ac

Bài 3: Chứng minh rằng nếu x = by + cz, z = ax + cz, z = ax + by
và x + y + z  0 thì

1
1
1


2
1 a 1 b 1 c

Bài 4. Cho x, y, z là ba số đôi một khác nhau. Chứng minh rằng giá trị của biểu
x2
y2
z2


là một số nguyên.
(x  y)(x  z) (y  x)(y  z) (z  x)(z  y)

thức sau: S 

Bài 5. Tính giá trị của biểu thức P 

xy  y 2

y

x
với x, y thỏa mãn đẳng thức:
y

4x 2  9y 2  16xy

Bài 5. Rút gọn biểu thức
P

 3a  3b  3c  

3

a b c

a 3 b 3 c



2

 9
2

3



ab  bc  ca

ab  9 bc  9 ca





2

với a, b, c là các số không âm và không đồng thời bằng 0.
Bài 6. Cho biểu thức:
A

( x

x
y )(1 

y)



y
( x

y)





 

x 1

xy



x  1 1 y



1. Rút gọn A.
2. Tìm x,y  Z sao cho A = 2.
Bài 7. a, Cho a là nghiệm dương của phương trình :x2+x-1=0
Tính giá trị biểu thức:C= a 8  10a  13  a .
b,Rút gọn biểu thức:A=

2a 1  x 2
1  x2  x

1

với x  
2


1a
a 


a
1  a


2) Phương trình, hệ...
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CẤU TRÚC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS
Môn Toán
1.Yêu cầu chung:
- Giới hạn chương trình: Theo khung phân phối chương trình tính đến trước thời
điểm thi 01 tuần (dự kiến ngày thi từ 22-29/3)
- Không ra đề vào nội dung giảm tải.
- Đề thi đảm bảo chính xác, khoa học, phân hóa được trình độ học sinh, chọn được
học sinh có năng khiếu.
- Không sao chép y nguyên những câu hỏi, đề thi đã có ở bất cứ đâu.
- Thời gian làm bài: 150 phút
- Quy định về đề thi,ng dẫn chấm, thể thức văn bản, hiệu đề, cách ghi tên
file, niêm phong đề, nộp đề các quy định khác: Xem trong công n hướng dẫn
triển khai xây dựng ngân hàng đề.
2. Cấu trúc đề thi.
- Gồm các chủ đề sau:
+ Toán về biến đổi đồng nhất: Ứng dụng các hằng đẳng thức.
+ Giải phương trình, hệ phương trình.
+ Toán về số học.
+ Toán hình học.
+ Toán suy luận logic.
+ Toán bất đẳng thức, cực trị đại số- hình học
- Mức độ:
+ Khá: 5-6 điểm
+ Giỏi: 7-8 điểm
+ Xuất sắc: 9-10 điểm
02 điểm xuất sắc dành cho chủ đề hình học và bất đẳng thức, cực trị.
Hải Dương, ngày 10 tháng 9 năm 2013
Cán bộ xây dựng cấu trúc đề
Đã ký
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đã ký
Nguyễn Thị Hiền
Cấu trúc đề thi HSG Toán 9 - Trang 2
Cấu trúc đề thi HSG Toán 9 - Người đăng: dttoan2k
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Cấu trúc đề thi HSG Toán 9 9 10 304