Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc kiến thức của chương trình (Tính theo số tín chỉ (TC))

Được đăng lên bởi Trần Tuấn Nam
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 855 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH
ĐIIỆN TỬ VIÊN THÔNG (ĐTVT) – KHOA ĐIỆN TỬ
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC
Cấu trúc kiến thức của chương trình (Tính theo số tín chỉ (TC))
KHỐI KIẾN THỨC
Kiến thức giáo dục đại cương
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
- Kiến thức cơ sở ngành
- Kiến thức ngành
+ Thực tập tốt nghiệp
+ Đồ án tốt nghiệp
Tổng khối lượng

TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18.1
18.2
19
20
21
22
23

Kiến thức
bắt buộc
46
102
70
31
2
5
147

Kiến thức các
trường tự chọn
2
4
4
6

TÊN NHÓM KIẾN THỨC
GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đường lối CM của ĐCS Việt Nam
Hóa đại cương
Toán 1
Toán 2
Toán 3
Toán 4
Vật lý 1
Vật lý 2
Tiếng Anh 1
Tiếng Anh 2
Tiếng Anh 3
Tiếng Việt thực hành
Giáo dục thể chất
Giáo dục quốc phòng
Thí nghiệm cơ bản
Tự chọn VH-XH-MT
Môi trường và Con người
Logic học (bắt buộc với SV SPKT)
KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH
Đại cương về kỹ thuật
Vẽ kỹ thuật 1
Cơ lý thuyết 1
Lý thuyết mạch và tín hiệu 1
An toàn công nghiệp

Tổng
48 (31%)
105 (69%)
70
35
2
5
153
KHỐI
LƯỢNG
(TC)
48
5
2
3
3
4
4
3
3
3
3
4
4
2
2
1
2
(2)
(2)
105
70 TC
3
3
2
3
2

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
(57).1
(57).2
(57).3
(57).4
58
59
60
61
(61).1
(61).2
(61).3
(61).4

Ngôn ngữ lập trình bậc cao
3
Kỹ thuật nhiệt
2
Thực tập cơ sở khối ngành Cơ-Điện-Điện tử-SPKT
2
Kỹ thuật điện tử tương tự
3
Lý thuyết mạch và tín hiệu 2
2
Kỹ thuật đo lường 1
2
Kỹ thuật Thủy khí
2
Phân tích hệ thống
3
Lý thuyết điều khiển tự động
3
Kỹ thuật điện tử số
2
Vi xử lý – Vi điều khiển
3
Truyền sóng siêu cao tần và Anten
3
Cơ sở thông tin số
3
Các quá trình gia công
3
Thí nghiệm cơ sở khối ngành Cơ-Điện-Điện tử-SPKT
1
Quản trị doanh nghiệp
2
Kỹ thuật mạch điện tử
3
Đo lường và TT công nghiệp
4
Thông tin quang
3
Cơ học ứng dụng
2
Robot công nghiệp
2
Thí nghiệm cơ sở Đ-ĐT-SPKT
1
Kỹ thuật truyền dẫn
3
KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 35 TC
Xử lý tín hiệu số
2
Hệ thống nhúng
3
ĐA Hệ thống nhúng
1
Các hệ thống thông minh
2
Kỹ thuật ghép nối máy tính
2
Hệ thống viễn thông
2
Tổ chức mạng viễn thông
2
Các hệ thống thông tin vô tuyến
3
KT chuyển mạch và tổng đài số
3
ĐAMH KT chuyển mạch và tổng đài số
1
Tự chọn kỹ thuật 1
4
Thông tin di động
(2)
Kỹ thuật truyền hình
(2)
Cấu trúc máy tính
(2)
Công nghệ ATM
(2)
TN chuyên môn ngành ĐTVT
1
Thực tập kỹ thuật nhóm ngành điện tử
2
Thực tập tốt nghiệp ngành ĐTVT
2
ĐATN hoặc tự chọn 2
5
Kỹ thuật đa dịch vụ
(3)
Công nghệ VoIP
(2)...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH
ĐIIỆN TỬ VIÊN THÔNG (ĐTVT) – KHOA ĐIỆN TỬ
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC
Cấu trúc kiến thức của chương trình (Tính theo số tín chỉ (TC))
KHỐI KIẾN THỨC
Kiến thức
bắt buộc
Kiến thức các
trường tự chọn
Tổng
Kiến thức giáo dục đại cương 46 2 48 (31%)
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 102 4 105 (69%)
- Kiến thức cơ sở ngành 70 70
- Kiến thức ngành 31 4 35
+ Thực tập tốt nghiệp 2 2
+ Đồ án tốt nghiệp 5 5
Tổng khối lượng 147 6 153
TT TÊN NHÓM KIẾN THỨC
KHỐI
LƯỢNG
(TC)
GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 48
1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin 5
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
3 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 3
4 Hóa đại cương 3
5 Toán 1 4
6 Toán 2 4
7 Toán 3 3
8 Toán 4 3
9 Vật lý 1 3
10 Vật lý 2 3
11 Tiếng Anh 1 4
12 Tiếng Anh 2 4
13 Tiếng Anh 3 2
14 Tiếng Việt thực hành 2
15 Giáo dục thể chất -
16 Giáo dục quốc phòng -
17 Thí nghiệm cơ bản 1
18 Tự chọn VH-XH-MT 2
18.1 Môi trường và Con người (2)
18.2 Logic học (bắt buộc với SV SPKT) (2)
KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 105
KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 70 TC
19 Đại cương về kỹ thuật 3
20 Vẽ kỹ thuật 1 3
21 Cơ lý thuyết 1 2
22 Lý thuyết mạch và tín hiệu 1 3
23 An toàn công nghiệp 2
Cấu trúc kiến thức của chương trình (Tính theo số tín chỉ (TC)) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc kiến thức của chương trình (Tính theo số tín chỉ (TC)) - Người đăng: Trần Tuấn Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Cấu trúc kiến thức của chương trình (Tính theo số tín chỉ (TC)) 9 10 451