Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc logic của các loại bài báo khoa học

Được đăng lên bởi Choco Liebe
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 679 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CẤU TRÚC LÔ GÍCH CỦA CÁC LOẠI NCKH
1. BÀI BÁO KHOA HỌC (BBKH)
a) Khái niệm BBKH
 Là một ấn phẩm chứa đựng những thông tin mới dựa trên kết quả quan sát
và thực nghiệm khoa học, có giá trị khoa học và thực tiễn, được đăng trên
các tạp chí khoa học chuyên ngành.
 Mỗi BBKH có thể có một mục đích riêng :
o Công bố một ý tưởng KH
o Công bố kết quả NC (một phần hay toàn bộ công trình)
o Đề xướng một cuộc thảo luận KH, đề dẫn cho một Hội nghị KH
o Tham gia thảo luận một vấn đề KH
 Một bài báo khoa học thường được viết trong khoảng từ 1.500 – 2.000 từ
b) Bố cục của một BBKH
Bố cục nội dung khoa học của mỗi BBKH có thể khác nhau tuỳ theo cách sắp
xếp của tác giả, nhưng cần phải có những phần sau :
1

2
3
4
5
6
7
8

Tên bài báo, họ tên, chức danh
tóm tắt 50-70 từ
MỞ ĐẦU
Lý do của NC, ý nghĩa LL và TT, người hưởng lợi NC
LỊCH SỬ NC
Ai đã làm gì ?
MỤC TIÊU NC
Ta đã làm gì ?
VẤN ĐỀ KH VÀ LUẬN ĐIỂM CỦA TÁC GIẢ
Luận điểm của tôi là gì ?
PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC LUẬN CỨ CHỨNG MINH LUẬN ĐIỂM
Tôi đã thực hiện như thế nào ?
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ
Kết quả đạt được ra sao ?
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Tôi đánh giá như thế nào và khuyến nghị gì ?
TÀI LIỆU THAM KHẢO
(Bài báo KH tuân thủ mọi chỉ dẫn hình thức trình bày của Tạp chí KH)

2. BÁO CÁO KHOA HỌC (BCKH)
a) Khái niệm BCKH
 Là một bài phát biểu được trình bày tại hội nghị, hội thảo KH chuyên
ngành, là một tài liệu có giá trị KH, ý nghĩa lý luận và thực tiễn, là kết
quả của quá trình NC của tác giả hoặc đồng tác giả. Mục đích của
BCKH có thể là :
o
o
o
o

Ghi nhận một giai đoạn NC
Công bố các kết quả NC
Mở rộng diễn đàn trao đổi xung quanh một vấn đề KH
Báo cáo cơ quan quản lý NCKH hoặc cơ quan tài trợ

 Có nhiều hình thức BCKQNC : định kỳ từng phần, trung hạn, hoàn
tất
b) Bố cục một BCKH
Theo Vũ Cao Đàm, bố cục BCKH gồm 3 phần
Khai tập
(xem VCĐ, 2005, tr. 148,149)
Phần bài chính
(xem VCĐ, 2005, tr. 150, 151)
Phần phụ đính
(xem VCĐ, 2005, tr. 152)

Bìa (chính, phụ)
Thủ tục
Hướng dẫn đọc
Dẫn nhập
Mô tả NC
Kết luận
TLTK
Phụ lục
Chỉ dẫn

3. KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP (KLTN)
a) Khái niệm KLTN
 KLTN là một trong các thể loại luận văn khoa học (Tiểu luận, KLTN, Đồ án
TN, LV cử nhân, LV thạc sĩ, LA tiến sĩ)
 Là một chuyên khảo về một chủ đề KH hoặc CN do một tác giả viết, nhằm
mục đích sau :
o Rèn luyện về PP và kĩ năng NCKH
o Thể nhgiệm kết quả của một giai đoạn học tập

o Bảo vệ trước hội đồng chấm luận văn
 KLTN là một chuyên khảo mang tính tổng hợp thể nghiệm KQ học tập sau
một khoá đào tạo chuyên môn hoặc một đợt huấn luyện nghiệp vụ.
...
CẤU TRÚC LÔ GÍCH CỦA CÁC LOẠI NCKH
1. BÀI BÁO KHOA HỌC (BBKH)
a) Khái niệm BBKH
Là một ấn phẩm chứa đựng những thông tin mới dựa trên kết quả quan sát
và thực nghiệm khoa học, có giá trị khoa học và thực tiễn, được đăng trên
các tạp chí khoa học chuyên ngành.
Mỗi BBKH có thể có một mục đích riêng :
o Công bố một ý tưởng KH
o Công bố kết quả NC (một phần hay toàn bộ công trình)
o Đề xướng một cuộc thảo luận KH, đề dẫn cho một Hội nghị KH
o Tham gia thảo luận một vấn đề KH
Một bài báo khoa học thường được viết trong khoảng từ 1.500 – 2.000 từ
b) Bố cục của một BBKH
Bố cục nội dung khoa học của mỗi BBKH có thể khác nhau tuỳ theo cách sắp
xếp của tác giả, nhưng cần phải có những phần sau :
1 Tên bài báo, họ tên, chức danh
tóm tắt 50-70 từ
MỞ ĐẦU
Lý do của NC, ý nghĩa LL và TT, người hưởng lợi NC
2 LỊCH SỬ NC
Ai đã làm gì ?
3 MỤC TIÊU NC
Ta đã làm gì ?
4 VẤN ĐỀ KH VÀ LUẬN ĐIỂM CỦA TÁC GIẢ
Luận điểm của tôi là gì ?
5 PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC LUẬN CỨ CHỨNG MINH LUẬN ĐIỂM
Tôi đã thực hiện như thế nào ?
6 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ
Kết quả đạt được ra sao ?
7 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Tôi đánh giá như thế nào và khuyến nghị gì ?
8 TÀI LIỆU THAM KHẢO
(Bài báo KH tuân thủ mọi chỉ dẫn hình thức trình bày của Tạp chí KH)
Cấu trúc logic của các loại bài báo khoa học - Trang 2
Cấu trúc logic của các loại bài báo khoa học - Người đăng: Choco Liebe
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Cấu trúc logic của các loại bài báo khoa học 9 10 443