Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc thực vật trong cảnh quan rừng khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa.pdf

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 484 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 30, Số 4 (2014) 11-19

Cấu trúc thực vật trong cảnh quan rừng khu bảo tồn
thiên nhiên Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa
Nguyễn Đăng Hội*, Kuznetsov A.N
Trung tâm nhiệt đới Việt – Nga/Bộ Quốc phòng
Nhận ngày 3 tháng 12 năm 2014
Chỉnh sửa ngày 20 tháng 12 năm 2014; Chấp nhận đăng ngày 25 tháng 12 năm 2014

Tóm tắt: Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà bao gồm một phần vùng núi Nam Bình Định – Tây Khánh
Hòa. Nơi đây được xem như mô hình chuẩn để nghiên cứu với các cảnh quan có cấu trúc nguyên sinh
phân hóa liên tục từ độ cao 150m đến 1.578m trên mực nước biển.
Trên cơ sở các số liệu nghiên cứu trong nhiều năm, bài báo cung cấp dẫn liệu về đặc điểm cấu
trúc của những cảnh quan điển hình, trong đó nhấn mạnh đến cấu trúc của thực vật. Kết quả cho
thấy rõ tính đa dạng cao trong cấu trúc thực vật của những cảnh quan rừng thung lũng – chân núi,
cảnh quan sườn núi dưới 1.000m, cảnh quan đỉnh núi... Từ lịch sử phát triển lâu dài và ổn định, đã
hình thành ở Hòn Bà các kiểu cảnh quan rừng hỗn giao với các loài thực vật quí hiếm như Thông
lá dẹt (Ducampopinus krempfii), Pơ mu (Fokienia hodginsii).
Cấu trúc của thảm thực vật trong cảnh quan thường gồm 2 – 4 tầng, song qui luật không rõ
ràng. Tính chất đất, điều kiện thủy văn của rừng và đất rừng ảnh hưởng nhiều tới thành phần loài,
cấu trúc và hình thái thực vật trong cảnh quan rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà.
Keywords: Cảnh quan, cấu trúc, cây gỗ, loài ưu thế, phân mảnh, thân thảo, khu bảo tồn.

1. Đặt vấn đề*

cao, đây là cơ sở tự nhiên quan trọng hình thành
nên tính đa dạng, phong phú của thực vật trong
CQR Việt Nam [1, 2, 3].

Là một nước nhiệt đới, Việt Nam có sự
phân hóa cao của các cảnh quan (CQ), đặc biệt
là cảnh quan rừng (CQR). Thực vật không
những là một hợp phần quan trọng tham gia vào
cấu trúc CQR mà còn là tấm gương phản ánh
trung thành hình thái và động lực phát triển của
CQ. Bên cạnh sự phân hóa theo vĩ độ địa lý
(quy luật địa đới), lãnh thổ Việt Nam còn phân
hóa rõ rệt theo quy luật phi địa đới, quy luật đai

Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Hòn Bà
được thành lập theo Quyết định số
98/2005/QĐ-UBND, ngày 15/12/2005 của
UBND tỉnh Khánh Hoà, là khu rừng đặc dụng
quan trọng của dãy núi Nam Bình Định - Tây
Khánh Hoà. Đây được xem là mô hình duy nhất
ở Việt Nam còn sót lại với cấu trúc khá nguyên
sinh của các quần xã thực vật và CQR từ độ cao
150m đến 1.578m trong một không gian không
quá rộng và gần biển. Hơn nữa, đây là lãnh thổ

_______
*

Tác giả liên hệ. ĐT.:...
Tp chí Khoa hc ĐHQGHN: Khoa hc T nhiên và Công ngh, Tp 30, S4 (2014) 11-19
11
Cu trúc thc vt trong cnh quan rng khu bo tn
thiên nhiên Hòn Bà, tnh Khánh Hòa
Nguyn Đăng Hi*, Kuznetsov A.N
Trung tâm nhit đi Vit – Nga/B Quc phòng
Nhn ngày 3 tháng 12 năm 2014
Chnh sa ngày 20 tháng 12 năm 2014; Chp nhn đăng ngày 25 tháng 12 năm 2014
Tóm tt: Khu bo tn thiên nhiên n bao gm mt phn vùng i Nam nh Đnh y Khánh
Hòa. Nơi đây đưc xem như mô hình chun đ nghiên cu vi các cnh quan có cu trúc nguyên sinh
phân hóa liên tc t đ cao 150m đến 1.578m trên mc nưc bin.
Trên cơ s các s liu nghiên cu trong nhiu năm, bài báo cung cp dn liu v đc đim cu
trúc ca nhng cnh quan đin hình, trong đó nhn mnh đến cu trúc ca thc vt. Kết qu cho
thy tính đa dng cao trong cu trúc thc vt ca nhng cnh quan rng thung lũng chân núi,
cnh quan sưn núi dưới 1.000m, cnh quan đỉnh núi... T lch s phát trin lâu dài n định, đã
hình thành n các kiu cnh quan rng hn giao vi các loài thc vt qhiếm như Thông
lá dt (Ducampopinus krempfii), Pơ mu (Fokienia hodginsii).
Cu trúc ca thm thc vt trong cnh quan thường gm 2 4 tng, song qui lut không rõ
ràng. Tính cht đất, điu kin thy văn ca rng đt rng nh hưởng nhiu ti thành phn loài,
cu trúc và hình thái thc vt trong cnh quan rng Khu bo tn thiên nhiên Hòn Bà.
Keywords: Cnh quan, cu trúc, cây g, loài ưu thế, phân mnh, thân tho, khu bo tn.
1. Đặt vn đề
*
Là mt nước nhit đới, Vit Nam có s
phân hóa cao ca các cnh quan (CQ), đặc bit
cnh quan rng (CQR). Thc vt không
nhng là mt hp phn quan trng tham gia vào
cu trúc CQR còn tm gương phn ánh
trung thành hình thái động lc phát trin ca
CQ. Bên cnh s phân hóa theo vĩ độ địa
(quy lut địa đới), lãnh th Vit Nam còn phân
hóa rõ rt theo quy lut phi địa đới, quy lut đai
_______
*
Tác gi liên h. ĐT.: 84-913346759
Email: danghoi110@yahoo.com
cao, đây là cơ s t nhiên quan trng hình thành
nên tính đa dng, phong phú ca thc vt trong
CQR Vit Nam [1, 2, 3].
Khu bo tn thiên nhiên (KBTTN) Hòn
được thành lp theo Quyết định s
98/2005/QĐ-UBND, ngày 15/12/2005 ca
UBND tnh Khánh Hoà, khu rng đặc dng
quan trng ca dãy núi Nam Bình Định - Tây
Khánh Hoà. Đây được xem là mô hình duy nht
Vit Nam còn sót li vi cu trúc khá nguyên
sinh ca các qun xã thc vt và CQR t độ cao
150m đến 1.578m trong mt không gian không
quá rng gn bin. Hơn na, đây lãnh th
Cấu trúc thực vật trong cảnh quan rừng khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc thực vật trong cảnh quan rừng khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa.pdf - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Cấu trúc thực vật trong cảnh quan rừng khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa.pdf 9 10 518