Ktl-icon-tai-lieu

CAU_1

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2993 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu 1: “Đảng là đội tiên
phong của giai cấp công
nhân Việt Nam, đại biểu
trung thành của giai cấp
công nhân, nhân dân lao
động của dân tộc” (điều lệ
ĐCS Việt Nam, NXB CTQG
1996, tr4). Đ/c hãy phân tích
khẳng định trên của đảng về
giai cấp công nhân. Ý nghĩa
của vấn đề đối với phương
hướng gìn giữ và tăng
cường bản chất giai cấp
công nhân của đảng trong
giai đoạn cách mạng hiện
nay.
Tại sao Đảng mang bản
chất giai cấp công nhân
Vận dụng của Đảng cộng
sản Việt Nam : 6 phương
hướng giữ gìn bản chất giai
cấp con người của Đảng
cộng sản Việt Nam
Ý nghĩa thực tiễn
Bài làm
Chúng ta biết rằng, ĐCS
là chính đảng của giai cấp
công nhân, ĐCS ra đời gắn
liền với vai trò vị trí và sứ
mệnh lịch sử thế giới của
giai cấp công nhân. Về bản
chất mà nói từ chính đảng
cũng là của một tổ chức
chính đảng mang tính chất
giai cấp rõ rệt không có
chính đảng phi giai cấp, siêu
giai cấp không có tính đảng
của toàn dân.
Trên thế giới, ĐCS ra đời
là kết quả của sự kết hợp

CN Mác-lênin với phong
trào công nhân. Riêng với
điều kiện Việt Nam đảng ra
đời là sự kết hợp CN Máclênin + phong trào công
nhân + phong trào yêu
nước.
Điều lệ ĐCS Việt Nam
nêu: “đảng viên ĐCS Việt
Nam là chiến sĩ cách mạng
trong đội tiên phong của giai
cấp công nhân Việt Nam
suốt đời phấn đấu cho lợi
ích của giai cấp công nhân
và nhân dân lao động lên
trên lợi ích cá nhân. Chấp
hành nghiêm chỉnh cương
lĩnh ctrị, diều lệ đảng, các
nghị quyết của đảng và
pháp luật của Nhà nước, có
lao động không bốc lột,
hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao, có đạo đức và lối
sống lành mạnh gắn bó mật
thiết với nhân dân, phục
tùng tổ chức kỷ luật của
đảng, giữ gìn đoàn kết
thống nhất trong đảng …
Từ ngày thành lập ĐCS
đến nay, đảng ta luôn xác
định là đảng của giai cấp
công nhân Việt Nam, là đội
tiên phong, bộ tham mưu
chiến đấu có tổ chức và là
tổ chức cao nhất của công
nhân Việt Nam. Quá trình
xây dựng đảng, đảng ta luôn
phấn đấu
không ngừng
nâng cao bản chất giai cấp
công nhân của đảng.
Khẳng định đảng là của
giai cấp công nhân có ý

nghĩa là khẳng định lập
trường của giai cấp công
nhân, giai cấp gắn liền với
sản xuất đại công nghiệp,
tiêu biểu cho xu thế phát
triển của thời đại. Giai cấp
công nhân có hệ tư tưởng là
CN Mác-lênin, vì đấy là lý
luận tiên phong, vũ khí tư
tưởng sắc bén trong cuộc
đấu tranh giai cấp giữa giai
cấp công nhân, giai cấp
phong kiến và giai cấp tư
sản.
Lênin chỉ rằng: “chỉ có
đảng nào có được lý luận
tiên phong hướng dẫn thì
mnơ1i có khả năng làm tròn
vai trò người chiến sĩ tiên
phong” cho nên, khẳng định
lập ...
Câu 1: Đảng đội tiên
phong của giai cấp công
nhân Việt Nam, đại biểu
trung thành của giai cấp
công nhân, nhân dân lao
động của dân tộc (điều lệ
ĐCS Việt Nam, NXB CTQG
1996, tr4). Đ/c hãy phân tích
khẳng định trên của đảng về
giai cấp công nhân. Ý nghĩa
của vấn đ đối với phương
hướng gìn giữ tăng
cường bản chất giai cấp
công nhân của đảng trong
giai đoạn ch mạng hiện
nay.
Tại sao Đảng mang bản
chất giai cấp công nhân
Vận dụng của Đảng cộng
sản Việt Nam : 6 phương
hướng giữ gìn bản chất giai
cấp con người của Đảng
cộng sản Việt Nam
Ý nghĩa thực tiễn
Bài làm
Chúng ta biết rằng, ĐCS
chính đảng của giai cấp
công nhân, ĐCS ra đời gắn
liền với vai trò vị trí sứ
mệnh lịch sử thế giới của
giai cấp công nhân. Về bản
chất nói từ chính đảng
cũng của một tổ chức
chính đảng mang tính chất
giai cấp rệt không
chính đảng phi giai cấp, siêu
giai cấp không tính đảng
của toàn dân.
Trên thế giới, ĐCS ra đời
kết quả của sự kết hợp
CN Mác-lênin với phong
trào công nhân. Riêng với
điều kiện Việt Nam đảng ra
đời sự kết hợp CN Mác-
lênin + phong trào công
nhân + phong trào yêu
nước.
Điều lệ ĐCS Việt Nam
nêu: đảng viên ĐCS Việt
Nam chiến cách mạng
trong đội tiên phong của giai
cấp công nhân Việt Nam
suốt đời phấn đấu cho lợi
ích của giai cấp công nhân
nhân dân lao động n
trên lợi ích nhân. Chấp
hành nghiêm chỉnh cương
lĩnh ctrị, diều lệ đảng, các
nghị quyết của đảng
pháp luật của Nhà nước,
lao động không bốc lột,
hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao, có đạo đức và lối
sống lành mạnh gắn mật
thiết với nhân dân, phục
tùng t chức kỷ luật của
đảng, giữ gìn đoàn kết
thống nhất trong đảng …
Từ ngày thành lập ĐCS
đến nay, đảng ta luôn xác
định đảng của giai cấp
công nhân Việt Nam, đội
tiên phong, bộ tham mưu
chiến đấu tổ chức
tổ chức cao nhất của công
nhân Việt Nam. Q trình
xây dựng đảng, đảng ta luôn
phấn đấu không ngừng
nâng cao bản chất giai cấp
công nhân của đảng.
Khẳng định đảng của
giai cấp công nhân ý
nghĩa khẳng định lập
trường của giai cấp công
nhân, giai cấp gắn liền với
sản xuất đại công nghiệp,
tiêu biểu cho xu thế phát
triển của thời đại. Giai cấp
công nhân có hệ tư tưởng
CN Mác-lênin, đấy
luận tiên phong, khí
tưởng sắc bén trong cuộc
đấu tranh giai cấp giữa giai
cấp công nhân, giai cấp
phong kiến giai cấp
sản.
Lênin ch rằng: “chỉ
đảng nào được luận
tiên phong hướng dẫn t
mnơ1i khả năng làm tròn
vai trò người chiến tiên
phong” cho nên, khẳng định
lập trường của đảng ta
lập trường của giai cấp công
nhân ng nghĩa khẳng
định lập trường của CN
Mác-lênin tưởng Hồ
Chí Minh làm nền tảng, kim
chỉ nam cho mọi hành động
của đảng.
Đảng là một bộ phận của
giai cấp nng phải phân
biệt đảng với giai cấp , theo
lênin: “đảng đội tiên
phong chính trị, đội ngũ
t/chức, t/chức chặt chẽ
nhất, có giác ngộ nhất, đảng
người đủ yếu tố tự giác nhất
vào phong trào ng nhân,
người xác định hướng
chính trị người giáo
dục đng viên, t/chức cho
giai cấp hành động cách
mạng” lênin chỉ rằng:
“không đảng lẫn lộn đảng
tức đội tiên phong của
giai cấp công nhân với toàn
bộ giai cấp…”
* S khẳng định đấy
của đảng v bản chất của
giai cấp công nhân:
Giai cấp ng nhân
giai cấp của những người
lao động sản xuất ra của cải
vật chất trong lĩnh vực công
nghiệp với trình độ kỹ thuật
đại ng nghiệp ngày càng
hiện đại. Sản phẩm thặng
do họ làm ra nguồn
gốc chủ yếu cho sự giàu
và phát triển của xã hội.
Sứ mệnh lịch sử của giai
cấp công nhân: thủ tiêu
chế độ tư bản và tiền TBCN,
xóa bỏ áp bức bóc lột, giải
phóng nh đồng thời giải
phóng nhân loại…, đó nội
dung bản, bao trùm của
sứ mệnh lịch sử của giai
cấp công nhân Việt Nam.
Những đặc điểm chính trị
- hội của giai cấp công
nhân:
+ Giai cấp công nhân
giai cấp tiên tiến nhất,
tính tổ chức, kỷ luật cao.
+ Giai cấp công nhân
giai cấp tinh thần cách
mạng triệt để. Tính triệt để
cách mạng của giai cấp
công nhân thể hiện rõ nét
chỗ nó được vũ trang bởi hệ
tưởng tiên tiến là học
thuyết Máclênin, được đội
ngũ tiên phong của
ĐCS lãnh đạo.
+ Giai cấp công nhân
giai cấp có bản chất quốc tế.
Giai cấp công nhân Việt
Nam :
Giai cấp công nhân Việt
Nam ra đời từ những năm
đầu của thế kỷ XX, nhưng
sớm trở thành lực lượng
chính trị xã hội độc lập,
thống nhất c về ởng
tổ chức, do đó sớm giữ
được vị trí lảnh đạo cuộc
đấu tranh kiên ờng bất
khuất của nhân dân Việt
Nam. Được như vậy do
giai cấp công nhân Việt Nam
ra đời từ một nước thuộc địa
½ pk, bị ba tầng bóc lột và
kế thừa truyền thống đấu
tranh kiên cường bất khuất
của dân tộc, giai cấp ng
nhân Việt Nam sớm thành
lập được chính đảng của
mình để lãnh đạo sự nghiệp
đấu tranh giải phóng dân
tộc, giải phóng giai cấp. Giai
cấp công nhân Việt Nam
gắn mật thiết với phát
triển đấu tranh của giai cấp
công nhân và nhân dân lao
động trên thế giới.
Để hoàn thành sứ mệnh
lịch sử của mình, giai cấp
công nhân tự tổ chức ra
chính đảng của mình.
Ngay từ khi ra đời, giai
cấp công nhân đã tiến hành
các cuộc đấu tranh chống lại
sự áp bức bóc lột của giai
cấp tư sản.
Cuộc đấu tranh đã trải
qua giai đoạn từ thấp đến
CAU_1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CAU_1 - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
CAU_1 9 10 944