Ktl-icon-tai-lieu

CAU_2

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2672 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 2: “ĐCS Việt Nam tổ chức
theo nguyên tắc tập trung dân
chủ” (điều lệ ĐCS Việt Nam - NXB
CTQG 1996-tr15). Đ/c hãy phân
tích khẳng định trên của Đảng. Để
thực hiện nguyên tắc tập trung
dân chủ hiện nay cần làm gì?
Bài làm
Tập trung dân chủ là nguyên tắc
cơ bản về xây dựng tổ chức và hoạt
động của Đảng. Nguyên tắc tập trung
dân chủ nhằm bảo đảm sự thống
nhất ý chí và hành động, tạo nên sức
mạnh vô địch của Đảng cách mạng.
Đây là nguyên tắc để phân biệt chính
Đảng của giai cấp công nhân, Đảng
cách mạng chân chính với các Đảng
phái khác, là điểm mà mọi thế lực
chống đối thường công kích và phủ
nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Một
trong những nguyên nhân sụp đổ
của chế độ XHCN ở Liên Xô và
Đông Aâu là do xa rời nguyên tắc tập
trung dân chủ.
Tập trung dân chủ vốn có
trong bản chất của giai cấp công
nhân đại công nghiệp. Vì giai cấp
công nhân là giai cấp tiên tiến và
tiêu biểu cho lực lượng sản xuất
XH hóa nhất trí về quyền lợi lại
được rèn luyện trong nền sản
xuất công nghiệp, có tính tập thể
và kỷ luật cao. Đó là đặc tính vốn
có của giai cấp vô sản.
Nguyên tắc tập trung dân chủ
xuất phát từ bản chất của ĐCS.
ĐCS Việt Nam, đại biểu trung
thành lợi ích của giai cấp công
nhân, nông dân lao động và của
cả dân tộc. Muốn làm tròn vai trò
là đội tiên phong chính trị, Đảng
phải tập trung theo nguyên tắc tập
trung dân chủ. Đó là yêu cầu đòi
hỏi yếu tố khách quan của lịch sử
chứ không phải do chủ quan của

những người sáng lập ra ĐCS áp Chí Minh. Ngy từ những chính
đặt.
cương, sách lược vắn tắt, điều lệ vắn
tắt đã khẳng định Đảng ta dân chủ
Tư tưởng về xây dựng Đảng
hành động theo nguyện tắc tập trung
theo nguyên tắc tập trung dân
dân chủ, CT Hồ Chí Minh luôn dặn
chủ, đã được Mác và ăng ghen là
chúng ta rằng: “dân chủ phải gắn liền
những người đầu tiên nêu lên và
với tập trung, kiên quyết thực hành kỷ
được ghi vào “điều lệ của liên
luật. Từng điều kiện cụ thể ở mỗi nơi
đoàn những người cộng sản” điều
mà lúc thì Người nhắc nhở tập trung
lệ hội liên hiệp công nhân quốc tế.
phải dân chủ hay nói khác thì dân
Hai ông nêu rõ chế độ tập trung
chủ phải tập trung, không nên nhấn
được trong Đảng và mqh tập
mạnh yếu tố nào. Cần uốn nắn lệch
trung và dân chủ.
lạc cả hai phía, tập trung quan liêu
Sau khi Mác và Ăngghen qua đời. hoặc dân chủ cực đoan.
Lênin kế thừa tập trung của Mác và
Đảng ta cho rằng thực hiện tốt
ăng ghen xây dựng nên học thuyết
nguyên tắc tập trung dân chủ là vấn
về Đảng kiểu mới của giai cấp công
đề quyết định bảo đảm cho sức
nhân. Chính tập trung của lênin về
...
Câu 2: “ĐCS Việt Nam tổ chức
theo nguyên tắc tập trung dân
chủ” (điều lệ ĐCS Việt Nam - NXB
CTQG 1996-tr15). Đ/c hãy phân
tích khẳng định trên của Đảng. Để
thực hiện nguyên tắc tập trung
dân chủ hiện nay cần làm gì?
Bài làm
Tp trung dân chlà nguyên tc
cơ bn về xây dng tổ chức và hot
đng ca Đảng. Nguyên tc tp trung
dân ch nhằm bảo đảm sự thng
nht ý c và hành đng, tạo nên sc
mnh vô địch ca Đng cách mng.
Đây là nguyên tc đ phân biệt chính
Đng ca giai cp công nhân, Đng
cách mng chân chính vi các Đng
phái khác, là đim mà mi thế lc
chng đi thưng ng ch và ph
nhn vai trò lãnh đo ca Đng. Mt
trong nhng nguyên nhân sp đ
ca chế đ XHCN Liên
Đông Aâu là do xa rời nguyên tc tp
trung dân ch.
Tập trung dân chủ vốn
trong bản chất của giai cấp công
nhân đại công nghiệp. giai cấp
công nhân giai cấp tiên tiến
tiêu biểu cho lực lượng sản xuất
XH hóa nhất trí về quyền lợi lại
được rèn luyện trong nền sản
xuất công nghiệp, tính tập thể
kỷ luật cao. Đó là đặc tính vốn
có của giai cấp vô sản.
Nguyên tắc tập trung dân chủ
xuất phát từ bản chất của ĐCS.
ĐCS Việt Nam, đại biểu trung
thành lợi ích của giai cấp công
nhân, nông dân lao động của
cả dân tộc. Muốn làm tròn vai trò
đội tiên phong chính trị, Đảng
phải tập trung theo nguyên tắc tập
trung dân chủ. Đó yêu cầu đòi
hỏi yếu tố khách quan của lịch sử
chứ không phải do chủ quan của
những người sáng lập ra ĐCS áp
đặt.
tưởng về xây dựng Đảng
theo nguyên tắc tập trung dân
chủ, đã được Mác ăng ghen
những người đầu tiên nêu lên
được ghi vào điều lệ của liên
đoàn những người cộng sản” điều
lệ hội liên hiệp công nhân quốc tế.
Hai ông nêu chế đ tập trung
được trong Đảng mqh tập
trung và dân chủ.
Sau khi c và Ăngghen qua đi.
Lênin kế tha tp trung ca Mác và
ăng ghen xây dng nên học thuyết
về Đng kiu mi của giai cp công
nhân. Chính tập trung ca lênin v
nguyên tc tổ chc ca ĐCS đã đt
nn móng cho vic xây dng ĐCS
Nga, sau đó đã đưc các ĐCS quc
tế tha nhn. Lênin cho rng điu
kin gia nhp quốc tế cng sn là c
Đng phi t chc theo ngun tắc
nguyên tc tp trung dân ch. Lê nin
nhn mạnh: sc mnh v chính tr
tp trung ca Đng, được t chc và
thông qua t chc, sc mạnh ca
giai cp công nhân là t chc,
không có t chc qun chúng, giai
cp vô sn s không là cái hết.
Đưc tổ chc, giai cấp vô sản sẽ là
tt c” (Lênin TT, NXB Maccova tp
14, tr163). Ngưi nói, không có s
phc tùng của tiu số đi vi đa s
thì không thtchc mà không
có dân ch t không có s thng
nht. Giai cấp vô sn ch có mt chế
đ tp trung tuyệt đi và klut hết
sc nghm minh, đó là mt trong
nhng điu kiện đ chiến thắng,
thng nht nh đng, t do tho
lun, phê bình đó là quy đnh ca
ĐCS. Tự do đó phi đưc đt trong
khuôn kh ca giai cấp vô sn, nghĩa
là phải đúng c đúng nơi.
ĐCS Vit Nam dưi s lãnh đo,
sáng lập và rèn luyện ca chtch H
Chí Minh. Ngy t nhng chính
cương, sách lưc vn tt, điu l vắn
tt đã khng đnh Đng ta dân ch
hành đng theo nguyn tc tp trung
dân ch, CT H Chí Minh luôn dn
chúng ta rằng: dân ch phải gn liền
vi tp trung, kn quyết thực hành k
lut. Tng điu kin c thể ở mi nơi
mà lúc thì Ngưi nhc nh tp trung
phi dân ch hay i khác thì dân
chphi tp trung, không n nhn
mnh yếu tnào. Cn un nn lch
lc c hai phía, tp trung quan liêu
hoc dân chủ cực đoan.
Đng ta cho rng thc hin tt
nguyên tc tp trung dân chủ là vấn
đ quyết đnh bảo đảm cho sức
mnh thng nht ca Đảng. Xa ri
nguyên tc tp trung dân ch là t
phá hoi sc mạnh vdân chủ của
Đng, k địch đang muốn và kích
đng chúng ta làm điu đó. Hiện nay
có nhng ý kiến cho rằng: tp trung
dân ch không còn phù hợp na.
Trong cơ chế thtrưng ca xã hi
hin nay, nó chphù hp trong xã hi
trưc đây. Tp trung dân ch có th
dn đến đc đoàn chuyên quyền, gia
trưng. Do vy phi tìm ra ngun
nhân khách quan hay ch quan
khc phc s cha nhng sai lm
đó.
Song đương nhiên đ thc hin
tt nguyên tc tp trung dân chủ,
phi nhn thc đúng và thng nht
ni dung, bàn cht ca tp trung dân
ch và mqh bin chng gia hai mt
tp trung và dân ch; đng thi phi
cthhóa thành quy chế, quy trình
c th không ch là trong vic dân
ch thảo lun và quyết đnh trong
công tác cán bộ.
Nu dung cơ bn ngun tc tp
trung dân chủ của ĐCS Việt Nam
đưc ghi rõ ti điu chính chương II
Điu l ĐCS Vit Nam. “ĐH ĐB toàn
quc lần IX ca Đng ĐCS Vit
Nam tổ chc theo nưc ta tp trung
dân chtheo nhng nguyên tắc cơ
bn đó là:
Cơ quan lãnh đo các cấp ca
Đng do bu c lp ra.
Cơ quan lãnh đo các cấp ca
Đng thc hin theo nguyên tc tp
th nh đo, cá nhân ph trách.
BCH Đảng b các cp báo o
và chịu trách nhim v hot đng ca
mình trước ĐH cùng cp, trước BCH
Đng b cấp trên và cp dưi, định
k thông báo tình hình hoạt động ca
mình đến các t/chức Đng trc
thuc, thc hin nghiêm túc chế đ
t p nh và phê bình.
Nghquyết ca Đng phi đưc
chp nh nghm chỉnh. Thiu số
phc tùng đa s, cp dưi phải phc
tùng cp trên, cá nhân phc tùng
t/chức, các t/chc toàn Đng phục
tùng ĐH đi biu toàn quc và BCH
Trung ương.
Ngh quyết ca cơ quan lãnh đo
ca Đng phi đưc biu quyết với
s tán tnh ca trên mt nửa s
thành viên trong cơ quan đó. Trưc
khi biu quyết các đng viên đưc
phát biểu ý kiến ca mình. Đng viên
có ý kiến thuc v tiểu s đưc
quyn bo lưu và báo cáo lên cp y
trên cho đến đại hi đại biu toàn
quc, song phi chp nh nghiêm
chnh nghị quyết, không đưc truyền
bá ý kiến trái vi ngh quyết ca
Đng. Cpy có thẩm quyền nghn
cu xem xét ý kiến đó, nếu thy thực
tin chng minh là đúng thì tiếp thu.
T chc Đảng không đưc phân bit
đi xử vi đng viên có ý kiến thuộc
v tiểu số.
T chc cp dưới đưc quyn
quyết đnh các vn đ thuộc v phạm
vi, quyền hn ca mình, song không
đưc trái vi đưng li chính sách
ca Đảng, pháp lut ca Nhà nưc
và ngh quyết ca cấp trên.
Tp trung dân ch th hin s
thng nht hài hòa bin chng
gia hai mặt tp trung và dân ch
trong mt s vic, một hin tưng.
Sự thống ht này không phi do ch
quan áp đt mà là do yêu cu nhiệm
v lịch sử đặt ra cho Đảng.
Tp trung trên sở dân ch
trong Đảng đưc th hin tính t
giác của toàn th đảng vn. Tính tp
trung trong Đng đòi hỏi Đng phi
có cương lĩnh, đưng li, mục tu
cách mng thng nht, đưc mi t
chc Đng và đng viên tuân thủ và
thc hiện, toàn dân hưng vào phấn
đu. Đng phi có điu l thng nht
- Điu l chính là b lut của toàn
Đng mà mi t chc Đảng và đng
viên phi chp hành vô điều kin (c
v mặt nhn thức và chấp nh)
Tp trung trong Đng còn đòi hi
Đng phi có mt cơ quan lãnh đo
thng nht. Phi có k lut thng
nht mà mi t chức Đng, đng
viên không phân bit đu phi chp
hành nghiêm túc k lut ca Đảng,
không có những đc quyn đặc lợi.
Dân chủ là cơ sở ca tp trung và
càng phát huy đưc mnh m trí
sáng to, tgiác ca mọi đng viên
tham gia o ng vic của Đng
đng thi phi có lãnh đo và có k
lut k cương. Do vy dân ch trong
Đng, tt cmi công vic ca đu
phi đưc toàn th đng viên bình
đng như nhau về quyn lợi và lợi
ích. Đng viên có thể trc tiếp hoc
thông qua đi biểu đ th hin ý kiến
ca nh.
Tt c nhng ngưi có trách
nhim trong Đng và t/c các cơ
quan lãnh đo ca Đng đdo dân
ch bu c mà lp nên, đu có trách
nhim thc hin và báo cáo trưc t
CAU_2 - Trang 2
CAU_2 - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
CAU_2 9 10 581