Ktl-icon-tai-lieu

CAU_3

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2069 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Từ chưa có chính
Câu 3: đặc điểm của
Đảng cộng sản cầm quyền đến có chính quyền
là một bước ngoặc căn bản
quyền.
của cách mạng, là một
Bài làm
bước phát triển mới về chất
Đảng cầm quyền có đối với sứ mệnh lịch sử của
nghĩa là Đảng trong điều giai cấp công nhân. Khi có
kiện mà gai cấp công nhân chính quyền thì chủ nghĩa
đã giành được chính quyền xã hội từ lĩnh vực lí luận đã
thiết lập hệ thống chính trị chyển sang lĩnh vực thực
mới và tiến hành xây dựng tiễn, nhiệm vụ quản lí đã trở
thành nhiệm vụ chủ yếu và
chủ nghĩa xã hội.
trung tâm. Toàn bộ đặc
Từ tình các nước diểm của tình thế hiện thời,
XHCN ở đông âu và liên xô, tất cả khó khăn là ở chỗ
hàng loạt vấn đề thực tiễn phải hiểu rõ những đặc
và lí luận về Đảng cộng sản điểm của bước chuyển từ
cầm quyền đang đặt ra, cần nhiệm vụ chủ yếu là thuyết
phải nghiên cứu để vận phục nhân dân và dùng vũ
dụng sáng tạo đúng đắn học lực quân sự trấn áp, bóc lột
thuyết Mác-Lênin về Đảng sang nhiệm vụ chủ yếu là tổ
cách mạng của GC công chức quản lí xã hội.
nhân vào điều kiện cụ thể
Trước đây khi chưa có
của nước ta, nhằm bảo đảm
Đảng ta luôn xứng đáng là chính quyền nhiệm vụ hàng
đội tiên phong của giai cấp đầu của Đảng là thuyết
công nhân, người đại diện phục, vận động nhân dân
trung thành lợi ích của GC thấy sự đúng đắn của
công nhân, nhân dân lao cương lĩnh và sách lược
động và của cả dân tộc Việt của mình để lãnh đạo nhân
dân đánh đổ đế quốc và
Nam.
phong kiến, giành chính
Đảng cộng sản cầm quyền về tay nhân dân, thì
quyền có 3 đặc điểm chính ngày nay nhiệm vụ hàng
sau đây:
đầu của Đảng là tổ chức
1. Nhiệm vụ chính trị xây dựng, quản lí, phát triển
của Đảng đã thay đổi căn đất nước trên mọi lĩnh vực.
bản:
Tổ chức quản lý kinh tế
xã hội là một việc hết sức

khó khăn đòi hỏi tính khoa
học và nghệ thuật cao. Hơn
nữa đây cũng là một công
việc hết sức mới mẻ và
phức tạp, không thể không
trải qua một thời kì mò
mẫm, thử nghiệm và chông
chênh vấp váp.

thấp nhất những sai lầm, hướng sai lầm nguy hại đến
vấp váp.
vận mệnh của chủ nghĩa xã
2. Có nhà nước hội. Như xem nhẹ, hạ tháp
vai trò lãnh đạo của Đảng.
XHCN:
Giành được chính
quyền là bước ngoặc căn
bản, là điều kiện để giai cấp
công nhân và nhân dân lao
động thực hiện sứ mệnh lịch
sử của mình thắng lợi. Nhà
nước chính là tổ chức tập
trung nhất để thể hiện ý chí
và nguyện vọng của nhân
dân. Sự thể hiện tập trung
lãnh đạo của Đảng là thông
qua nhà nước và các tổ
chức chính trị xã hội.
Cương lĩnh chính trị, đường
lối, chính sách của Đảng
phải được nhà nước cụ thể
hoá bằng c...
Câu 3: đặc điểm của
Đảng cộng sản cầm
quyền.
Bài làm
Đảng cầm quyền
nghĩa Đảng trong điều
kiện gai cấp công nhân
đã giành được chính quyền
thiết lập hệ thống chính trị
mới tiến hành y dựng
chủ nghĩa xã hội.
Từ tình các nước
XHCN đông âu liên xô,
hàng loạt vấn đề thực tiễn
luận về Đảng cộng sản
cầm quyền đang đặt ra, cần
phải nghiên cứu để vận
dụng sáng tạo đúng đắn học
thuyết Mác-Lênin về Đảng
cách mạng của GC công
nhân vào điều kiện cụ thể
của nước ta, nhằm bảo đảm
Đảng ta luôn xứng đáng
đội tiên phong của giai cấp
công nhân, người đại diện
trung thành lợi ích của GC
công nhân, nhân dân lao
động của cả dân tộc Việt
Nam.
Đảng cộng sản cầm
quyền 3 đặc điểm chính
sau đây:
1. Nhiệm vụ chính tr
của Đảng đã thay đổi căn
bản:
Từ chưa chính
quyền đến chính quyền
một bước ngoặc căn bản
của cách mạng, là một
bước phát triển mới về chất
đối với sứ mệnh lịch sử của
giai cấp công nhân. Khi
chính quyền thì chủ nghĩa
hội từ lĩnh vực luận đã
chyển sang lĩnh vực thực
tiễn, nhiệm vụ quản đã trở
thành nhiệm vụ ch yếu
trung tâm. Toàn bộ đặc
diểm của tình thế hiện thời,
tất cả k khăn chỗ
phải hiểu những đặc
điểm của bước chuyển từ
nhiệm v ch yếu thuyết
phục nhân dân dùng
lực quân sự trấn áp, bóc lột
sang nhiệm vụ chủ yếu tổ
chức quản lí xã hội.
Trước đây khi chưa
chính quyền nhiệm vụ hàng
đầu của Đảng thuyết
phục, vận động nhân dân
thấy sự đúng đắn của
cương lĩnh sách lược
của mình đ lãnh đạo nhân
dân đánh đổ đế quốc
phong kiến, giành chính
quyền về tay nhân dân, thì
ngày nay nhiệm vụ hàng
đầu của Đảng tổ chức
xây dựng, quản lí, phát triển
đất nước trên mọi lĩnh vực.
Tổ chức quản lý kinh tế
hội một việc hết sức
khó khăn đòi hỏi tính khoa
học nghệ thuật cao. Hơn
nữa đây cũng một ng
việc hết sức mới mẻ
phức tạp, không thể không
trải qua một thời kì mò
mẫm, thử nghiệm chông
chênh vấp váp.
Lênin nói: “sự xuất hiện
của một giai cấp mới trên
đài lịnh sử, với cách
người lãnh tụ người lãnh
đạo hội không bao giờ
diễn ra lại không một
thời ‘tròng trành’ hết sức
dữ dội, một thời chấn
động, đấu tranh bão táp,
đó một t. Mặt khác
không bao giờ diễn ra mà lại
không một thời
mẫn thử nghiệm, do dự, ngả
nghiêng trong việc lựa chọn
những phương pháp mới
đáp ứng tình hình thế giới
khách quan mới”. (Lênin
toàn tập, NXB sự thật, Tập
36, Trang 259).
Do đó, đòi hỏi Đảng
cầm quyền phải luôn tổng
kết thực tiễn, đúc kết thành
luận, ra sức học tập kinh
nghiệm xây dựng chủ nghĩa
hội các nước XHCN đi
trước để có đường lối, chính
sách lãnh đạo công cuộc
xây dựng chủ nghĩa hội
phù hợp, giảm đến mức
thấp nhất những sai lầm,
vấp váp.
2. n nước
XHCN:
Giành được chính
quyền bước ngoặc căn
bản, điều kiện để giai cấp
công nhân nhân n lao
động thực hiện sứ mệnh lịch
sử của mình thắng lợi. N
nước chính là tổ chức tập
trung nhất để thể hiện ý chí
nguyện vọng của nhân
dân. Sự thể hiện tập trung
lãnh đạo của Đảng thông
qua nhà nước các tổ
chức chính trị hội.
Cương lĩnh chính trị, đường
lối, chính sách của Đảng
phải được n nước cụ thể
hoá bằng các văn bản pháp
luật.
Nhà nước XHCN
nhà nước của dân, do n,
dân. Trong hệ thống
chính trị của chủ nghĩa
hội nhà nước giữ vị trí trung
tâm vai t cực
quan trọng. Sự lãnh đạo của
Đảng thể hiện sự tập trung
nhà nước, được thể hiện
chủ yếu thông qua nhà
nước. Nâng cao vai trò lãnh
đạo của Đảng gắn liền với
việc phát huy vai trò, hiệu
lực của nhà nước. Cần đề
phòng chống lại khuynh
hướng sai lầm nguy hại đến
vận mệnh của chủ nghĩa
hội. Như xem nhẹ, h tháp
vai trò lãnh đạo của Đảng.
chính quyền là
thuận lợi bản nhưng mặt
khác, khi chính quyền thì
bộ y của Đảng n
nước cũng dễ nảy sinh
những tiêu cực mới.
chính quyền thì cán b
Đảng viên được bố trí vào
những cương vị chức vụ
trong bộ máy nhà nước. Đó
việc làm cần thiết để thực
hiện vai trò lãnh đạo của
Đảng. Nhưng khi chức,
có quền thì một bộ phận cán
bộ Đảng viên dễ lợi dụng
chức quyền để làm việc sai
trái như quan liêu, cửa
quyền, hách dịch… Làm cho
nhân dân oán ghét, uy tín
của Đảng giảm sút. Hiện
tượng này không gắn với
bản chất của Đảng, của nhà
nước, nhưng nếu không
biện pháp ngăn chặn, nếu
kỷ luật của Đảng, pháp luật
của nhà nước không
nghiêm, không kịp thời khắc
phục thì sẽ gây ra hậu quả
khó lường.
Xuất pháp từ đặc điểm
trên, Đảng ta đã chỉ
một trong 4 thử thách, nguy
Đảng ta cần khắc
CAU_3 - Trang 2
CAU_3 - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
CAU_3 9 10 553