Ktl-icon-tai-lieu

CAU_4

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2005 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- Giử gìn đoàn kết nội bộ,
Câu 4: Đoàn kết là sức
đoàn kết quốc tế.
mạnh, là then chốt của
thành công (Hồ Chí Minh
Hiện nay vấn đề đoàn kết
toàn tập – tập 11, NXB là một vấn đề nổi bật “đoàn
CTQG 1996, trang 154)
kết là truyền thống quý báu
tạo nên sức mạnh to lớn để
Bài làm
dân tộc vượt qua mọi khó
ĐCS Việt Nam do Chủ khăn thử thách chiến thắng
tịch Hồ Chí Minh sáng lập và kẻ thù.
rèn luyện đã lãnh đạo nhân
Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ
dân Việt Nam đấu tranh anh
đại kính yêu của Đảng ta đã
dũng, tiến hành cuộc cách
mạng tháng 8 1945 thành từng khẳng định “đoàn kết là
công và các cuộc kháng sức mạnh là then chốt của
chiến chống xâm lược của thành công” để hiểu sâu sắc
chế độ thực dân phong kiến, vấn đề này chúng ta cần đi
hoàn thành sự nghiệp giải sâu phân tích và chúng ta
phóng dân tộc và thống nhất cần phải làm gì để giữ đoàn
đất nước, đưa cả nước kết thống nhất của Đảng
chuyển sang giai đoạn cách trong điều kiện mới.
mạng xã hội chủ nghĩa.
Trước hệt đoàn kết thống
nhất là một quy luật trưởng
Trong quá trình lãnh đạo
cách mạng Đảng từng bước thành của Đảng. Tại sao
được tôi luyện, trưởng thành đoàn kết là quy luật? Theo
và đã xây dựng nên những quan điểm của một số nhà
truyền thống quý báu, thể kih điển đã cho rằng:
hiện bản chất tốt đẹp của
Thứ nhất, tư tưởng của M
Đảng, đó là:
– Angghen: các ông là nhà
- Bản lĩnh chính trị vững sáng lập CNXHKH, phát hiện
vàng, kiên định mục tiêu lý ra sứ mệnh lịch sử của giai
cấp công nhân, các ông chỉ
tưởng cách mạng.
ra con đường để giai cấp
- Tinh thần độc lập tự chủ công nhân giành thắng lợi là
và sáng tạo.
phải tổ chức ra chính Đảng
- Nắm vững ngọn cờ độc của mình, tập hợp đông đảo
quần chúng:
lập dân tộc và CNXH.
Một, Đảng phải được tổ
- Gắn bó mật thiết với
chức theo nguyên tắc chặt
nhân dân.

chẽ thống nhất về chính trị, cấp công nhân chỉ chiếm một lênin và chủ nghĩa quốc tế vô
tư tưởng và tổ chức.
tỷ lệ nhỏ trong dân cư.
sản. Vì vậy đoàn kết thống
Hai, đoàn kết thống nhất
Còn quan điểm của Đảng nhất là quy luật trưởng thành
trong Đảng phải đi đôi với ta và chủ tịch Hồ Chí Minh của Đảng, Đảng không thể
đấu tranh thanh trừng những về vấn đề đoàn kết thống phát triển vững vàng được
nếu trong Đảng xảy ra tình
phần tử cơ hội cải lương và nhất như thế nào?
trạng chia sẽ, bè phái.
chủ nghĩa bè phái.
Trong các thời kỳ khác
Để làm tốt đoàn kết thống
Thứ hai, tư tưởng của nhau của cách mạng, Đảng
lênin: đặc biệt quan tâm đến ta luôn quan tâm xây dựng nhất trong Đảng là cần hiểu:
việc xây dựng khối đoàn kết và củng cố sự đ...
Câu 4: Đoàn kết sức
mạnh, là then chốt của
thành công (Hồ Chí Minh
toàn tập tập 11, NXB
CTQG 1996, trang 154)
Bài làm
ĐCS Việt Nam do Chủ
tịch Hồ Chí Minh sáng lập
rèn luyện đã lãnh đạo nhân
dân Việt Nam đấu tranh anh
dũng, tiến hành cuộc cách
mạng tháng 8 1945 thành
công và các cuộc kháng
chiến chống xâm lược của
chế độ thực dân phong kiến,
hoàn thành sự nghiệp giải
phóng dân tộc thống nhất
đất nước, đưa cả nước
chuyển sang giai đoạn cách
mạng xã hội chủ nghĩa.
Trong quá trình lãnh đạo
cách mạng Đảng từng bước
được tôi luyện, trưởng thành
đã xây dựng nên những
truyền thống quý u, thể
hiện bản chất tốt đẹp của
Đảng, đó là:
- Bản lĩnh chính trị vững
vàng, kiên định mục tiêu
tưởng cách mạng.
- Tinh thần độc lập tự chủ
và sáng tạo.
- Nắm vững ngn cờ độc
lập dân tộc và CNXH.
- Gắn mật thiết với
nhân dân.
- Giử gìn đoàn kết nội bộ,
đoàn kết quốc tế.
Hiện nay vấn đề đoàn kết
một vấn đề nổi bật “đoàn
kết truyền thống quý báu
tạo nên sức mạnh to lớn đ
dân tộc vượt qua mọi khó
khăn thử thách chiến thắng
kẻ thù.
Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ
đại kính yêu của Đảng ta đã
từng khẳng định “đoàn kết
sức mnh then chốt của
thành công” để hiểu sâu sắc
vấn đề này chúng ta cần đi
sâu phân tích chúng ta
cần phải làm để giữ đoàn
kết thống nhất của Đảng
trong điều kiện mới.
Trước hệt đoàn kết thống
nhất một quy luật trưởng
thành của Đảng. Tại sao
đoàn kết quy luật? Theo
quan điểm của một số nhà
kih điển đã cho rằng:
Thứ nhất, tưởng của M
Angghen: các ông là nhà
sáng lập CNXHKH, phát hiện
ra sứ mệnh lịch sử của giai
cấp công nhân, c ông ch
ra con đường để giai cấp
công nhân giành thắng lợi
phải tổ chức ra chính Đảng
của nh, tập hợp đông đảo
quần chúng:
Một, Đảng phải được tổ
chức theo nguyên tắc chặt
chẽ thống nhất về chính trị,
tư tưởng và tổ chức.
Hai, đoàn kết thống nhất
trong Đảng phải đi đôi với
đấu tranh thanh trừng những
phần tử cơ hội cải lương
chủ nghĩa bè phái.
Thứ hai, tưởng của
lênin: đặc biệt quan tâm đến
việc xây dựng khối đoàn kết
thống nhất vững chắt trong
Đảng, Người đấu tranh
không mệt mõi mệt mõi vì s
thống nhất đội ngũ Đảng, tự
mình khởi thảo nhiều nghị
quyết những lời kêu gọi
vấn đề này. Lênin cho rằng
đoàn kết thống nhất là truyền
thống của Đảng được bắt
nguồn từ bản chất giai cấp
công nhân à nguồn sức
mạnh dịch tận của
Đảng, người co việc xây
dựng củng cố Đảng
nhằm y dựng củng cố
sự thống nhất đội ngũ Đảng.
Lênin cho rằng nội bộ Đảng
càng đoàn kết, không bị giao
động bao nhiêu thì ảnh
hưởng của Đảng đối với
quần chúng càng lớm bấy
nhiêu.
Trong đoàn kết Đảng cầm
quyền, lênin đặc biệt nhấn
mạnh đến vai trò đoàn kết,
Người cho rằng chia sẽ trog
Đảng à cực kỳ nguy hiểm,
nhất những nước giai
cấp công nhân chỉ chiếm một
tỷ lệ nhỏ trong dân cư.
Còn quan điểm của Đảng
ta chủ tịch H Chí Minh
về vấn đề đoàn kết thống
nhất như thế nào?
Trong các thời kỳ khác
nhau của cách mạng, Đảng
ta luôn quan tâm xây dựng
củng cố s đoàn kết
thống nhất trong Đảng. Đảng
ta cho rằng đoàn kết trong
Đảng nguồn sức mạnh,
sinh mệnh sống còn của
Đảng. đoàn kết thống nhất
trong Đảnglà sở để thống
nhất giai cấp để đoàn kết
toàn dân, đoàn kết quốc tế là
điều kiện để chuyên chính vô
sản thể giành được thắng
lợi. Đảng phải coi việc đoàn
kết thống nhất như giữ gìn
con ngươi của mắt mình,
phái một tôi ác lớn đối với
Đảng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh kế
thừa truyền thống dân tộc,
tưởng Hồ Chí Minh về đoàn
kết đã khái quát “đoàn kết,
đoàn kết, đại đoàn kết”,
người cho rằng đoàn kết bắt
nguồn từ nhiệm vụ chính trị ,
đoàn kết chính then chốt
của thành ng, người rất
quan tâm chăm lo, bảo vệ sự
thống nhất của phong trào
cộng sản công nhân quốc
tế trên nền tảng CN Mác-
lênin và chủ nghĩa quốc tế vô
sản. vậy đoàn kết thống
nhất là quy luật trưởng thành
của Đảng, Đảng không thể
phát triển vững vàng được
nếu trong Đảng xảy ra tình
trạng chia sẽ, bè phái.
Để làm tốt đoàn kết thống
nhất trong Đảng cần hiểu:
đoàn kết nghĩa là cùng
bàn bạc thảo luận một cách
dân chủ các vấn đề lãnh
đạo, sinh hoạt của Đảng.
Nghị quyết đúng đắn phải
được đa số thông qua
chấp hành một cách triệt để.
Đoàn kết trong Đảng
không tình trạng “trống
đánh xuôi, kèn thổi ngược”
trong Đảng không phân
chia thành những b phận
không muốn cùng nhau hợp
tác, trong Đảng không
mần móng để nảy sinh một
tổ chức mới. Đoàn kết
trong Đảng không những
tập đoàn, không những
cương lĩnh, những kế hoạch
hành động riêng. Đ làm tốt
đoàn kết là phải giải quyết tốt
các mối quan hệ giữa đảng
viên với đảng viên, đảng viên
với tổ chức Đảng, tổ chức
Đảng cấp dưới với tổ chức
Đảng cấp trên, các tổ chức
Đảng với toàn Đảng, c tổ
chức Đảng với các tổ chức
Đảng, tổ chức Đảng với hệ
thống chính trị, Đảng với
CAU_4 - Trang 2
CAU_4 - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
CAU_4 9 10 274