Ktl-icon-tai-lieu

CAU_4A

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2499 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 4: Đoàn kết thống nhất trong Đảng.
Bài làm
Đoàn kết thống nhất trong Đảng là quy luật trưởng thành của Đảng. Vì vậy khi
đề cập đến vấn đề này, Mác-Aêngghen đã giành phần lớn trí tuệ trí tuệ và sức lực
của mình để xây dựng chính Đảng độc lập, cách mạng của GC công nhân. Hai ông
khẳng định: “sự thành công của phong trào công nhân ở mỗi nước chỉ có thể đảm
bảo bằng sức mạnh của sự thống nất và sự có tổ chức” (Mác-Aêngghen tuyển tập,
Tập 3, NXB ST, Hà Nội 1984, Trang 26).
Kế thừa tư tưởng của Mác-ăngghen và qua quá trình hoạt động xây dựng
Đảng Lênin cho rằng: “sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bắt nguồn từ bản chất của
giai cấp công nhân và đó là nguồn gốc sức mạnh vô địch và vô tận của Đảng” (Lênin
Toàn Tập, Tập 2, NXB Tiến Bộ, Trang 107-108).Và để phát huy sức mạnh vô địch và
vô tận đó, cần phải đấu tranh, thanh trừ chủ nghĩa cơ hội, cải lương và chủ nghĩa bè
phái. Ngương chỉ rõ “trong một nước đang thực hiện chuyên chính vô sả thì một sự
chia rẽ trong nội bộ GC vô sản hoặc giữa Đảng của GC vô sản với quần chúng vô
sản không phải chỉ là nguy hiểm mà còn là cực kì nguy hiểm…” (Lênin Tøoàn Tập,
Tập 42, Trang 336).
Đảng ta coi đoàn kết trong Đảng là sinh mệnh của Đảng, là vấn đề sống còn
của cách mạng, là cơ sở để thống nhất GC là điều kiện để đoàn kết toàn dân đưa
cách mạng đến thắng lợi. Do đó, Đảng ta luôn quan tâm xây dựng và củng có sự
đoàn kết thống nhất trong Đảng qua các thời kì khác nhau trên con đường cách
mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của
thành công”, điều lệ đầu tiên của Đảng thông qua tại đại hội I (3/1935) ghi rõ: Đảng
là một khối thống nhất về tổ chức, hướng hành động. Đảng tuyệt đối không thoả hiệp
với những xu hướng bè phái. Mọi sự chia rẽ là tội ác lớn nhất đối với Đảng. Đảng
luôn nhắc nhở các cấp bộ Đảng, toàn thể Đảng viên phải hết sức quan tâm xây
dựng và giữ gìn sự thống nhất như giữ gìn con ngương của mất mình.
Đoàn kết thống nhất trong Đảng phải dựa trên những cơ sở sau đây:
1.Đoàn kết thống nhất dựa trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh và đường lối, chính sách đúng của Đảng. Đây là một bài học kinh nghiệm then
chốt trong việc xây dựng đoàn kết thống nhất trong Đảng. Bởi vì chỉ có trên cơ sở
chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối chính sách của Đảng mới
cung cấp cho chúang ta một thế giới quan và phương pháp luận đúng đắn trong
đánh giá, giải quyết các vấn đề. Xa rời nó thì sẽ mất phương hướng và xa rời mục
tiêu đoàn kết của Đảng, dẽ rơi vào đoàn kết theo k...
Câu 4: Đoàn kết thống nhất trong Đảng.
Bài làm
Đoàn kết thống nhất trong Đảng quy luật trưởng thành của Đảng. vậy khi
đề cập đến vấn đề này, Mác-Aêngghen đã giành phần lớn trí tuệ trí tuệ sức lực
của mình để xây dựng chính Đảng độc lập, cách mạng của GC công nhân. Hai ông
khẳng định: “sự thành công của phong trào công nhân mỗi nước chỉ thể đảm
bảo bằng sức mạnh của sự thống nất sự tổ chức” (Mác-Aêngghen tuyển tập,
Tập 3, NXB ST, Hà Nội 1984, Trang 26).
Kế thừa tưởng của Mác-ăngghen qua quá trình hoạt động xây dựng
Đảng Lênin cho rằng: “sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bắt nguồn từ bản chất của
giai cấp công nhân và đó là nguồn gốc sức mạnh vô địch và vô tận của Đảng” (Lênin
Toàn Tập, Tập 2, NXB Tiến Bộ, Trang 107-108).Và để phát huy sức mạnh vô địch và
vô tận đó, cần phải đấu tranh, thanh trừ chủ nghĩa cơ hội, cải lương và chủ nghĩa bè
phái. Ngương chỉ “trong một nước đang thực hiện chuyên chính sả thì một sự
chia rẽ trong nội bộ GC sản hoặc giữa Đảng của GC sản với quần chúng
sản không phải chỉ nguy hiểm còn cực nguy hiểm…” (Lênin Tøoàn Tập,
Tập 42, Trang 336).
Đảng ta coi đoàn kết trong Đảng sinh mệnh của Đảng, là vấn đề sống còn
của cách mạng, là sở để thống nhất GC điều kiện để đoàn kết toàn dân đưa
cách mạng đến thắng lợi. Do đó, Đảng ta luôn quan tâm xây dựng củng sự
đoàn kết thống nhất trong Đảng qua c thời khác nhau trên con đường cách
mạng. Ch tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “đoàn kết sức mạnh, là then chốt của
thành công”, điều lệ đầu tiên của Đảng thông qua tại đại hội I (3/1935) ghi rõ: Đảng
là một khối thống nhất về tổ chức, hướng hành động. Đảng tuyệt đối không thoả hiệp
với những xu hướng phái. Mọi sự chia rẽ tội ác lớn nhất đối với Đảng. Đảng
luôn nhắc nhở các cấp bộ Đảng, toàn thể Đảng viên phải hết sức quan tâm xây
dựng và giữ gìn sự thống nhất như giữ gìn con ngương của mất mình.
Đoàn kết thống nhất trong Đảng phải dựa trên những cơ sở sau đây:
1.Đoàn kết thống nhất dựa trên sở chủ nghĩa Mác-Lênin, tưởng Hồ Chí
Minh đường lối, chính sách đúng của Đảng. Đây là một bài học kinh nghiệm then
chốt trong việc xây dựng đoàn kết thống nhất trong Đảng. Bởi chỉ trên sở
chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối chính sách của Đảng mới
cung cấp cho chúang ta một thế giới quan phương pháp luận đúng đắn trong
đánh giá, giải quyết các vấn đề. Xa rời thì sẽ mất phương hướng xa rời mục
tiêu đoàn kết của Đảng, dẽ rơi vào đoàn kết theo kiểu phường hội, cục bộ địa
phương chủ nghĩa.
Quán triệt bài học này đòi hỏi chúng ta cần phải nắm vững được vị trí, vai trò
của đoàn kết thống nhất và tư tưởng cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh và Đảng về đoàn kết; mỗi cán bộ Đảng viên phải quán triệt sâu sắc đường
lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng để làm sở cho đoàn kết thống
nhất trong tư tưởng và tổ chức; các cấp ủy phải đặc biệt coi trọng việc xây dựng chủ
trương, nhiệm vụ và biện pháp lãnh đạo đúng đắn phù hợp với tình hình đơn vị.
2.Sự đoàn kết thống nhất trong Đảng phải dựa trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt
nguyên tắc tập trung dân chủ. Nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc chỉ đạo và
tổ chức hoạt động của Đảng để đem đến sự thống nhất trong ý chí và hành động, do
CAU_4A - Trang 2
CAU_4A - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
CAU_4A 9 10 164