Ktl-icon-tai-lieu

CAU_6

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2056 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 6: Công tác cán bộ bộ thích ứng, có phẩm chất,
có năng lực đáp ứng được
Bài làm
sự đòi hỏi của nhiệm vụ
Công tác cán bộ là khâu từng giai đoạn, từng thời kỳ.
then chốt trong toàn bộ hoạt Đảng ta đặc biệt coi trọng
động của Đảng, là nguyên việc bồi dưỡng, đào tạo, bố
nhân của mọi nguyên nhân. trí đội ngũ cán bộ chủ chốt.
Vị trí của công tác cán bộ Đảng ta khẳng định :"mức
gắn liền với vai trò đội ngũ chính xác của đường lối,
cán bộ. Cán bộ là 1 trong chính sách và thành công
những nhân tố quan trọng của việc thực hiện đường
quyết định sự thành công lối, chính sách ấy đều tùy
hay thất bại của cách mạng. thuộc cuối cùng ở chất
Lênin chỉ rõ:" trong lịch sử, lượng của công tác cán bộ”.
chưa hề có 1 giai cấp nào Vì thế, công tác cán bộ bao
giành được quyền thống trị, giờ cũng là vấn đề chiếm
nếu nó không đào tạo ra giữ vị trí trung tâm, chiến
được trong hàng ngũ của lược trong quá trình xây
mình những lãnh tụ chính trị, dựng và phát triển của
những đại biểu tiền phong Đảng.
có đủ khả năng tổ chức và
Công tác cán bộ có mối
lãnh đạo phong trào" (Lênin quan hệ chặt chẽ với đường
toàn tập, NXB Tiến bộ, lối và nhiệm vụ chính trị của
Maxcơva, 1974, tập 4, trang Đảng , gắn liền với tổ chức,
473)
với phong trào cách mạng
Ở nước ta, công tác cán của quần chúng.
bộ luôn đặt ở trung tâm sự
- Giữa
đường
lối,
chú ý của Đảng. Đảng ta nhiệm vụ chính trị của Đảng
luôn quán triệt lời dạy của và cán bộ có mối quan hệ
Bác Hồ :"cán bộ là gốc của biện chứng. Có cán bộ lãnh
mọi công việc",”công việc đạo tốt mới có thể đề ra
thành công hay thất bại đều được đường lối và nhiệm vụ
do cán bộ tốt hay kém".(Hồ chính trị đúng; chỉ có trên cơ
Chí Minh toàn tập, NXB sở, đường lối, nhiệm vụ
chính trị QG, HN 1995, tập chính trị đúng mới có thể
5, trang 269). Ở mỗi giai làm sản sinh đội ngũ cán bộ
đoạn, mỗi thời kỳ cách tốt. Cán bộ đào tạo, rèn
mạng, Đảng ta luôn ra sức luyện và trưởng thành mới
xây dựng một đội ngũ cán

thi hành đường lối, nhiệm vụ
chính trị đúng. Quan hệ giữa
đường lối, nhiệm vụ chính trị
với cán bộ là mối quan hệ
nhân quả. Đường lối dúng
sẽ hạn chế đến mức thất
nhất cán bộ mắc phải sai
lầm về khuynh hướng chính
trị, hạn chế bọn cơ hội len lỏi
vào Đảngvà khó lòng lung
lạc được đội ngũ cán bộ
Đảng viên. Ngược lz5I cán
bộ cũng có vai trò rất quyết
định đối với đướng lối và
nhiệm vụ chính trị. Đội ngũ
cán bộ có phẩm chất và
năng lực tốt mới có thể đề ra
đướng lối đúng, mới cụ thể
hóa, bổ sung, hoàn chỉnh
đường lối, mới có thể tổ
chức thực hiện tốt đường
lối. Không có đội ngũ ...
Câu 6: Công tác cán bộ
Bài làm
Công tác cán bộ khâu
then chốt trong toàn bộ hoạt
động của Đảng, nguyên
nhân của mọi nguyên nhân.
Vị t của ng tác n bộ
gắn liền với vai t đội ngũ
cán bộ. n bộ là 1 trong
những nhân tố quan trọng
quyết định sự thành công
hay thất bại của cách mạng.
Lênin chỉ :" trong lịch sử,
chưa hề 1 giai cấp o
giành được quyền thống trị,
nếu không đào tạo ra
được trong hàng ngũ của
mình những lãnh tụ chính trị,
những đại biểu tiền phong
đủ khả năng tổ chức
lãnh đạo phong trào" (Lênin
toàn tập, NXB Tiến bộ,
Maxcơva, 1974, tập 4, trang
473)
nước ta, ng tác n
bộ luôn đặt trung m sự
chú ý của Đảng. Đảng ta
luôn quán triệt lời dạy của
Bác Hồ :"cán bộ là gốc của
mọi công việc",”công việc
thành ng hay thất bại đều
do n b tốt hay kém".(Hồ
Chí Minh toàn tập, NXB
chính trị QG, HN 1995, tập
5, trang 269). mỗi giai
đoạn, mỗi thời kỳ cách
mạng, Đảng ta luôn ra sức
xây dựng một đội ngũ n
bộ thích ứng, phẩm chất,
năng lực đáp ứng được
sự đòi hỏi của nhiệm vụ
từng giai đoạn, từng thời kỳ.
Đảng ta đặc biệt coi trọng
việc bồi dưỡng, đào tạo, bố
trí đội ngũ n bộ chủ chốt.
Đảng ta khẳng định :"mức
chính xác của đường lối,
chính sách thành công
của việc thực hiện đường
lối, chính sách ấy đều tùy
thuộc cuối cùng chất
lượng của công tác cán bộ”.
thế, công tác n bộ bao
giờ cũng vấn đề chiếm
giữ vị trí trung tâm, chiến
lược trong quá trình xây
dựng phát triển của
Đảng.
Công tác n bộ mối
quan hệ chặt chẽ với đường
lối nhiệm vụ chính trị của
Đảng , gắn liền với tổ chức,
với phong trào cách mạng
của quần chúng.
- Giữa đường lối,
nhiệm vụ chính trị của Đảng
cán bộ mối quan hệ
biện chứng. cán b nh
đạo tốt mới thể đề ra
được đường lối nhiệm vụ
chính trị đúng; chỉ có trên
sở, đường lối, nhiệm vụ
chính trị đúng mới thể
làm sản sinh đội ngũ cán bộ
tốt. Cán bộ đào tạo, rèn
luyện trưởng thành mới
thi hành đường lối, nhiệm vụ
chính trị đúng. Quan hệ giữa
đường lối, nhiệm vụ chính trị
với cán b mối quan hệ
nhân quả. Đường lối dúng
sẽ hạn chế đến mức thất
nhất cán bộ mắc phải sai
lầm v khuynh hướng chính
trị, hạn chế bọn cơ hội len lỏi
vào Đảngvà khó lòng lung
lạc được đội ngũ cán bộ
Đảng viên. Ngược lz5I cán
bộ cũng vai trò rất quyết
định đối với đướng lối
nhiệm vụ chính trị. Đội n
cán bộ phẩm chất
năng lực tốt mới có thể đề ra
đướng lối đúng, mới cụ thể
hóa, bổ sung, hoàn chỉnh
đường lối, mới thể tổ
chức thực hiện tốt đường
lối. Khôngđội ngũ cán bộ
tốt thì đường lối nhiệm vụ
chính trị đúng cũng không
thể thành hiện thực trong
cuộc sống. Tức cán bộ
quyết định sự thành bại của
bản thân đường lối. Lênin
từng nói:”nghiên cứu con
người là tìm những n b
bản lĩnh. Hiện nay đó là
then chốt, nếu không thế thì
tất cả mệnh lệnh quyết
định sẽ chỉ mớ giấy lộn".
Với ý nghĩa đó, nên khi tiến
hành công tác cán b phải
gắn với đường lối nhiệm
vụ chính trị.
- Cán bộ là nhân tố chủ
yếu, nhân tố hàng đầu
nhân tố”động" nhất của tổ
chức. Cán bộ là người lập ra
tổ chức. Song đến lược
mình, cán b lai chịu sự chi
phối, rành buộc của tổ chức.
Tổ chức quyết định phương
hướng hành động của
cán bộ. Tổ chức buộc cán
bộ phải hành động theo
nguyên tắc khuôn khổ
nhất định. Tổ chức đúng s
nhân sức mạnh của n b
lên gấp bội. Cán b sức
mạnh khi gắn với tổ chức
nhân danh tổ chức. Tách
khỏi tổ chức, cán bộ mất
sức mạnh quyền lực hiệu
lực do tập thể tạo nên. Do
đó, muốn cán bộ tốt thì phải
gắn công tác cán bộ với tổ
chức, chăm lo y dựng t
chức.
- Cán bộ phong trào
cách mạng của quần chúng
mi quan hệ biện chứng,
nên khi tiến hành công tác
cán bộ phải kết hợp với
phong trào của quần chúng
mới có hiệu quả.
Phong trào cách mạng
của quần chúng m sản
sinh những cán bộ tốt. Đó
môi trường rèn luyện, thử
thách sàng lọc cán bộ.
Mặt khác cán bộ lại người
tuyên truyền, tổ chức, duy trì
phong trào ch mạng của
quần chúng. Do đó muốn
đội ngũ cán bộ tốt thì khi tiến
hành công tác cán bộ phải
quan tâm xây dựng phong
trào cách mạng của quần
chúng, thông qua phong trào
để lựa chọn n bộ đưa đi
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
được đào tạo lại phải được
thử thách rèn luyện trong
phong trào ch mạng của
quần chúng.
Từ vị trí vai trò mối
quan h giữa ng tác n
bộ đối với quá trình y
dựng phát triển Đảng cho
nên khi cách mạng chuyển
giai đoạn đường lối
nhiệm vụ chính trị they đổi
công tác cán bộ cũng phải
đươc đổi mới. Đại hội VI của
Đảng đánh dấu bước ngoặt
ý nghĩa chiến lược trong
quá trình cách mạng VN.
Tại Đại hội Đảng ta đã
nghiêm túc phê bình những
sai lầm, khuyết đi63m khẳng
định các quan điểm, phương
hướng ch trương đổi mới
toàn diện trong đó đổi
mới đội n cán bộ đặc biệt
là”đổi mới n b lãnh đạo
các cấp mắt ch quan
trọng I Đảng ta phải nắm
chắc đ thúc đẩy cuộc cải
cách ý nghĩa cách mạng”
Đại hội VII của Đảng lại tiếp
tục khẳng định”tiếp tục đổi
CAU_6 - Trang 2
CAU_6 - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
CAU_6 9 10 2