Ktl-icon-tai-lieu

CAU_8

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2254 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 8 : Công tác quầnhiện sinh động bằng đường
chúng của đảng (liên hệlối, chính sách đó thông qua
thực tiễn) Cần động viên mọinhà nước xã hội chủ nghĩa,
tiềm năng sáng tạo, phát huycác tổ chức quần chúng, tổ
vai trò làm chủ của nhân dânchức xã hội và tổ chức Đảng.
nhằm đẩy mạnh công nghiệp Như vậy, nói đến công tác
hóa, hiện đại hóa”. Đồng chíquần chúng là nói đến số
hãy phân tích khẳng định trênđông dân cư, nhân dân, dân
của Đảng, ý nghĩa thực tiễntộc, quốc gia. Quần chúng là
của vấn đề đối với yêu cầuphạm trù mang tính lịch sử
đổi mới nội dung công tácvì mỗi thời kỳ lịch sử thì số
quần chúng của Đảng, đáplượng, trình độ… chính trị
ứng giai đoạn công nghiệpquần chúng khác nhau.
Trong xã hội phong kiến,
hóa, hiện đại hóa
quần chúng là giai cấp nông
- Phân tích vai trò quần dân. Trong xã hội tư bản
chúng và công tác vận động quần chúng lao động không
quần chúng trong quá trình chỉ là nông dân mà còn là
cách mạng, nhất là trong thời giai cấp công nhân. Trong
kỳ đổi mới ?
xã hội xã hội chủ nghĩa quần
- Nội dung đổi mới công chúng bao gồm công nhân,
nông dân, trí thức.
tác vận động quần chúng :
Vậy công tác vận động
. Quan điểm vận động quần chúng là gì?. Là toàn
quần chúng
bộ hoạt động của Đảng cộng
sản
. Công tác chăm lo lợi ích nhằm thắt chặt mối
quan hệ giữa Đảng và nhân
của quần chúng
dân để tán thành lực lượng
- Những biện pháp làm cách mạng, để hoàn thành
tốt công tác quần chúng của nhiệm vụ đặt ra. Mối quan
Đảng trong giai đoạn mới
hệ giữa Đảng với nhân dân
là tiêu chí để đánh giá Đảng
Bài làm
cách mạng hay không?,
Công tác quần chúng của
Đảng cơ hội hay đảng cải
Đảng, hiểu theo nghĩa rộng là
lương. Mối quan hệ giữa
toàn bộ hoạt động của Đảng
Đảng với nhân dân là mối
cộng sản nhằm tăng cường
quan hệ biện chứng, tác
mối liên hệ máu thịt giữa Đảng
động hai chiều. Một mặt
với nhân dân. Trong chủ nghĩa
Đảng chịu trách nhiệm mọi
xã hội, mối liên hệ đó được thể

mặt với nhân dân, chăm lo
bảo vệ quyền lợi cho nhân
dân, có trách nhiệm giúp đỡ,
dẫn dắt nhân dân. Mặt
ngược lại về phía nhân dân
cũng thực hiện thái độ trách
nhiệm của mình trước sự
nghiệp cách mạng do đảng
đứng ra tổ chức. Vì vậy, mối
quan hệ giữa Đảng với nhân
dân là một tất yếu khách
quan để giành thắng lợi của
cách mạng. Lênin đã chỉ rõ:
“Chúng ta cần những đảng
viên có liên hệ thực tế
thường xuyên với quần
chúng và biết lãnh đạo quần
chúng đó, vì trong quần
chúng nhân dân chúng ta chỉ
tựa như một giọt nước trong
đại dương và chỉ khi nào
hiểu được đúng ý nguyện
của nhân dân thì chúng ta
mới quả...
Câu 8 : Công tác quần
chúng của đảng (liên hệ
thực tiễn) Cần động viên mọi
tiềm năng sáng tạo, phát huy
vai trò làm chủ của nhân dân
nhằm đẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa”. Đồng chí
hãy phân tích khẳng định trên
của Đảng, ý nghĩa thực tiễn
của vấn đ đối với u cầu
đổi mi nội dung ng tác
quần chúng của Đảng, đáp
ứng giai đoạn công nghiệp
hóa, hiện đại hóa
- Phân tích vai trò quần
chúng công tác vận động
quần chúng trong quá trình
cách mạng, nhất trong thời
kỳ đổi mới ?
- Nội dung đổi mới công
tác vận động quần chúng :
. Quan điểm vận động
quần chúng
. Công tác chăm lo lợi ích
của quần chúng
- Những biện pháp làm
tốt công tác quần chúng của
Đảng trong giai đoạn mới
Bài làm
Công c qun chúng ca
Đng, hiu theo nghĩa rng là
toàn bộ hoạt động ca Đng
cng sn nhm tăng ờng
mi liên h máu tht giữa Đng
vi nhân dân. Trong ch nghĩa
xã hi, mi ln hđó được thể
hin sinh đng bng đưng
li, chính sách đó thông qua
nhà nưc xã hi ch nghĩa,
các t chc qun cng, t
chức hi tchc Đng.
Như vậy, nói đến công tác
quần chúng là nói đến số
đông dân cư, nhân n, dân
tộc, quốc gia. Quần chúng
phạm trù mang tính lịch sử
mi thời kỳ lch sử thì số
lượng, trình độ… chính trị
quần chúng khác nhau.
Trong hội phong kiến,
quần chúng giai cấp nông
dân. Trong hội bản
quần chúng lao động không
chỉ nông dân còn
giai cấp công nhân. Trong
xã hội xã hội chủ nghĩa quần
chúng bao gồm công nhân,
nông dân, trí thức.
Vậy ng tác vận động
quần chúng gì?. Là toàn
bộ hoạt động của Đảng cộng
sản nhằm thắt chặt mối
quan hệ giữa Đảng nhân
dân để tán thành lực lượng
cách mạng, đ hoàn thành
nhiệm vụ đặt ra. Mối quan
hệ giữa Đảng với nhân dân
tiêu chí để đánh giá Đảng
cách mạng hay không?,
Đảng hội hay đảng cải
lương. Mối quan hệ giữa
Đảng với nhân dân mi
quan hệ biện chứng, tác
động hai chiều. Một mặt
Đảng chịu trách nhiệm mọi
mặt với nhân dân, chăm lo
bảo vệ quyền lợi cho nhân
dân, có trách nhiệm giúp đỡ,
dẫn dắt nhân dân. Mặt
ngược lại về phía nhân dân
cũng thực hiện thái độ trách
nhiệm của mình trước sự
nghiệp cách mạng do đảng
đứng ra tổ chức. vậy, mối
quan hệ giữa Đảng với nhân
dân một tất yếu khách
quan để giành thắng lợi của
cách mạng. Lênin đã chỉ rõ:
“Chúng ta cần những đảng
viên liên h thực tế
thường xuyên với quần
chúng biết lãnh đạo quần
chúng đó, trong quần
chúng nhân dân chúng ta chỉ
tựa như một giọt nước trong
đại dương ch khi nào
hiểu được đúng ý nguyện
của nhân dân thì chúng ta
mới quản lý n nước
được”.
Quan điểm chủ nghĩa
Mác-Lênin về vai trò quần
chúng ng tác vận động
quần chúng được thể hiện:
trong hội loài người
không phải ngay t đầu
người ta đã nhận thức
nhận thức một cách đầy đủ,
đúng đắn về vai trò, vị trí của
quần chúng nhân dân lao
động phải trãi qua một
giai đoạn lịch sử nhất định.
Vai trò của quần chúng nhân
dân lao động trong lịch sử
mới được thừa nhận ngày
càng nâng cao theo đà tiến
hóa của lịch sử nhân loại.
Mác sáng kiến quan
niệm duy vật lề lịch sử dẫn
đến quan niệm thay đổi về
lịch sử thế giới. Mác chỉ ra
các quy luật phát triển của
xã hội loài người. Mác đã chỉ
ra được động lực cuộc ch
mạng hội. vậy, ch
nghĩa c cho rằng quần
chúng nhân dân lao đng
người sáng tạo chân chính
ra lịch sử. Thứ hai học
thuyết giá trị thặng dư, Mác
chỉ ra s hình thành phát
triển xã hội tư bản và sự diệt
vong của chủ nghĩa tư bản.
Lênin nhấn mạnh, muốn
khai thác sức mạnh của
quần chúng thì phải đặt
quần chúng dưới sự lãnh
đạo của đảng cách mạng,
chúng ta cần những đảng
liên hệ thực tế thường
xuyên với quần chúng
biết lãnh đo quần chúng
đó. Đặc biệt nhấn mạnh phải
luôn giữ mối quan hệ giữa
Đảng với nhân dân.
Đảng ta khẳng định
quán triệt quan điểm nghiêm
túc chủ nghĩa Mác-Lênin về
công tác vận động quần
chúng, được thể hiện trong
tưởng Hồ Chí Minh, Bác
nói: “Trong bầu trời không
quý bằng nhân dân,
trong thế giới không
mạnh bằng nhân dân, không
vinh dự hơn được
phục vụ nhân dân”. Đảng ta
trí tuệ, cách mng
khoa học, lãnh đạo tốt nhân
dân lao động.
Thể hiện trong văn kiện
nghị quyết của Đng (Văn
kiện đại hội III, 1960) “Đảng
sự nghiệp cách mạng, là
sự nghiệp của quần chúng
chứ không phải sự nghiệp
riêng của nhân, anh hùng
nào”. Thành công của Đảng
ta Đảng biết tìm ch
phát huy lực lượng cách
mạng tận trong nhân dân
lãnh đạo nhân dân chiến
đấu dưới cờ bách chiến
bách thắng của chủ nghĩa
Mác-Lênin. Trong văn kiện
đại hội VI Đảng khẳng định
“lấy dân làm gốc”. Đại hội
VII: “toàn bộ hoạt đng của
Đảng phải xuất phát từ lợi
ích và nguyện vọng của
nhân n, sức mạnh của
Đảng là mối quan h giữa
Đảng với nhân dân, quan hệ
xa rời quần chúng làm
giảm sức mạnh của Đảng và
nhà nước”.
Những đặc điểm mới
ảnh hưởng trực tiếp đến
công tác quần chúng của
Đảng trong thời kỳ mới ta
cần lưu ý: đó cách mạng
nước ta sự đổi mới, nền
CAU_8 - Trang 2
CAU_8 - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
CAU_8 9 10 188