Ktl-icon-tai-lieu

CAU_9

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2787 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 9: Công tác kiểm tra có vị trí cực kỳ
quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh
đạo của Đảng. Dùng lý luận và thực tiễn là
rõ khẳng định trên của Đảng. Đề xuất giải
pháp tăng cường công tác kiểm tra đáp ứng
thời ký mới của cách mạng, liên hệ địa
phương và cơ sở.
- Phân tích vị trí quan trọng của công tác
kiểm tra Đảng ?
- Thực trạng công tác kiểm tra Đảng và
giải pháp ?
- Ý nghĩa thực tiễn ?
Bài làm
Chúng ta biết rằng, hoạt động của tổ
chức và con người trong xã hội là hoạt
động có ý thức, Do vậy mà trước khi hành
động, các tổ chức và con người đều phải
suy nghĩ, xác định rõ ý định, chủ trương, kế
hoạch tiến hành và tổ chức thực hiện nó
trong thực tiển. Song thực tiễn không phải
là vĩnh hằng bất biến ma no luôn vận động
và phát triển nên ý định chủ trương, kế
hoạch dù đã xác định và chuẩn bị kỹ đến
đâu cũng phải có sơ hở, thậm chí sai lầm.
Do đó mà tổ chức, cá nhân dù có tài hoa,
khoa học và công nghệ phát triển cao cũng
không thể hiểu hết lường hết được mọi
việc. Vì lẽ đó ma muốn đạt được kết quả
trong thực tiển phải xem xét tình hình thực
tế để nhận xét, đánh giá nghĩa là phi kiểm
tra. Trong thời kỳ xây dựng CNXH, nhất là
trong công cuộc đổi mới hiện nay, đã và
đang có rất nhiều vấn đề mới nảy sinh, tình
trạng thế giới và trong nước có nhiều phức
tạp và đồng thời xuất hiện những thời cơ

thuận lợi cũng vừa có khó khăn, thách thức,
đòi hỏi Đảng phải thường xuyên tiếp cận,
nắm bắt và xử lý đối tượng, nội dung và
nhiệm vụ lãnh đạo cần đa dạng, phong phú
sinh động…
Công tác kiểm tra trở thành một nhu cầu
không thể thiếu trong hoạt động của mỗi tổ
chức và từng đảng viên. Thực tiển lãnh đạo
của Đảng ta từ khi thành lập đến nay đã
khẳng định kiểm tra là một trong những
chức năng lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo
phải có kiểm tra “ Lãnh đạo ma không kiểm
tra thì coi như không có lãnh đạo”,công tác
kiểm tra có vị trí cực kỳ quan trọng trong
toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng.
Vậy công tác kiểm tra Đảng là gì? Công
tác kiểm tra Đảng là hoạt động của Đảng
tác động vào tổ chức và cá nhân người
đảng viên. Căn cứ vào tiêu chuẩn, văn bản
qui định hiện hành định giá, nhận xét ưu
khuyết điểm, khắc phục khuyết điểm nhằm
thực hiện quyết định đưa ra nhằm đem lại
hiện quả.
Vì sao công tác kiểm tra có vị trí cực
kỳ quan trong trong toàn bộ hoạt động
lãnh đạo của Đảng.
Theo quan điểm của CN Mác-lênin thì
công tác kiểm tra như là một phương thức
hành động để thực hiện mục đích, trong
điều kiện Đảng lãnh đạo toàn xã hội. Kiểm
tra Đảng có tầm quan trọng đặc biệt, nó là
một trong hai...
Câu 9: Công tác kiểm tra vị trí cực kỳ
quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh
đạo của Đảng. Dùng luận thực tiễn
khẳng định trên của Đảng. Đ xuất giải
pháp tăng cường công tác kiểm tra đáp ứng
thời mới của cách mạng, liên hệ địa
phương và cơ sở.
- Phân tích vị trí quan trọng của công tác
kiểm tra Đảng ?
- Thực trạng công tác kiểm tra Đảng
giải pháp ?
- Ý nghĩa thực tiễn ?
Bài làm
Chúng ta biết rằng, hoạt động của tổ
chức con người trong hội là hoạt
động ý thức, Do vậy mà trước khi hành
động, các tổ chức con người đều phải
suy nghĩ, xác định ý định, chủ trương, kế
hoạch tiến hành tổ chức thực hiện nó
trong thực tiển. Song thực tiễn không phải
vĩnh hằng bất biến ma no luôn vận động
phát triển nên ý định chủ trương, kế
hoạch đã xác định chuẩn bị kỹ đến
đâu cũng phải hở, thậm chí sai lầm.
Do đó mà tổ chức, nhân tài hoa,
khoa học công nghệ phát triển cao cũng
không thể hiểu hết lường hết được mọi
việc. lẽ đó ma muốn đạt được kết quả
trong thực tiển phải xem xét tình hình thực
tế để nhận xét, đánh giá nghĩa phi kiểm
tra. Trong thời kỳ xây dựng CNXH, nhất
trong công cuộc đổi mới hiện nay, đã
đang rất nhiều vấn đề mới nảy sinh, tình
trạng thế giới trong nước nhiều phức
tạp đồng thời xuất hiện những thời
thuận lợi cũng vừa có khó khăn, thách thức,
đòi hỏi Đảng phải thường xuyên tiếp cận,
nắm bắt xử đối ợng, nội dung
nhiệm vụ lãnh đạo cần đa dạng, phong phú
sinh động…
Công tác kiểm tra trở thành một nhu cầu
không thể thiếu trong hoạt động của mỗi tổ
chức và từng đảng viên. Thực tiển lãnh đạo
của Đảng ta từ khi thành lập đến nay đã
khẳng định kiểm tra một trong những
chức năng lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo
phải kiểm tra Lãnh đạo ma không kiểm
tra thì coi như không lãnh đạo”,công tác
kiểm tra vị trí cực kỳ quan trọng trong
toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng.
Vậy công tác kiểm tra Đảng gì? Công
tác kiểm tra Đảng hoạt động của Đảng
tác động vào tổ chức nhân người
đảng viên. Căn cứ vào tiêu chuẩn, văn bản
qui định hiện hành định giá, nhận xét ưu
khuyết điểm, khắc phục khuyết điểm nhằm
thực hiện quyết định đưa ra nhằm đem lại
hiện quả.
sao công tác kiểm tra vị trí cực
kỳ quan trong trong toàn b hoạt động
lãnh đạo của Đảng.
Theo quan điểm của CN Mác-lênin thì
công tác kiểm tra như một phương thức
hành động để thực hiện mục đích, trong
điều kiện Đảng lãnh đạo toàn hội. Kiểm
tra Đảng tầm quan trọng đặc biệt,
một trong hai yếu tố quyết định sự thành bại
của các quyết định. Lênin nêu rõ: “khi
đường lối chính sách đã được xác định,
phương hướng đã được thông qua thì
nhiệm vụ tổ chức thực hiện phải đặt lên
hàng đầu sự lãnh đạo phải chuyển
trọng tâm từ việc soạn thảo các sắc lệnh
mệnh lệnh sang việc lựa chọn người
kiểm tra sự thực hiện”. (Lê nin toàn tập, bản
tiếng Việt, tập 44, nxb tiến bộ 1978 trang
450)
Với Đảng ta trong hoạt động lãnh đạo
luôn luôn coi trọng công tác kiểm tra, coi đó
một nguyên tắc, một khâu quan trọng
trong q trình lãnh đạo công tác xây
dựng Đảng. Đồng thời xác định kiểm tra
một chức năng lãnh đạo chủ yếu của Đảng.
Bác hồ đã chỉ rõ “khi đã có chính sách đúng
, thì sự thành công hay thất bại của chính
sách đó là do nơi tổ chức công việc, nơi lựa
chọn cán bộ do nơi kiểm tra. Nếu ba
điều ấy sơ sài thì chính đúng cũng vô ích”.
Đến Đại hội 9 của Đảng 4/2001 tiếp tục
nhấn mạnh Đảng phải tăng cường công
tác kiểm tra của c cấp ủy, của ủy ban
kiểm tra các cấp” (Đại hội 9, trang 146)
Công tác kiểm tra gắn liền một cách tất
yếu với sự lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo
không chỉ việc xây dựng đường lối,
chính sách, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng,
việc tổ chức thực hiện bố trí cán bộ
lãnh đạo cònkiểm tra, không những kiểm
tra việc thực hiện đường lối, cương lĩnh
chính trị, ch trương chính ch, còn
kiểm tra bản thân cương lĩnh chính trị,
đường lối chính sách đó kiểm tra cả các
tổ chức tiến hành, kiểm tra nhằm đảm bảo
đường lối chính sách được xác định đúng,
được quán triệt tổ chức thực hiện thắng
lợi trong thực tiển. Đây một vấn đề
tính nguyên tắc, vừa là chức năng lãnh đạo,
vừa trách nhiệm , phương pháp,qui trình
lãnh đạo của Đảng.
CAU_9 - Trang 2
CAU_9 - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
CAU_9 9 10 951