Ktl-icon-tai-lieu

Cha giàu cha nghèo

Được đăng lên bởi tranhung
Số trang: 320 trang   |   Lượt xem: 6768 lần   |   Lượt tải: 27 lần
Robert Kiyosaki và Sharon Lechter

Cha giàu cha nghèo

Robert Kiyosaki và Sharon Lechter

Cha giàu cha nghèo
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: 
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Tập I - Lời nói đầu
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng 8
Chƣơng 9
Chƣơng 10
Phần kết
Tập II - Để đƣợc thoải mái về tiền bạc
Phục lục tập 2
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Cha giàu cha nghèo

Robert Kiyosaki và Sharon Lechter
Chƣơng 5
Chƣơng 6
TẬP III - Lời mở đầu
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
TẬP IVChƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
TẬP V Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng 8
Chƣơng 9
Chƣơng 10

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Cha giàu cha nghèo

Robert Kiyosaki và Sharon Lechter
Chƣơng 11

Robert Kiyosaki và Sharon Lechter
Cha giàu cha nghèo
Biên dịch: Thiên Kim
Tập I - Lời nói đầu
Nguyên tác tiếng Anh: Rich Dad Poor Dad

Một trong những nguyên nhân khiến ngƣời giàu ngày càng giàu, ngƣời nghèo ngày càng nghèo, còn
Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Cha giàu cha nghèo

Robert Kiyosaki và Sharon Lechter

giới trung lƣu thì thƣờng mắc nợ chính là vì chủ đề tiền bạc thƣờng đƣợc dạy ở nhà chứ không phải
ở trƣờng.
Hầu hết chúng ta học cách xử lý tiền bạc từ cha mẹ mình, và thƣờng thì ngƣời nghèo không dạy con
về tiền bạc mà chỉ nói đơn giản là: “Hãy đến trƣờng và học cho chăm chỉ.” Và rồi đứa trẻ có thể sẽ
tốt nghiệp với một số điểm xuất sắc nhƣng với một đầu óc nghèo nàn về cách quản lý tiền bạc, vì
trƣờng học không dạy về chuyện tiền nong mà chỉ tập trung vào việc giáo dục sách vở và những kỹ
năng nghề nghiệp mà không nói gì về kỹ năng tài chính.
Đó chính là lý do tại sao những nhân viên ngân hàng, bác sĩ, kế toán thông minh dù đạt đƣợc nhiều
điểm số xuất sắc ở trƣờng nhƣng lại gặp nhiều rắc rối tài chính suốt đời. Và những món nợ quốc gia
chóng mặt thƣờng bắt nguồn từ những vị lãnh đạo có học vấn cao, nhƣng chỉ đƣợc huấn luyện rất ít
hoặc không có chút kỹ năng nào về vấn đề tài chính.
Một quốc gia có thể tồn tại nhƣ thế nào nếu việc dạy trẻ con quản lý tiền bạc vẫn là trách nhiệm
của phụ huynh, mà hầu hết họ không có nhiều kiến thức về vấn đề này?
Chúng ta phải làm gì để thay đổi số phận tiền bạc lận đận của mình? Nhà giàu đã làm giàu nhƣ thế
nào từ hai bàn tay trắng?
Có lẻ bạn sẽ tìm thấy cho mình những lời giải đáp về các ...
Cha giàu cha nghèo Robert Kiyosaki và Sharon Lechter
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Robert Kiyosaki và Sharon Lechter
Cha giàu cha nghèo
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Tp I - Lời nói đầu
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Chƣơng 5
Chƣơng 6
Chƣơng 7
Chƣơng 8
Chƣơng 9
Chƣơng 10
Phn kết
Tp II - Để đƣợc thoải mái về tin bc
Phc lc tp 2
Chƣơng 1
Chƣơng 2
Chƣơng 3
Chƣơng 4
Cha giàu cha nghèo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cha giàu cha nghèo - Người đăng: tranhung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
320 Vietnamese
Cha giàu cha nghèo 9 10 397