Ktl-icon-tai-lieu

chất lượng và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Được đăng lên bởi Tuong Nguyen
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1293 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Những Vấn Đề Địa lý kinh tế xã hội Việt Nam

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
--------------------------

TIỂU LUẬN
HỌC PHẦN:

NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM

Đề tài:
CHẤT LƯỢNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHÂT LƯỢNG NGUỒN
NHÂN LỰC CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Giảng viên hướng dẫn:
TS. Trần Văn Thắng

Học viên thực hiện:
Nguyễn Văn Tương
Lớp: Cao Học Địa Lí Học K22

Huế Tháng 10/2014

Nguyễn Văn Tương - Lớp: CH Địa Lí Học K22

1

Những Vấn Đề Địa lý kinh tế xã hội Việt Nam

LỜI CẢM ƠN
Em xin chân thành cảm ơn
Giảng viên T.S Trần Văn Thắng
Đã hướng dẫn em hoàn thành
Đề tài này
Học viên
Nguyễn Văn Tương

MỤC LỤC
Nguyễn Văn Tương - Lớp: CH Địa Lí Học K22

2

Những Vấn Đề Địa lý kinh tế xã hội Việt Nam

..............................
Trang
A. PHẦN MỞ ĐẦU.............................................................................................5
I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI...................................................................................5
II. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI...............................5
1. Mục tiêu.....................................................................................................5
2. Nhiệm vụ nghiên cứu.................................................................................6
III. PHẠM VI NGHIÊN CỨU..........................................................................6
IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...............................................................6
B. PHẦN NỘI DUNG..........................................................................................7
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LAO ĐỘNG...........................................7
I.1 Các khái niệm liên quan...........................................................................7
I.1.1 Nguồn lao động..................................................................................7
I.1.2 Chất lượng nguồn lao động................................................................7
I.1.3 Vai trò của chất lượng nguồn lao động đối với sự phát triển kinh tế.8
I.2 Phát triển nguồn nhân lực.........................................................................9
I.3 Công nghiệp hóa – hiện đại hóa.............................................................10
I.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn lao động........................10
I.4.1 Dân số..............................................................................................10
I.4.2 Giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa........................................................11...
Những Vấn Đề Địa lý kinh tế xã hội Việt Nam
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
--------------------------
TIỂU LUẬN
HỌC PHẦN:
NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM
Đề tài:
CHẤT LƯỢNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHÂT LƯỢNG NGUỒN
NHÂN LỰC CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Giảng viên hướng dẫn: Học viên thực hiện:
TS. Trần Văn Thắng Nguyễn Văn Tương
Lớp: Cao Học Địa Lí Học K22
Huế Tháng 10/2014
Nguyễn Văn Tương - Lớp: CH Địa Lí Học K22
1
chất lượng và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chất lượng và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Người đăng: Tuong Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
chất lượng và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 9 10 328