Ktl-icon-tai-lieu

chemistry exercises

Được đăng lên bởi Thành Nguyễn
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 881 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Exercises in
Organic Chemistry

© GalChimia, S.L., 2004

3
Exercise 1.

R
O

i

O

S

O
O

S

OH

ii

A
O

OTBDMS

OH

HO
OBn

B

O

O
OBn

R = p-methoxyphenyl

i: a) Cl2C2O2, DMSO, Et3N, CH2Cl2, -78 ºC; b) 1,3-Propanedithiol (2.5 equiv), BF3·Et2O, CH2Cl2, 0 ºC;
c) p-methoxybenzaldehyde dimethyl acetal, p-TsOH, DMF, t.a..

ii: a) 1º- Compound A (1.5 equiv), n-BuLi (1.5 equiv), TMEDA (6 equiv), THF, -78 → -20 ºC; 2º- DMPU
(6 equiv); 3º- Compound B (1 equiv), THF, -20 ºC; b) TBDMSOTf, 2,6-lutidine, CH2Cl2, 0 ºC; c)
DIBAL, CH2Cl2, -78 → 0 ºC; d) DMSO, SO3·py, Et3N, CH2Cl2, t.a.; e) Vinylmagnesium bromide,
THF, -78 ºC; f) HF, CH3CN, H2O, CH2Cl2, t.a..
Notes:
TMEDA is a complexating agent which withdraws the lithium cation, increasing the reactivity of the
organolithium reagents.
The addition of DMPU on the step ii a) increases the reaction yield.
The reductive opening of bencylidene acetals using DIBAL yields the primary alcohol and an ether.
Conditions ii d) yield an aldehyde.
On the step ii e), the addition of the magnesium reagent produces mainly the S epymer.
On the step ii f), the cyclation yields the more stable acetal.
Bibliography: Smith III, A.B.; Duan, J.J.-W.; Hull, K.G.; Salvatore, B.A. Tetrahedron Lett. 1991, 32,
4855.

4
Exercise 2.
HO
HO

O

O

O

i

O

Me

O

Me

H
Me

i: a) IO4H; b) NaBH4; c) BnCl, KOH; d) H2O, H+ cat.; e) NaBH4; f) Acetone, H+, azeotropic water
removal; g) H2, Pd/C; h) IO4H; i) Ph3P=CHCOMe; j) H2, Pd/C; k) p-TsOH.
Bibliography: ApSimon, Vol. 4, 154.

Exercise 3.

OMe

O
TIPS

+

N ClCO2R*

TIPS

i
N

i: a) 1º- 3-buthenyl magnesium bromide; 2º- H3O+; b) 1º- OsO4 (cat.), NaIO4; 2º- L-Selectride; c)
Ph3P, NCS, CH2Cl2; d) NaOMe, MeOH.
Notes:
R* stands for (-)-trans-2-(α-cumyl)cyclohexyl (TCC), a chiral auxiliary.
The mixture of Ph3P and NCS transforms alcohols in chlorides.
Bibliography: Comins, D.L.; Chen, X. y Morgan, L.A. J. Org. Chem. 1997, 62, 7435.

5
Exercise 4.
OH

A

i

iii

B

O

HO

ii
H
O
O

H

HO
O

iv

v

D

H
OH

O

CHO

C

OH

O
O

H

O

vi

E

vii

C

O
H

OH

A: (2R, 3S, 4R, 5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal.
C: Mixture of methyl gulopyranosides.
D: 6-Deoxi-2,3-O-isopropylidene-4-O-methyl-L-gulopyranose.
E: 2-O-(t-Butyldimethylsilyl)-6-deoxi-3,5-O-isopropylidene-L-gulofuranose.

i: a) 1,3-Propanedithiol, H3O +; b) H2, Ni Raney, Et2O, H2O; c) Formaldehyde, H+; d) CrO3.
ii: a) Diazomethane; b) DIBAL (1 equiv).
iii: H2O, H+.
iv: a) Na(Hg), H3O+; b) MeOH, H+.
v: a) 2,2-Dimethoxypropane, acetone, H+; b) KH, MeI,...
Exercises in
Organic Chemistry
© GalChimia, S.L., 2004
chemistry exercises - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chemistry exercises - Người đăng: Thành Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
chemistry exercises 9 10 177